HAVO

Calandlyceum

Contactpersoon: Barbara Geestman

Functie: Cultuurcoördinator

Email: bgeestman@calandlyceum.nl

Naam locatie: Calandlyceum

Straat: Pieter Calandlaan 182

Postcode: 1068 NT

Postadres: Postbus 96051

Postcode postadres: 1006 EB

Plaats: Amsterdam

Telefoon school: 020-6675353

Website school: calandlyceum

Typerend voor de school:

Het Calandlyceum is een openbare scholengemeenschap die in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar is.

Het onderwijskundig concept is gebaseerd op adaptief leren, dat voldoet aan de drie basisbehoeften van leerlingen:
- relatie;
- competentie;
- autonomie.

Het motto van de school is: ‘Ontdek wat jij kunt bereiken.' Dit motto maakt duidelijk dat de school ruimte biedt waarin de zelfstandigheid van de leerling bevorderd wordt en waarbij de leerling wordt uitgedaagd om de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen resultaten en keuzes te nemen.

Vakken onderbouw: 
Beeldende vorming, Drama, Muziek,
Vakken bovenbouw: 
Atelier, Beeldende v. (Kunst-BV) , CKV,
Verankering cultuurprofiel:

Kunst- en cultuureducatie is op vier vlakken zichtbaar.

1 Kunstklassen
In leerjaar 1, 2 en 3 (havo) zijn kunstklassen geformeerd met een cultuurgericht programma en extra ‘cult-uren' op de lessentabel.

2 CKV en expressievakken
In de onderbouw volgen alle leerlingen les in tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Tekenen en handvaardigheid zijn examenvak op alle niveau's. In de bovenbouw volgen alle leerlingen het vak CKV.

3 Culturele projecten en activiteiten
In alle leerjaren worden voor alle leerlingen culturele en kunstzinnige projecten georganiseerd, dit gebeurt tijdens daarvoor ingerichte PAL-weken (projectweken van de school).
Uitgangspunten hiervoor zijn: kennismaking met diverse kunstvormen, ontwikkeling van vaardigheden ten gunste van persoonlijkheidsontwikkeling en vakoverstijgend werken.

4 Schoolbrede (podium)evenementen, talenturen en studiedagen

Meerwaarde cultuurprofilering:

Cultuur is, naast sport, een pijler van het Calandlyceum. Met ons brede en gevarieerde cultuur - programma willen wij leerlingen de kans geven te ontdekken wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. Het leren omgaan met elkaar en het leren kennen van het perspectief van de ander levert een bijdrage aan een succesvolle schoolcarrière. Tevens helpt het leerlingen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, expressieve en kritische denkers.

Samenwerkingspartners:
Theater De Meervaart, De School der Poëzie, Theatereducatie Amsterdam Het Fijnhoutheater Theatergroepen RAST, Kikid en Werktuig, Danstheatergroepen ISH, De Kiss Moves, Groundbreakers en AYA, Filmfestivals IDFA en AIFF, Alle organisaties zijn gevestigd in Amsterdam, een aantal in de buurt van de school.
Gebied cultuurprofilering: 
media-educatie, cultuureducatie, samenwerkingspartners,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Lesverslag met thema 'beeldend op muziek'

Leden mediaclub interviewen een Calandleraar

Saving the Playmate, een product van het project Het Caland Bedankt

Foto's van de school

afbeelding

De hoofdingang aan de Pieter Calandlaan, waarnaast het zilverkleurige schooltheater zichtbaar is

afbeelding

Idem

afbeelding

De schoolzaal waar o.a. de open podia plaatsvinden

Leerlingenwerk in foto's

foto

Fragment theaterproject 'Bridging the gap' in bejaardenhuis 'De Drie Hoven'

foto

Fragment 'Open Podium' in De Meervaart

foto

Impressie van de debatclub op excursie

dr. Aletta Jacobs College

Contactpersoon: Ferdy Verhorst

Functie: Cultuurcoördinator i.s.m Jelmer Stuiver

Email: fverhorst@aletta.nl

Naam locatie: Laan van de sport

Straat: Laan van de sport 4

Postcode: 9603 TG

Postadres: Postbus 452

Postcode postadres: 9600 AL

Plaats: Hoogezand

Telefoon school: 0598350250

Website school: Home dr. Aletta Jacobs College

Typerend voor de school:

