HAVO

Calandlyceum

Contactpersoon: Mariëtte Kuys

Functie: Cultuurcoördinator

Email: mkuys@calandlyceum.nl

Naam locatie: Calandlyceum

Straat: Pieter Calandlaan 182

Postcode: 1068 NT

Postadres: Postbus 96051

Postcode postadres: 1006 EB

Plaats: Amsterdam

Telefoon school: 020-6675353

Website school: calandlyceum

Typerend voor de school:

Het Calandlyceum is een openbare scholengemeenschap die in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar is.

Het onderwijskundig concept is gebaseerd op adaptief leren, dat voldoet aan de drie basisbehoeften van leerlingen:
- relatie;
- competentie;
- autonomie.

Het motto van de school is: ‘Ontdek wat jij kunt bereiken.' Dit motto maakt duidelijk dat de school ruimte biedt waarin de zelfstandigheid van de leerling bevorderd wordt en waarbij de leerling wordt uitgedaagd om de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen resultaten en keuzes te nemen.

Vakken onderbouw: 
Atelier, Audiovisuele Vormgeving, Beeldende vorming, CKV, Filosofie, Handvaardigheid, Kunstklassen, Muziek, Tekenen, Theater,
Vakken bovenbouw: 
Atelier, Beeldende v. (Kunst-BV) , CKV, Handvaardigheid, KCV, Kunstbeschouwing, Kunstgeschiedenis, Tekenen, Tekenen (Oude stijl) ,
Verankering cultuurprofiel:

Kunst- en cultuureducatie is op vier vlakken zichtbaar.

1 Kunstklassen
In leerjaar 1, 2 en 3 (havo) zijn kunstklassen geformeerd met een cultuurgericht programma en extra ‘cult-uren' op de lessentabel.

2 CKV en expressievakken
In de onderbouw volgen alle leerlingen les in tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Tekenen en handvaardigheid zijn examenvak op alle niveau's. In de bovenbouw volgen alle leerlingen het vak CKV.

3 Culturele projecten en activiteiten
In alle leerjaren worden voor alle leerlingen culturele en kunstzinnige projecten georganiseerd, dit gebeurt tijdens daarvoor ingerichte PAL-weken (projectweken van de school).
Uitgangspunten hiervoor zijn: kennismaking met diverse kunstvormen, ontwikkeling van vaardigheden ten gunste van persoonlijkheidsontwikkeling en vakoverstijgend werken.

4 Schoolbrede (podium)evenementen, talenturen en studiedagen

Meerwaarde cultuurprofilering:

Cultuur is, naast sport, een pijler van het Calandlyceum. Met ons brede en gevarieerde cultuur - programma willen wij leerlingen de kans geven te ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Het leren omgaan met elkaar en het leren kennen van het perspectief van de ander levert een bijdrage aan een succesvolle schoolcarrière. Tevens helpt het leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, expressieve en kritische denkers.

Samenwerkingspartners:
Theater De Meervaart, De School der Poëzie, Theatereducatie Amsterdam Het Fijnhoutheater Theatergroepen RAST, Kikid en Werktuig, Danstheatergroepen ISH, De Kiss Moves, Groundbreakers en AYA, Filmfestivals IDFA en AIFF, Alle organisaties zijn gevestigd in Amsterdam, een aantal in de buurt van de school.
Gebied cultuurprofilering: 
media-educatie, cultuureducatie, samenwerkingspartners,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Lesverslag met thema 'beeldend op muziek'

Leden mediaclub interviewen een Calandleraar

Saving the Playmate, een product van het project Het Caland Bedankt

Foto's van de school

afbeelding

De hoofdingang aan de Pieter Calandlaan, waarnaast het zilverkleurige schooltheater zichtbaar is

afbeelding

Idem

afbeelding

De schoolzaal waar o.a. de open podia plaatsvinden

Leerlingenwerk in foto's

foto

Fragment theaterproject 'Bridging the gap' in bejaardenhuis 'De Drie Hoven'

foto

Fragment 'Open Podium' in De Meervaart

foto

Impressie van de debatclub op excursie

Lyceum Schöndeln

Contactpersoon: Bart Segers

Functie: Cultuurcoördinatoren

Email: bart.segers@mdw.lyceumschondeln.nl

Naam locatie: Lyceum Schöndeln, onderdeel van het Mundium College

Straat: Heinsbergerweg 184

Postcode: 6045 CK

Postadres: Postbus 1014

Postcode postadres: 6040 AK

Plaats: Roermond

Telefoon school: 0475-345700

Website school: lyceumschondeln

Typerend voor de school:

