Vereniging CultuurProfielScholen Voortgezet Onderwijs
Werknaam: VCPS-VO

1. Inleiding

Dit privacy statement heeft betrekking op collectieve belangenbehartiging door de Vereniging CultuurProfielScholen VO), gevestigd te Utrecht, Postbus 452, 3500 AL te Utrecht. Ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 17229701. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij via onze leden verzamelen en verwerken.

De VCPS-VO stelt zich ten doel (uit de statuten):
• De vereniging onderhoudt een landelijk netwerk van
cultuurprofielscholen, waarbinnen informatie-uitwisseling,
onderlinge ondersteuning bij ontwikkelvraagstukken en
deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen
• De vereniging wil een bijdrage leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs.
• De vereniging wil de krachten van haar leden bundelen om te komen tot een platform dat de belangen van cultuurprofielscholen naar derden toe behartigt. Het aangaan van mantel-en samenwerkingsovereenkomsten heeft hierbij bijzondere aandacht.
• De vereniging wil expertise met betrekking tot kunst en cultuur inzetten ten behoeve van het onderwijs.
• De vereniging zet zich in voor al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimte zin van het woord.

Wij benadrukken dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, data- minimalisatie en transparantie.

In dit beleid beschrijven wij welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen en verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij van u?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zodat wij invulling en uitvoering kunnen geven aan de doelstellingen zoals in de statuten beschreven. Wij doen dit namens en ten behoeve van de bij ons aangesloten leden. Deze leden verstrekken op ons verzoek daarom een aantal persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het realiseren van onze statutaire doelstellingen.
Wij vragen uitsluitend categorieën van persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn om invulling te geven aan onze (statutaire) doelstellingen.

Van onze leden ontvangen we de volgende gegevens:
– Bestuur van de school
– De naam en indien van toepassing de locatie van de school (het lid)
– BRIN-Nr. van de school
– Leerlingenaantal bij aanvang lidmaatschap en jaarlijkse update
– De naam van de rector/directeur – verantwoordelijk schoolleider
– De naam van de cultuurcoördinator – contactpersoon
– Bezoekadres: Straatnaam en huisnummer van de school
– Postcode school bij bezoekadres
– Plaats school
– Postbus school
– Postcode school bij postbus
– Telefoonnummer
– E-mailadres school
– E-mailadres schoolleider
– E-mailadres cultuurcoördinator
– URL van de school
– IBAN van de school
– Overige persoonsgegevens die het lid (vertegenwoordiger) actief verstrekt middels telefonisch contact of in correspondentie, bij aanmelding voor bijeenkomsten e.d.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het voeren van een ledenadministratie van en ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de VCPS.
b. Voor elektronische en schriftelijke communicatie met onze leden in de breedste zin van het woord, waarbij het onder meer gaat om u:
– onze ledenbrief en nieuwsbrief toe te zenden;
– te benaderen inzake een peiling van meningen welke leven onder leden over zaken aangaande het realiseren van de statutaire doelstellingen van de VCPS
– te informeren over ontwikkelingen in de sector onderwijs en cultuureducatie in de breedste zin van het woord;
– uit te nodigen voor verenigingsactiviteiten zoals onder meer ledenvergaderingen,
leernetwerkbijeenkomsten en conferenties;
– te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
– te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– aan te kunnen melden voor gebruik van Cultlab/Google Drive en
beheer schoolportret op onze website.

U heeft het recht uw persoonsgegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Op dat moment kunnen wij u niet meer informeren over de ontwikkelingen in de sector onderwijs en cultuureducatie in de breedste zin van het woord.
Tevens kunnen wij u niet meer uitnodigen voor verenigingsactiviteiten en alle voor u van belang zijnde zaken.

4. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij waarborgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt.
Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen van toepassing zijn:
a. Bij uw aanmelding als lid van de VCPS-VO of in uw (digitale) contact met ons heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door VCPS-VO.
b. De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk ter uitvoering van de lidmaatschapsrechten en verplichtingen die u als lid van de VCPS-VO heeft.
c. Tot slot kunnen wij uw gegevens ook verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen van de VCPS-VO en haar leden waaronder in ieder geval moet worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van onze statutaire doelstellingen (zie paragraaf 1) alsmede de doelstellingen van onze leden.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens of met toepassing van profilering.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekken deze gegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven/instellingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VCPS-VO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Bewaartermijnen

De VCPS-VO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

De VCPS-VO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij informeren de bij VCPS-VO aangesloten leden hierover en plaatsen een actueel privacy statement op onze site.

9. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:
– inzage te geven in uw persoonsgegevens
– uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
– uw persoonsgegevens te beperken; en/of
– uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde;
– indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken;
– tot slot heeft u het recht om tegen bepaalde van onze verwerkingsactiviteiten bezwaar aan te tekenen.

Om er zeker van te zijn dat een van bovenstaande verzoeken door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Cookies, of vergelijkbare technieken

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de VCPS-VO. U dient zich ervan bewust te zijn dat de VCPS-VO niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.
Om onze website zo goed mogelijk te laten werken gebruiken wij een aantal cookies.

Google analytics
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag op de VCPS-site verzameld. Zo is voor de VCPS zichtbaar hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van de VCPS- website Tevens wordt op basis van de gegevens de werking van de website geoptimaliseerd.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen in- dien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De VCPS-VO heeft hier geen invloed op. De VCPS-VO heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google- diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor www.cultuurprofielscholen.nl. Je kunt de browser- plugin hier downloaden.

11. Foto en film

De vereniging cultuurprofielscholen plaatst alleen foto- en filmmateriaal van aangesloten scholen op haar website. Het schoolportret is in eigen beheer van de school. Het foto- en filmmateriaal dat getoond wordt in het schoolportret is voor verantwoordelijkheid van de school. Het lid geeft door plaatsen van foto- en filmmateriaal in het schoolportret toestemming om dit ma- teriaal voor verenigingsdoeleinden te gebruiken.
Mocht het zo zijn dat de school op onze website, in onze social media of nieuwsbrieven/ledenbrieven een foto ontdekt die niet gebruikt mag worden, dan verzoeken wij een kopie hiervan en de locatie aan ons door te geven zodat het beeldmateriaal verwijderd kan worden.

12. Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@cultuurprofielscholen.nl.