Onze school besteedt veel aandacht aan cultuur.
Die extra aandacht is zichtbaar in:
- een visie op de betekenis van cultuur in het onderwijs;
- de integratie van cultuur in de reguliere lessen;
- culturele activiteiten buiten de reguliere lessen;
- samenwerking met culturele instellingen;
- samenhang en afstemming van alle culturele activiteiten, waardoor meerwaarde ontstaat.

Vakken onderbouw: 
Beeldende vorming, Dans, Drama, Handvaardigheid, Mediawijsheid, Muziek, Tekenen, Theater,
Vakken bovenbouw: 
CKV, Filosofie, KCV, Tekenen, Textiele v. (Oude stijl), Theater,
PR materiaal:
Verankering cultuurprofiel:

Bij de ontwikkeling als cultuurprofielschool hebben we gekozen voor vier leerlijnen, die aansluiten op de specifieke (regionale) omstandigheden en onze visie.

1 Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed heeft onze aandacht in alle leerjaren binnen de gewone lessen, in projecten, CKV-activiteiten en internationalisering. De eigen omgeving en de verhouding van de leerling tot die omgeving spelen daarin een grote rol. Klas 1 heeft het fietsproject ‘Verken je Omgeving’: drie dagen lang verkennen onze leerlingen het cultureel erfgoed en het landschap in hun directe omgeving. In latere leerjaren verleggen we de horizon, onze leerlingen in de bovenbouw maken bijvoorbeeld een stedenreis.

2 Expressie

We stimuleren leerlingen binnen de verschillende kunstdisciplines hun mogelijkheden tot verbeelding te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen we met activiteiten na school, met regelmatig terugkerende dr. S-COOL art (kunst doe) dagen en uiteraard binnen zowel de kunst- als de niet-kunstvakken. Op het Aletta is computergebruik geïntegreerd in het dagelijkse lesaanbod. Binnen onze ambities als cultuurprofielschool werken we onder meer in het creative lab en het keuzevak moderne media veel met de computer.

3 Creatieve taal

Taalontwikkeling is een van onze speerpunten. Het vak Nederlands heeft onder meer de leerlijn creatief schrijven. Leerlingen ontwikkelen hierdoor een sterker beeldend (taal)vermogen, ze vergroten hun taalrijkdom en er ontstaat gevoel voor de culturele waarde van het geschreven woord. En zeker zo belangrijk: van hun eigen geschreven woord, wat goed te zienis aan het plezier waarmee ze schrijven.

4 Techniek en kunst

Techniek en Hoogezand horen historisch gezien bij elkaar. Het havo/vwo is Universumschool. Wetenschap en techniek, ontdekken en ontwerpen vormen een belangrijk deel van het vakken aanbod. We zoeken naar mogelijkheden op het grensvlak van techniek & kunst, van schoonheid & wetenschap, zoals dat ook in de kunstwereld en in de wereld van de wetenschap en techniek steeds gebruikelijker is. Daartoe hebben we een vakoverstijgend aanbod van modules grenzeloze wetenschap met veel aandacht voor ontwerpen en design ontwikkeld.