Op onze website staat: “Wij zien verwondering als het begin van leren: voor je het weet leer je iets! Daarom hebben wij Cultuur en Techniek als profielen. Wij helpen onze leerlingen om alles uit zichzelf te halen. Natuurlijk verschillen mensen van elkaar, maar wij vinden dat een bron van creativiteit. We willen elkaar zien en horen.”

Uit deze visie op leren volgt dat wij in de onderbouw al onze leerlingen confronteren met cultuur. Dat doen we in onze Cultuurstroom. Verplicht in de brugklas; in klas 2 en 3 kiezen leerlingen Cultuurstroom of Technasium. Middels training in de houdingen zoals: nieuwsgierigheid, feedback, kennis vergaren, plannen & organiseren, creatief denken en ten slotte samenwerken, leren onze leerlingen uit te rusten voor hun vervolgstudie met een leergierige attitude.

Doel is dat de leerlingen:

  • initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling

  • dat ze fouten durven te maken en leren te reflecteren op hun eigen leerproces en vervolgens kunnen verwachtingen bijstellen

  • geven elkaar feedback en zoek elkaar op om van elkaar te leren

  • hebben een nieuwsgierige en onderzoekende houding en streven naar het verbeteren/ ontwikkelen van zichzelf

  • gebruiken creatieve denktechnieken en kunnen hun mening verbreden en keuzes onderbouwen

  • kunnen zichzelf zijn en verschillen tussen leerlingen worden gezien als een kans om van elkaar te leren

Vakken onderbouw: 
Beeldende vorming, Muziek,
Vakken bovenbouw: 
Beeldende v. (Kunst-BV) , CKV, Drama (Kunst-drama), KCV, Kunst Algemeen, Muziek (Kunst-muziek) ,
Verankering cultuurprofiel:

In de brugklas volgen alle leerlingen drie periodes de Cultuurstroom, twee lesuren in de week. De eerste periode van de brugklas hebben leerlingen Tijd voor Talent, waarbij de leerlingen van Technasium en Cultuurstroom van beiden stromen een aantal basisvaardigheden geleerd krijgen. In klas 2 en 3 kiezen leerlingen Technnasium of Cultuurstroom en hebben ze vijflesuren in de week. Bijzonder is dat leerlingen in de derden klas met hun hele leerjaar één Gesamtkunstwerk maken en daarmee hun Cultuurstroomcarrière afsluiten. Alle aspecten die komen kijken bij het maken van dit Gesamtkunstwerk zijn in handen van leerlingen en een team van docenten zijn hun coaches.

In de Cultuurstroom komen vier disciplines aan bod: beeldend, studio, drama en dans. Discipline studio houdt het bewerken van beeld en filmmateriaal en het maken van een geocache in. Er is ruimte voor andere interne en externe input. Wij bieden drie kunstvakken aan in de bovenbouw: Kunst Beeldende Vorming, Kunst Muziek en Kunst Drama.

Meerwaarde cultuurprofilering:

Leerdoelen van het cultuurprofiel zijn beschreven in houdingen: we willen leerlingen leren anders te kijken naar zichzelf en naar de wereld. De zes basis-houdingen die wij hanteren zijn: nieuwsgierigheid, feedback, kennis vergaren, plannen & organiseren, creatief denken, samenwerken.

We verwachten dat dit onderwijs leidt tot zelfreflectie en intrinsieke motivatie. In de Cultuurstroom is, evenals in Technasium, ruimte voor keuzes van leerlingen. We verwachten dat de profilering van de school een motor wordt van onderwijsinnovatie.

