Cultuur leert anders. Maar dat gaat niet vanzelf.

Manifest

We zijn ervan overtuigd dat je vanuit een goede visie innovatief onderwijs kunt ontwikkelen, waarbij leren in balans is.

Dat wil zeggen dat het leren vanuit alle invalshoeken benaderd wordt en dús ook cultuureducatie een gelijkwaardige positie inneemt binnen alle andere leergebieden. Daarbij is leren in samenhang net zo belangrijk als leren binnen de grenzen van vakken. We zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Zie ook ons Manifest VCPS.

We verenigen ons daarom in een kwaliteitsnetwerk, waarin we als kritische vrienden van en met elkaar leren. We geven na een afgewogen proces een kwaliteitskeurmerk af. We werken zowel op verenigingsniveau als op schoolniveau vanuit ambities waarbij verbinding en samenhang voorop staan. Uiteindelijk willen we een kenniscentrum voor ‘samenhang’ worden.

De VCPS heeft ook internationale contacten en activiteiten. Zie voor meer informatie de Engelse pagina van onze site.

VCPS-aanbod

Vanuit zijn visie organiseert het bestuur regelmatig activiteiten voor de leden van de vereniging.

 

VCPS-jaaragenda 2022-2023

Bestuur

De Vereniging CultuurProfielScholen heeft een bestuur dat bestaat uit onderstaande personen.

Kim Wannet (voorzitter)

Sinds 2017 ben ik directeur van het IVKO in Amsterdam. In mijn vrije tijd schilder ik en ervaar daarbij wat het creatieve proces met je doet. Van maken word je meer Mensch. Dat gunnen we ieder kind in Nederland. Ik ben er trots op om het belang van kunstonderwijs als bestuurslid uit te mogen dragen en de VCPS-scholen in staat te stellen gezamenlijk kennis te delen en te vergroten.
 

Rob Menting (bestuurslid)

Docent Latijn en Grieks en cultuurcoördinator bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg. Een confrontatie met kunst en cultuur stimuleert creativiteit, nieuwsgierigheid en experiment: een blik in de muil van de tijger. En die is broodnodig, niet alleen voor docenten in het VO maar ook voor onze leerlingen.

Albert Noord (secretaris)

Docent LO en applicatieontwikkelaar, nu directeur van het Harens Lyceum en bestuurslid VCPS. Ik vind het belangrijk dat er in ons onderwijs een rijk aanbod is aan vakken, zodat leerlingen met een zo breed mogelijk spectrum in aanraking komen. Cultuuronderwijs is daar een belangrijk onderdeel van. Vanuit hier kunnen leerlingen hun talenten leren ontwikkelen en ontplooien.

Marcel Janssen (penningm.)

Ik ben al 36 jaar werkzaam in het onderwijs, heb ruim 20 jaar zelf voor de klas gestaan en ben sinds 2002  rector van de SSgN in Nijmegen, een school die vanaf de start van de VCPS al lid is. Onderwijs is werken vanuit Hoofd Hand en Hart. Culturele ontwikkeling is hierbij een heel belangrijk onderdeel. Creatief denken is één van de belangrijkste competenties voor de toekomst en het is van groot belang onze leerlingen dit mee te geven.

Hubert Roza (bestuurslid)

Als rector van het Arte College in Almere zie ik dagelijks wat aandacht voor kunst en cultuur op school met leerlingen doet. Zij kunnen de vaak complexe werkelijkheid beter begrijpen, er uitdrukking aan geven, verbanden leggen, of zich gewoon vermaken en ontspannen. Wie zijn creatief vermogen een schoolcarrière lang ontwikkelt, kan vol vertrouwen het vervolgonderwijs in.

Maartje van de Kerkhof (bestuurslid)

Op Metameer, een jenaplanschool in Boxmeer waar ik directeur van ben, is cultuuronderwijs een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Hoofd, hart en handen! Hierdoor leren leerlingen breder te denken, creatiever om te gaan met vraagstukken, invloed te hebben in hun eigen leerproces en gebruik te maken van hun talenten. Mede als bestuurslid van VCPS draag ik graag het belang van cultuuronderwijs uit.

Commissie van aanbeveling en advies

De leden van de Commissie van aanbeveling en advies zijn personen die de Vereniging de weg kunnen wijzen in de wereld van kunst, economie, politiek en onderwijs. Zij adviseren en ondersteunen ons bij het realiseren van de doelstelling van de VCPS: de bevordering van de cultuureducatie in het voortgezet onderwijs in de breedste zin van het woord.

Antoine Gerrits erelid VCPS

Grondlegger van de Vereniging van CultuurProfielScholen. Op landelijk niveau heeft hij zich jarenlang hier en daarbuiten op een bijzondere manier ingezet om het kunst- en cultuuronderwijs voor leerlingen, docenten en schoolleiders zo goed, aangenaam en inspirerend mogelijk te maken. Jullie werk en jullie plezier stond bij hem altijd voorop!

