Hoe wordt je Cultuurprofielschool

Instrumenten

Als school kunt u het zelfevaluatie-instrument in eerste instantie voor uw eigen zicht op de stand van zaken gebruiken. Laat het instrument door iemand uit het management, de cultuurcoördinator en meerdere (kunst- en bijvoorkeur ook niet-kunst-) docenten invullen. Bespreek de ingevulde instrumenten: waar zitten de sterke punten, waar de zwakkere, waar liggen ontwikkelpunten, welke punten zijn minder/niet relevant voor deze school, etc.

afbeelding checklist

De papieren checklist uit de map Cultuur Leert Anders, uit 2006.

In de rechter kolom kunt u een digitaal Zelfevaluatie formulieren downloaden. Het betreft een schoolexemplaar en een leerlingenexemplaar. Er bestaat ook een visitatieformulier. Per augustus 2012 zijn alle drie de instrumetnten weer herzien; met name de leerlingversie is veel leerlingvriendelijker dan het vorige exemplaar.

Visitatie Cultuurprofielscholen

Kwaliteitszorg is een continu proces. Dit betekent dat de school permanent bezig is met verbeteringen en dat zowel management alsook docenten zich bewust zijn van wat onder onderwijskwaliteit wordt verstaan. De toetsingsprocedure is hierop afgestemd. Dit is namelijk een cyclisch proces: de toetser, die immers het keurmerk afgeeft, moet er van op aan kunnen dat de school blijft werken aan kwaliteit.

Primair uitgangspunt bij het visiteren van de school is een integrale benaderingswijze van de kwaliteitsaspecten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het onderwijsproces zelf, maar ook naar de middelen en functionarissen zoals het bestuur, management en de diensten die het onderwijsproces ondersteuning bieden. Tenslotte is de kwaliteit van het onderwijsproces in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van het management en de ondersteunende processen.

Rechts kunt u voor meer informatie Visitatie Cultuurprofielscholen downloaden.