Samenwerkingspartners:
Cuyperhuishuis (gemeente museum) www.cuypershuisroermond.nl/ ECI Cultuurfabriek; filmhuis, theater, poppodium www.ecicultuurfabriek.nl Theaterhotel De Oranjerie www.theaterhotelroermond.nl Stadsbieb bibliorura www.bibliorura.nl Sijben Wonencentrum www.sijben.nl V&D Roermond Toneelgroep Maastricht Theater het Vrijthof Parkstad Limburg theaters S tadsschouwburg Sittard-Geleen www.uitbalie.nl
Gebied cultuurprofilering: 
cultuureducatie, doorlopende leerlijnen, talentontwikkeling, samenwerkingspartners,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Foto's van de school

Leerlingenwerk in foto's

foto

Montessori College Nijmegen

Contactpersoon: Ineke Angenent

Functie: sectordirecteur Kwakkenbergweg

Email: i.angenent@montessoricollege.nl

Naam locatie: Kwakkenbergweg 27 en 33 Nijmegen

Straat: Kwakkenbergweg 27 en 33

Postcode: 6523 MJ

Postadres: Kwakkenbergweg

Postcode postadres: 6523 MJ

Plaats: Nijmegen

Telefoon school: 024-3283000

Website school: Montessori College Nijmegen

Typerend voor de school:

In het montessorionderwijs staat de ontwikkeling van en naar de totale mens centraal. Kunst- of cultuuronderwijs is een goed middel voor identiteitsontwikkeling en zelfrealisatie. Daarbij versterkt kunst- en cultuureducatie algemene kennis en geeft het een breder inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Het is daarmee van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelstellingen van het montessorionderwijs. Alle leerlingen van het Montessori College kunnen actief, receptief en reflectief ervaringen opdoen op het gebied van kunst en cultuur. Zowel binnen als buiten de school. Er wordt gestreefd naar actieve cultuurbeoefening. Dat betekent dat er in de cultuurprogramma's veel aandacht is voor deelname aan cultuur. Bij de kunst- en culturele activiteiten komen in principe alle kunstdisciplines aan bod.

Vakken onderbouw: 
Beeldende vorming, Cultureel erfgoed, Dans, Drama, Film, Filosofie, Fotografie, Handvaardigheid, Kunstklassen, Muziek, Tekenen,
Vakken bovenbouw: 
Beeldende v. (Kunst-BV) , Beeldende v. (niet-ex. vak), CKV, Filosofie, Kunst & Cultuur, Kunstbeschouwing, Kunstgeschiedenis, Muziek (Kunstv. 2), Tekenen,
Verankering cultuurprofiel:

Kunst en cultuur komen op zes verschillende manieren terug in ons onderwijs, variërend van een breed programma voor alle leerlingen tot een keuzeprogramma met als einde daarvan een specialistisch programma:

1. Alle leerlingen volgen lessen in de verschillende musische vakken. Vakken in de bovenbouw zijn: Beeldende vorming CKV, Kunst & Cultuur, Muziek (Kunstvakken 2) en literatuurgeschiedenis bij de talen.
2. Er is voor alle leerlingen een cultuurprogramma georganiseerd/samengesteld door de cultuurcoördinatoren per locatie. Denk aan culturele avonden, voorstellingen, cultuurdagen, gedichtendagen, themafeesten etc. Het accent ligt hierbij niet op passieve cultuurconsumptie, maar op actieve deelname. Leerlingen worden hierbij uitgedaagd om niet alleen publiek te zijn maar ook beoefenaar.
3. Er is een keuzemogelijkheid voor de Cultuurstroom  in de onderbouw voor vmbo-t /havo en vwo en de keuze voor de examenvakken muziek en tekenen THV.
4. Er zijn Vakoverstijgende projecten van vmbo t/m v+ waarbij de nadruk ligt op vak integratie en het bevorderen van de transfer van vakkennis en het zien van samenhang binnen vakken.
5. Cultuuractiviteiten zijn een wezenlijk onderdeel van het programma: eendaagse en meerdaagse en binnen- en buitenlandse reizen, activiteitenweken en excursies.
6. De kunst- en cultuurvakken profileren zich heel actief binnen de diverse locaties door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vakgebieden binnen school en culturele instellingen buiten school.CM in vmbo-tl en vmbo-kl en voor de examenvakken muziek en tekenen.