Jurylid Antoine Gerrits Award

Clan Visser ‘t Hooft – erelid VCPS

‘Kennis maken met en je verdiepen in kunst en cultuur draagt bij aan levenslange persoonsontwikkeling’.

Was Procesmanager voortgezet onderwijs herprofilering Tweede Fase V.O. en mede-initiatiefnemer en bedenker van het vak CKV. In opdracht van het Ministerie van OCW ging zij samen met Antoine Gerrits (destijds KPC) op zoek naar scholen, die bereid zouden zijn kunst en cultuur speerpunt te maken bij de vormgeving van schoolbeleid/ontwikkeling. Met een werkgroep heeft zij destijds een training van aanstormende CultuurProfielscholen opgezet en begeleid. (2004 – 2007). Zij was betrokken bij de oprichting van Vereniging CPS in 2007.

Dr. Jeroen Lutters

Is lector Art Education as Critical Tactics (AeCT) bij ArtEZ University of the Arts. Daarnaast is hij honorary lector didactiek en inhoud van de kunstvakken bij de Hogeschool Windesheim. Hij is gastprofessor No School, CIBAP en St. Lucas, gastonderzoeker aan de UvA en gastcurator Museum Jan Cunen. Jeroen Lutters promoveerde op Art Based Learning (ABL) als methode bij de kunst- en cultuuranalytica Mieke Bal. Hij gaf leiding aan succesvolle meerjarige onderzoekprojecten inzake cultuureducatie en is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland op het gebied van Art Based Research en Learning.

Bas Verberk

“Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.”
Zo staat het in artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is de kern van alles wat Bas doet en heeft gedaan. Eerst als docent muziek bij cultuurprofielschool O.R.S. Lek en Linge, later als specialist beleid bij het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), als gemeenteraadslid namens D66 in de gemeente Tilburg en als Hoofd Cultuureducatie bij Factorium Cultuurmakers. Vanaf september 2023 in de rol van directeur-bestuurder bij Factorium.

Henk Visscher – erelid VCPS

Vaste visiteur VCPS

‘Kunst en cultuur is het begin van mijn dag en de zon overdag, die ervoor zorgt dat ik ‘s nachts voldaan kan slapen!’

Is een van de oprichters van de VCPS in 2007 en was twee termijnen haar voorzitter. Hij was kwartiermaker voor de VCPS-PO, is vaste visiteur van de vereniging en was namens de VCPS tot 2020 voorzitter van het (landelijke) Profielenberaad.

Ans Buys

Mijn leven lang ‘schooltje gespeeld’ als kind met mijn poppen, later als docent Nederlands en als rector. Mijn onderwijsloopbaan afgesloten als directeur lerarenopleidingen. In al die rollen steeds de verbinding gelegd met kunst- en cultuur want een leraar is immers cultuurdrager en cultuuroverdrager. Na mijn pensionering nog steeds actief om cultuureducatie te stimuleren bijvoorbeeld als ambassadeur van Meer Muziek in de Klas.

Teun Abbenhuis – erelid VCPS

‘Zonder inzicht in het leraarsambt, is elke onderwijsactie een gok’.

Oprichter van de Eindhovense stichting ‘Onderwijs = Kunst’ die het talent beschouwt dat ervoor nodig is. Over het werkelijke proces dat leraar en leerling aangaan en over de kritische functie van onderwijs in de cultuur, heeft de stichting al veel geschreven. Hij ziet het werk van de cultuurprofielscholen daarin gespiegeld.

Mark Mieras

Wetenschapsjournalist

Merlijn Twaalfhoven

Oprichter van The Turn Club, genomineerd als THNKer en Componist

Jeroen Heemskerk

Directeur / Ondernemer Netic Solutions

Voorzitter MKB Delft

Geert Drion

Organisatie en beleidsadviseur

Prof. Wim Veen

Emeritus hoogleraar Education & Technology

Prof. Dr. Carla van Boxtel

Professor Vakdidactiek Geschiedenisonderwijs

Hans Leentjes

Coaching en strategisch advies kleine ondernemers, eigenaar van Creative.

Glenn Helberg

Psychiater N.P.

Tijdlijn

De Vereniging CultuurProfielScholen bestaat sinds 2007. We hebben een rijke geschiedenis. Neem een kijkje op CultuurProfielScholen: 

Met deze tijdlijn kijken we trots achterom maar ook naar voren. De tijdlijn bevat veel foto’s het duurt even voordat hij geladen is.

 

Heb je vragen?

Voor vragen en informatie kun je een ons schrijven, bellen of mailen:
Steunpunt Cultuurprofielscholen
Bovenkamp 26
3985 PG Werkhoven
+31 6 2502 4481
info@cultuurprofielscholen.nl
www.cultuurprofielscholen.nl

Contact