Meerwaarde cultuurprofilering:

Een van de kerndoelen van onderwijs is het begeleiden van leerlingen naar hun eigen plekje in de samenleving. In de meeste gevallen zal dat de eigen regionale samenleving zijn. Om daar een eigen plekje in te vinden, is het essentieel dat je die samenleving kent. Als we het hebben over het eigene van een samenleving, dan hebben we het over cultuur: hoe we onze omgeving inrichten, hoe we met elkaar omgaan, over onze gewoontes en tradities, hoe we onze leefwereld ervaren. Ook als de wereld groter wordt dan de eigen omgeving, is cultureel zelfbewustzijn wezenlijk. andere culturen en andere gewoontes, voor de wereld om je heen begint met belangstelling en waardering voor en inzicht in je eigen leefwereld. Cultureel zelfbewustzijn geeft ons houvast bij hoe we omgaan met veranderingen: niet onzeker, angstig en afwerend, maar zelfbewust, nieuwsgierig en uitnodigend. Het ontwikkelen van cultureel zelfbewustzijn, als basis voor verdere persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, is op het Aletta een centrale doelstelling.

Samenwerkingspartners:
Rijk Universiteit Groningen Kunststation C Platform CultuurProfielScholen ' t Kielzog kunstencentrum en theater te Hoogezand Bibliotheek Hoogezand Netwerk Kunst&Cultuur Hoogezand Kielzog Bioscoop Hoogezand Museum Groningen Nico Bulder Stichting Museum de Koepelkerk Maarten Voorzanger Prijs Museum Kroller Muller e.a. musea Diverse erfgoed instellingen Hoogezand en omgeving UDC – dansschool Groningen Galili Dans- dansgezelschap Groningen De Steeg – toneelgezelschap Groningen Vele individuele kunstenaars en docent-kunstenaars
Gebied cultuurprofilering: 
media-educatie, cultuureducatie, doorlopende leerlijnen,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Promo talentenjacht dr. Aletta Jacobs College

Aletta Creatief

Moderne Media

Foto's van de school

afbeelding

Locatie Laan van de sport

afbeelding

Affiche voor Aletta Creatief

afbeelding

Leerlingen aan het werk tijdens dr. S-cool art

Leerlingenwerk in foto's

foto

Workshop percussie

foto

dr. S-cool art drama

foto

Suikerbeelden

Lyceum Schöndeln (onderdeel van Mundium College).

Contactpersoon: Bart Segers

Functie: Cultuurcoördinator

Email: bart.segers@ls.lyceumschondeln.nl

Naam locatie: Lyceum Schöndeln

Straat: Heinsbergerweg 184

Postcode: 6045 CK

Postadres: Postbus 1014

Postcode postadres: 6040 AK

Plaats: Roermond

Telefoon school: 0475-345700

Website school: lyceumschondeln

Typerend voor de school:

Op onze website staat: “Wij zien verwondering als het begin van leren: voor je het weet leer je iets! Daarom hebben wij Cultuur en Techniek als profielen. Wij helpen onze leerlingen om alles uit zichzelf te halen. Natuurlijk verschillen mensen van elkaar, maar wij vinden dat een bron van creativiteit. We willen elkaar zien en horen.”

Uit deze visie op leren volgt dat wij in de onderbouw al onze leerlingen confronteren met cultuur. Dat doen we in onze Cultuurstroom. Verplicht in de brugklas; in klas 2 en 3 kiezen leerlingen Cultuurstroom of Technasium. Zowel Cultuurstroom als Technasium streeft naar een 'nieuwe', intrinsiek gemotiveerde leerling. Deze nieuwe leerling is gedefinieerd in houdingen, die beoordeeld worden als leerdoelen.

De Cultuurstroom volgt het EVA-principe: gezamenlijke entree op locaties, verdieping in de disciplines muziek, studio, beeldend en drama aangevuld met vakoverstijgende invullingen van buiten de Cultuurstroom en een collectieve afsluiting als toonmoment. In het derde leerjaar maken de leerlingen gezamenlijk en zelfstandig een Gesamtkunstwerk of een voorstelling.

Vakken onderbouw: 
Beeldende vorming, Muziek,
Vakken bovenbouw: 
Beeldende v. (Kunst-BV) , CKV, Drama (Kunst-drama), KCV, Kunst Algemeen, Muziek (Kunst-muziek) ,
Verankering cultuurprofiel:

In de brugklas volgen alle leerlingen de Cultuurstroom. In klas 2 en 3 de helft van de leerlingen. CKV zal worden ingericht als vervolg op de Cultuurstroom.

