Herken je ook dat

 • Je in de dramales ineens een totaal andere leerling ziet?
 • Je zoekt naar sterkere verbindingen tussen kunst, cultuur en andere vakgebieden?
 • Je nadenkt over een rijke leeromgeving die past bij een cultuurschool?
 • Cultuuronderwijs belangrijk is voor de brede vorming van leerlingen?
 • Je behoefte hebt aan inspiratie en erkenning van wat je doet als cultuurschool?

Heeft jouw school interesse in cultuurprofilering? Gebruik dan het zelfevaluatie-instrument om te toetsen in hoeverre je school al voldoet aan de door de vereniging vastgestelde kwaliteitseisen.

Kunnen wij dat ook?

 • Kritische succesfactoren van scholen die uitblinken.
 • Jullie hebben een heldere visie die beschreven is;
 • Jullie hebben aandacht voor het creëren en onderhouden van draagvlak:
 • Er is een goede samenwerking en communicatie tussen schoolleider en cultuurcoördinator;
 • Kunstdocenten alsook niet-kunstdocenten zijn betrokken.
 • Je denkt op meta-niveau over visie, doelen, thema’s en samenhang en vertaalt dit naar het micro-niveau in de klas.
 • Jullie vinden dat schoolontwikkeling een projectmatige aanpak verdient.
 • Jullie hebben een cultuurcoördinator die goed kan ontwikkelen en delegeren.
 • Jullie zijn als team ambitieus en voortdurend bezig met onderwijsontwikkeling.

Om een erkende cultuurprofielschool te worden vult de school eerst een zelfevaluatie in.

Zelfevaluatie-instrument Cultuurprofielscholen en  Visitatie Nieuwe Cultuurprofielscholen

Visitatie Cultuurprofielscholen

Kwaliteit bieden is een continu proces. Dit betekent dat de schoolleiding en docenten permanent, en vanuit eigen verantwoording, bezig zijn met het aanscherpen en verbeteren van cultuuronderwijs volgens een gezamenlijk kwaliteitskader. De toetsingsprocedure van de VCPS is hierop afgestemd. Dit is namelijk een cyclisch proces: de toetser, de VCPS, die immers het keurmerk afgeeft, moet ervan op aan kunnen dat de school vanuit eigen beweging blijft werken aan kwaliteit.

Primair uitgangspunt bij het visiteren van de school is een integrale benaderingswijze van de kwaliteitsaspecten die door de leden van de VCPS zijn vastgesteld. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het onderwijsproces zelf, maar ook naar het bestuur, management en de diensten die het onderwijs ondersteunen.

Periodieke Visitatie Vereniging CultuurProfielScholen en Zelfevaluatie-instrument leerlingen Cultuurprofielscholen

Andere profileringen

Een aantal scholen in Nederland kiest naast hun breed opgezette kunst- en cultuurprogramma voor een talentenstroom. Leerlingen die zeer creatief begaafd zijn, worden binnen deze specifieke talentprogramma’s uitgedaagd om zich te ontplooien. De leerling krijgt op deze manier binnen het regulier onderwijs extra begeleiding op zijn of haar talent. De talentopleidingen voor muziek, dans en drama (theater) komen in het Nederlandse voortgezet onderwijs het meest voor en worden meestal verzorgd door een school en instelling samen.  In Nederland is er plaats voor 12 zogenaamde DAMU-scholen.