 

Meerwaarde cultuurprofilering:

Deze typering is terug te zien in de activiteiten voor leerlingen die variëren van gedichtendagen, kunstroutes, open podia en voorstellingen tot het inrichten van tentoonstellingen en culturele avonden. Bijzonder aanbod in de onderbouw havo/vwo is het cultuurprogramma. Dit programma kan door maximaal 30 leerlingen worden gevolgd. De leerlingen hebben een speciale belangstelling voor kunst en cultuur en zijn gemotiveerd voor de kunstvakken. We werken aan een brede culturele vorming waarin alle kunstvakken aangeboden worden, waaronder ook multimedia. Onze uitgangspunten ‘kunst doen, zien en beleven’ en ‘cultuur bestuderen’ komen onder andere in de verschillende projecten aan bod. In de bovenbouw havo en vwo heeft kunst en cultuur een gelijkwaardig deel in het zelfontwikkelde programma ‘Studium Generale’ (gericht op de algemene ontwikkeling).Vanaf klas 3 kunnen leerlingen zich inschrijven voor de keuze cursussen. Dit kunnen cursusen zijn in beeldend, muziek , drama en fotografie en film .De bovenbouw biedt een Kunst Plus programma voor Havo Vwwo leerlingen. 

Samenwerkingspartners:
Cultuur en school Nijmegen Individuele kunstenaars ACN Architectuur Centrum Nijmegen Externe opdrachtgevers: Bureau Buitenkans, Musea: Valkhof, Orientalis, Afrika museum Huis voor de kunsten De Lindenberg Filmcentrum Lux Scapino (dansworkshops) Introdans (dansworkshops) Grote Broer (theaterworkshops) Stichting PAN (rappworkshops) Fotografen als gastdocent: Mamabart, Paul Breuker en Geert van de Ven (excursie naar fotostudio) Swaantje Nijkamp: drama workshops Floor Adams: workshop animatiefilm Centrum Beeldende Kunst De Pont en Textielmuseum Kunsthal en Boijmans van Beuningen Vasim Nijmegen Artez Arnhem Han Nijmegen. Dansschool ID Dance
Gebied cultuurprofilering: 
cultuureducatie, doorlopende leerlijnen, samenwerkingspartners,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Soapworkshop Beeld&Geluid Hilversum Mediapark, CLIFFHANGER MAKEN

Promotiefilmpje Cultuurklas Montessori College Nijmegen

Making of The Lipdub MMVMBO klas 1

Foto's van de school

afbeelding

Entree Montessori College Nijmegen aan de Kwakkenbergweg.

afbeelding

Aula Beuk

afbeelding

Aula Vlier

Leerlingenwerk in foto's

foto

Tijdens de expositie vertellen over je kunstwerk.

foto

Onze eigen Vlegels spelen op het Lindeplein

foto

Soapworkshop Beeld en Geluid op Mediapark Hilversum

Jacob-Roelandslyceum

Contactpersoon: Esther Loupias

Functie: Cultuurcoördinator

Email: e.loupias@jrl.nl

Straat: Grote Beemd 3

Postcode: 5281 CC

Postadres: Postbus 324

Postcode postadres: 5280 AH

Plaats: Boxtel

Telefoon school: 0411-672219

Website school: http://www.jrl.nl

Typerend voor de school:

Leerlingen krijgen op onze school de ruimte het beste uit zichzelf te halen. Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) werkt met een basis-, keuze- en vrij programma. In het basisprogramma (voor iedereen gelijk) worden diverse kunstvakken aangeboden. In de onderbouw: dans, drama, muziek, tekenen en handvaardigheid/ beeldend. In de bovenbouw: het vak kunst algemeen/ kunst beeldend. In het keuzeprogramma worden verdiepende, verrijkende of ondersteunende lessen en modules aangeboden. Binnen het keuze programma kan een leerling kiezen voor cultuur profilering, zo ontstaat er ‘Ruimte voor cultuur’. Ook in het vrije programma kunnen leerlingen werken aan kunst en cultuur. Zij kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld de theaterklas (combinatie van dans, drama en beeldend) en JRL’s got talent (een talentenavond voor alle podiumkunsten). Activiteiten in het vrije programma vinden buiten lestijd plaats.