In de Cultuurstroom komen vier kunstvakken aan bod: beeldend, muziek, drama en dans. Er is ruimte voor andere interne en externe input. Wij bieden drie kunstvakken aan in de Tweede Fase. De Cultuurstroom heeft ook een link met gymnasium.

Meerwaarde cultuurprofilering:

Leerdoelen van het cultuurprofiel zijn beschreven in houdingen: we willen leerlingen leren anders te kijken naar zichzelf en naar de wereld.

We verwachten dat dit onderwijs leidt tot zelfreflectie en intrinsieke motivatie. In de Cultuurstroom is, evenals in Technasium, ruimte voor keuzes van leerlingen. We verwachten dat de profilering van de school een motor wordt van onderwijsinnovatie.

Samenwerkingspartners:
Overzicht samenwerkingsverbanden Stedelijk Museum www.roermond.nl/museum Azijnfabriek www.azijnfabriek.nl Filmhuis www.roermond.nl/filmhuis Theaterhotel De Oranjerie www.theaterhotelroermond.nl Centrum voor de Kunsten www.ckroermond.nl Stadsbieb bibliorura www.bibliorura.nl Hogeschool Zuyd www.hszuyd.nl
Gebied cultuurprofilering: 
cultuureducatie, doorlopende leerlijnen, talentontwikkeling, samenwerkingspartners,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Foto's van de school

afbeelding

Leerlingenwerk in foto's

foto foto

Montessori College Nijmegen (De Vlierestraat en De Kwakkenbergweg)

Contactpersoon: Stephan Haukes

Functie: locatiedirecteur Kwakkenbergweg

Email: s.haukes@montessoricollege.nl

Naam locatie: Kwakkenbergweg 33 Nijmegen

Straat: Kwakkenbergweg 33

Postcode: 6523 MJ

Postadres: Kwakkenbergweg

Postcode postadres: 6523 MJ

Plaats: Nijmegen

Telefoon school: 024-3283000

Website school: Montessori College Nijmegen

Typerend voor de school:

In het montessorionderwijs staat de ontwikkeling van en naar de totale mens centraal. Kunst- of cultuuronderwijs is een goed middel voor identiteitsontwikkeling en zelfrealisatie. Daarbij versterkt kunst- en cultuureducatie algemene kennis en geeft het een breder inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen. Het is daarmee van wezenlijk belang bij het realiseren van de doelstellingen van het montessorionderwijs. Alle leerlingen van het Montessori College kunnen actief, receptief en reflectief ervaringen opdoen op het gebied van kunst en cultuur. Zowel binnen als buiten de school. Er wordt gestreefd naar actieve cultuurbeoefening. Dat betekent dat er in de cultuurprogramma's veel aandacht is voor deelname aan cultuur. Bij de kunst- en culturele activiteiten komen in principe alle kunstdisciplines aan bod.

Vakken onderbouw: 
Beeldende vorming, Drama, Mediawijsheid, Muziek,
Vakken bovenbouw: 
Beeldende v. (niet-ex. vak), CKV, Kunst & Cultuur, Muziek (Kunstv. 2),
Verankering cultuurprofiel:

Kunst en cultuur komt op vier verschillende manieren terug in ons onderwijs, variërend van een breed programma voor alle leerlingen tot een keuzeprogramma met als einde daarvan een specialistisch programma.

1 Alle leerlingen volgen lessen in de verschillende musische vakken. Er zijn vakoverstijgende projecten. Bij eendaagse en meerdaagse binnenen buitenlandse reizen, activiteitenweken, excursies en binnen de internationalisering staan uiteraard cultuuractiviteiten op het programma.

2 Er is voor alle leerlingen een cultuurprogramma georganiseerd/samengesteld door de cultuurcoördinatoren per locatie. Denk aan culturele avonden, voorstellingen, cultuurdagen, gedichtendagen, themafeesten et cetera. Het accent ligt hierbij niet op passieve cultuurconsumptie, maar op actieve deelname. Leerlingen worden uitgedaagd om niet alleen publiek te zijn, maar ook beoefenaar.

3 Leerlingen kunnen kiezen voor het cultuurprogramma in de onderbouw havo/vwo, voor KCM in vmbo-tl en vmbo-kl en voor de examenvakken muziek en tekenen.

4 Er zijn vakoverstijgende projecten waarbij de nadruk ligt op vakintegratie. De kunst- en cultuur vakken profileren zich heel actief binnen de diverse locaties door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere vakgebieden

Meerwaarde cultuurprofilering:

Deze typering is terug te zien in de activiteiten voor leerlingen die variëren van gedichtendagen, kunstroutes, open podia en voorstellingen tot het inrichten van tentoonstellingen en culturele avonden. Bijzonder aanbod in de onderbouw havo/vwo is het cultuurprogramma. Dit programma kan door maximaal 30 leerlingen worden gevolgd. De leerlingen hebben een speciale belangstelling voor kunst en cultuur en zijn gemotiveerd voor de kunstvakken. We werken aan een brede culturele vorming waarin alle kunstvakken aangeboden worden, waaronder ook multimedia. Onze uitgangspunten ‘kunst doen, zien en beleven’ en ‘cultuur bestuderen’ komen onder andere in de verschillende projecten aan bod. In de bovenbouw vmbo kunnen leerlingen met KCM eenvoudiger doorstromen naar het roc. In de bovenbouw havo en vwo heeft kunst en cultuur een gelijkwaardig deel in het zelfontwikkelde programma ‘Studium Generale’ (gericht op de algemene ontwikkeling).

Samenwerkingspartners:
ROC opleiding Eduart Individuele kunstenaars ACN Architectuur Centrum Nijmegen Monumenten Commissie TV Gelderland, STV TV Nijmegen OBC Oud Burgergast Huis Externe opdrachtgevers.:Bureau Buiten kans, Bart kunst in huis Musea, Valkhof museum, Oriëntalis, Afrika museum Huis voor de kunsten “de Lindenberg” Filmhuis Lux
Gebied cultuurprofilering: 
cultuureducatie, doorlopende leerlijnen, samenwerkingspartners,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Promotiefilmpje Cultuurklas Montessori College Nijmegen

Making of The Lipdub MMVMBO klas 1

Actie dag Activiteitenweek Cochabamba

Foto's van de school

afbeelding

Entree Montessori College Nijmegen aan de Kwakkenbergweg.

afbeelding

Lipdub voor Vlier

afbeelding

Aula Vlier.

Leerlingenwerk in foto's

foto

Tijdens de expositie vertellen over je kunstwerk.

foto

Onze eigen Vlegels spelen op het Lindeplein

foto

Soapworkshop Beeld en Geluid op Mediapark Hilversum

Jacob-Roelandslyceum

Contactpersoon: Esther Loupias

Functie: Cultuurcoördinator

Email: e.loupias@jrl.nl

Straat: Grote Beemd 3

Postcode: 5281 CC

Postadres: Postbus 324

Postcode postadres: 5280 AH

Plaats: Boxtel

Telefoon school: 0411-672219

Website school: http://www.jrl.nl

Typerend voor de school:

Leerlingen krijgen op onze school de ruimte het beste uit zichzelf te halen. Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) werkt met een basis-, keuze- en vrij programma. In het basisprogramma (voor iedereen gelijk) worden diverse kunstvakken aangeboden. In de onderbouw: dans, drama, muziek, tekenen en handvaardigheid/ beeldend. In de bovenbouw: het vak kunst algemeen/ kunst beeldend. In het keuzeprogramma worden verdiepende, verrijkende of ondersteunende lessen en modules aangeboden. Binnen het keuze programma kan een leerling kiezen voor cultuur profilering, zo ontstaat er ‘Ruimte voor cultuur’. Ook in het vrije programma kunnen leerlingen werken aan kunst en cultuur. Zij kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld de theaterklas (combinatie van dans, drama en beeldend) en JRL’s got talent (een talentenavond voor alle podiumkunsten). Activiteiten in het vrije programma vinden buiten lestijd plaats.