Vakken onderbouw: 
Dans, Drama, Handvaardigheid, Muziek, Tekenen,
Vakken bovenbouw: 
Beeldende v. (Kunstv. 2), CKV, KCV, Kunst Algemeen,
PR materiaal:
Verankering cultuurprofiel:

Op het JRL werken we met verplichte, keuze en vrije onderdelen. In het keuzegedeelte valt de profilering Cultuur. Leerlingen kunnen vanaf klas 1 deelnemen aan een oriëntatie van deze profilering, tijdens de laatste periode van dat jaar kiest een leerling definitief voor de cultuurprofilering. Vanaf dat moment volgt een leerling twee uur per week cultuurmodules. Deze modules vinden plaats naast het reguliere aanbod van kunstvakken als muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid. Dit aanbod blijft gehandhaafd tot en met het eindexamen. Vanaf de bovenbouw heeft een leerling die voor cultuurprofilering heeft gekozen, verplicht het vak kunst in zijn of haar profiel (ongeacht zijn of haar profielstroom). De opbouw van de cultuurmodules is van breed/oriënterend (onderbouw) naar meer specialistisch (bovenbouw). De opdrachten worden steeds vrijer en een leerling kan zich meer richten op zijn of haar voorkeuren. De verschillende kunstvakken dans, drama, muziek, beeldend, fotografie, animatie en literatuur vormen het uitgangspunt voor de diverse modules. De modules zijn multidisciplinair.

Meerwaarde cultuurprofilering:

Op het JRL werken we met verplichte, keuze en vrije onderdelen. In het keuzegedeelte valt de profilering Cultuur. Leerlingen kunnen vanaf klas 1 deelnemen aan een oriëntatie van deze profilering, tijdens de laatste periode van dat jaar kiest een leerling definitief voor de cultuurprofilering. Vanaf dat moment volgt een leerling twee uur per week cultuurmodules. Deze modules vinden plaats naast het reguliere aanbod van kunstvakken als muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid. Dit aanbod blijft gehandhaafd tot en met het eindexamen. Vanaf de bovenbouw heeft een leerling die voor cultuurprofilering heeft gekozen, verplicht het vak kunst in zijn of haar profiel (ongeacht zijn of haar profielstroom). De opbouw van de cultuurmodules is van breed/oriënterend (onder - bouw) naar meer specialistisch (bovenbouw). De opdrachten worden steeds vrijer en een leerling kan zich meer richten op zijn of haar voorkeuren. De verschillende kunstvakken dans, drama, muziek, beeldend, fotografie, animatie en literatuur vormen het uitgangspunt voor de diverse modules. De modules zijn multidisciplinair.

Samenwerkingspartners:
Podium Boxtel, Kunstbende, Bibliotheek de Meierij, Uitpunt Boxtel, Brabants Centrum, CJP, Sint-Petruskerk, Meijerijse Instelling voor de Kunsten (MIK), Cultuurbox, Viewpoint Productions, Lemniscaat, Passionate Bulkboek, Jonge Jury, Stichting Schrijvers School en Samenleving
Gebied cultuurprofilering: 
media-educatie, cultuureducatie, doorlopende leerlijnen, vervolgonderwijs,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Module Animatie 2e klas

Lipdub klas 5 (en klas 2)

Module Boek in beeld 3e klas

Foto's van de school

afbeelding
afbeelding
afbeelding

Leerlingenwerk in foto's

foto

Festival STRP 3e klas

foto

Module klas 1 "De groeten uit"