Vakken onderbouw: 
Dans, Drama, Handvaardigheid, Muziek, Tekenen,
Vakken bovenbouw: 
Beeldende v. (Kunstv. 2), CKV, KCV, Kunst Algemeen,
PR materiaal:
Verankering cultuurprofiel:

Op het JRL werken we met verplichte, keuze en vrije onderdelen. In het keuzegedeelte valt de profilering Cultuur. Leerlingen kunnen vanaf klas 1 deelnemen aan een oriëntatie van deze profilering, tijdens de laatste periode van dat jaar kiest een leerling definitief voor de cultuurprofilering. Vanaf dat moment volgt een leerling twee uur per week cultuurmodules. Deze modules vinden plaats naast het reguliere aanbod van kunstvakken als muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid. Dit aanbod blijft gehandhaafd tot en met het eindexamen. Vanaf de bovenbouw heeft een leerling die voor cultuurprofilering heeft gekozen, verplicht het vak kunst in zijn of haar profiel (ongeacht zijn of haar profielstroom). De opbouw van de cultuurmodules is van breed/oriënterend (onderbouw) naar meer specialistisch (bovenbouw). De opdrachten worden steeds vrijer en een leerling kan zich meer richten op zijn of haar voorkeuren. De verschillende kunstvakken dans, drama, muziek, beeldend, fotografie, animatie en literatuur vormen het uitgangspunt voor de diverse modules. De modules zijn multidisciplinair.

Meerwaarde cultuurprofilering:

Op het JRL werken we met verplichte, keuze en vrije onderdelen. In het keuzegedeelte valt de profilering Cultuur. Leerlingen kunnen vanaf klas 1 deelnemen aan een oriëntatie van deze profilering, tijdens de laatste periode van dat jaar kiest een leerling definitief voor de cultuurprofilering. Vanaf dat moment volgt een leerling twee uur per week cultuurmodules. Deze modules vinden plaats naast het reguliere aanbod van kunstvakken als muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid. Dit aanbod blijft gehandhaafd tot en met het eindexamen. Vanaf de bovenbouw heeft een leerling die voor cultuurprofilering heeft gekozen, verplicht het vak kunst in zijn of haar profiel (ongeacht zijn of haar profielstroom). De opbouw van de cultuurmodules is van breed/oriënterend (onder - bouw) naar meer specialistisch (bovenbouw). De opdrachten worden steeds vrijer en een leerling kan zich meer richten op zijn of haar voorkeuren. De verschillende kunstvakken dans, drama, muziek, beeldend, fotografie, animatie en literatuur vormen het uitgangspunt voor de diverse modules. De modules zijn multidisciplinair.

Samenwerkingspartners:
Podium Boxtel, Kunstbende, Bibliotheek de Meierij, Uitpunt Boxtel, Brabants Centrum, CJP, Sint-Petruskerk, Meijerijse Instelling voor de Kunsten (MIK), Cultuurbox, Viewpoint Productions, Lemniscaat, Passionate Bulkboek, Jonge Jury, Stichting Schrijvers School en Samenleving
Gebied cultuurprofilering: 
media-educatie, cultuureducatie, doorlopende leerlijnen, vervolgonderwijs,

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor leden

Leerlingenwerk in films

Module Animatie 2e klas

Lipdub klas 5 (en klas 2)

Module Boek in beeld 3e klas

Foto's van de school

afbeelding
afbeelding
afbeelding

Leerlingenwerk in foto's

foto

Festival STRP 3e klas

foto

Module klas 1 "De groeten uit"