Arte College

Arte College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Creatieve industrie
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

In onze visie op onderwijs zien we leren als een activiteit van hoofd, hart én handen. In het onderwijs willen we namelijk de intellectuele, emotionele, én fysieke ontwikkeling van leerlingen in evenwicht houden. Het onderwijs op het Arte College is daarom gericht op creatieve ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureelkunstzinnig gebied. Leerlingen doen tijdens hun schoolloopbaan kennis en een groot aantal vaardigheden op, die een stevige basis vormen voor hun positie in de maatschappij en waarmee zij goed voorbereid doorstromen naar het vervolgonderwijs.
Wij gaan ervan uit dat iedere leerling een eigen wijze van leren heeft. Deze visie vormt de basis voor de vormgeving van ons onderwijs. Dat betekent dat wij in ons onderwijs streven naar keuzemogelijkheden en differentiatie in tempo, niveau en leerstijlen. Deze afwisseling biedt daarnaast ook uitdaging en bewerkstelligt verhoging van de motivatie. We gebruiken ICT en digitale leermiddelen als belangrijk didactisch hulpmiddel bij het vormgeven van deze aanpak.
We beschouwen leren als: leren van je fouten. Op het Arte College mag je dan ook fouten maken. Dat is terug te zien in ons pedagogisch klimaat, waarin we iedereen een tweede kans willen bieden, en in het didactisch beleid. Als je fouten mag maken, moet je ze ook mogen verbeteren. Toetsen worden dientengevolge bewust als didactisch
middel ingezet. We toetsen regelmatig en gebruiken toetsen zowel summatief (leeropbrengst vaststellen) als formatief (niveau vaststellen). Binnen de hele school is reflecteren daarom een belangrijke vaardigheid.
De visie en het Kunst & Cultuurprofiel van het Arte College hebben vorm gekregen in de leeromgeving. Er is expliciet gekozen voor het werken in leerdomeinen en op leerpleinen. In de leerdomeinen en op de leerpleinen werken vakdocenten samen en geven het onderwijs vanuit een gemeenschappelijke visie vorm, waardoor samenhang wordt gerealiseerd. Er bestaat een taakverdeling onder de vakdocenten op basis van expertise. Leerlingen worden uitgedaagd om zelfstandig te werken, regie te voeren over hun leerproces (zelf verantwoordelijkheid te nemen), te reflecteren en samen te werken. Op de leerpleinen zorgt een flexibele organisatie en een gevarieerd aanbod voor een uitdagende leeromgeving, waarin de leerlingen maatwerk wordt geboden.
Samenhang in onderwijs, eigen regie door leerlingen en maatwerk leiden tot goede
opbrengsten, tot beter resultaat. Kwaliteiten van docenten en leerlingen komen zo optimaal tot hun recht.

verankering

Het onderwijs op het Arte College is gericht op creatieve ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureelkunstzinnig gebied. Leerlingen doen tijdens hun schoolloopbaan kennis en een groot aantal vaardigheden op, die een stevige basis vormen voor hun positie in de maatschappij en waarmee zij goed voorbereid doorstromen naar het vervolgonderwijs.
In onze overtuiging leveren kunst en cultuur een onmisbare bijdrage aan de emotionele, fysieke en intellectuele ontwikkeling van leerlingen. Kunst en cultuur zijn een belangrijke voorwaarde voor succesvol leren: leren in een kunstrijke omgeving geeft bewezen successen op het gebied van wiskundig denken, taalgevoel en sociale vaardigheden.
Wij vinden het van essentieel belang dat leerlingen tijdens hun schoolloopbaan intensief en stelselmatig in aanraking worden gebracht met cultuur en zich oefenen in de kunsten.
Het Arte College onderscheidt zich daarom in Almere als cultuurprofielschool en richt zich op leerlingen met affiniteit met en interesse in theater, muziek, dans, beeldende vorming en audiovisuele media. We bieden een breed aanbod aan kunstvakken, van het eerste jaar tot en met het examen. In de bovenbouw kunnen leerlingen hun eigen leerroute op het gebied van kunst en cultuur kiezen. Ook in de niet-kunstvakken wordt het profiel vormgegeven, door inhoudelijke relaties met kunst en met cultuur in brede zin te leggen, creatieve werk- en presentatievormen in te zetten en onderzoek te doen. Daarmee leren leerlingen vanuit verschillende perspectieven naar de werkelijkheid te kijken.
We beschouwen de school als theaterbedrijf, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Theater is de kunstdiscipline bij uitstek waarin allerlei disciplines in samenhang met elkaar verbonden worden: taal, beeldende vorming, drama, muziek, spel, dans, audiovisuele media. Ook organisatie/productie, techniek, catering en PR behoren tot de theateractiviteiten. In het theater leren mensen om zich op allerlei manieren uit te drukken en dat wat hen bezighoudt aan anderen over te dragen. Er wordt op allerlei manieren samengewerkt. Die belangrijke uitgangspunten van theater – samenhang en samenwerking – willen wij toepassen in ons onderwijsconcept en in ons schoolgebouw. Op de leerpleinen wordt het onderwijs in clusters van samenhangende vakken verzorgd, waarbij intensief wordt samengewerkt tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten. Het hart van de school wordt gevormd door ons theater: een professioneel geoutilleerde ruimte in het midden van het gebouw, waar de werkruimtes voor de kunstvakken en de leerpleinen omheen liggen. Het letterlijke beeld van de school als theaterbedrijf is daarnaast terug te zien in de programma’s van de kunstvakken, in het Atelier, in de Arteweken, in het activiteitenprogramma en in de beroepsgerichte programma’s van vmbo-kbl en gl (Media, Vormgeving & ICT en Dienstverlening & Producten/Theatervormgeving).

meerwaarde

De belangrijkste kenmerken van ons cultuurprofiel:
• er is een algemene doorlopende leerlijn Kunst &Cultuur op alle niveaus, waardoor
leerlingen een brede culturele bagage vormen en zich optimaal creatief ontwikkelen;
• binnen de kunstvakken staan de ontwikkeling van het eigen talent, van de eigen visie
en van kennis centraal;
• de leerlijn Kunst & Cultuur biedt voor getalenteerde vmbo-leerlingen een goede
voorbereiding op doorstroming naar het kunstvakonderwijs in het mbo en is voor
havo/vwo-leerlingen een goede voorbereiding op de hbo-kunstopleidingen;
• elk diploma bestaat uit één of meerdere kunstgerelateerde (school)examenvakken;
• de kern van het cultuurprofiel is in de schoolorganisatie binnen de reguliere
onderwijstijd vormgegeven;
• in de didactiek is een balans tussen hoofd, hart en handen te zien;
• in de curricula van de avo-vakken wordt een verbinding met Kunst & Cultuur gelegd,
in inhoud en/of in werkwijze;
• alle leerlingen hebben de ruimte om zich creatief te ontwikkelen en zelf keuzes te
maken in hun leerroute;
• alle leerlingen ontwikkelen de Arte-vaardigheden: presenteren, organiseren,
ontwerpen, zelfstandig werken en samenwerken.

partners
 • de Nieuwe Bibliotheek, Almere
 • Collage Almere, Almere
 • Gemeente Almere, Almere
 • HKU, Utrecht
 • AHK, Amsterdam
 • Cultureel centrum Corrosia, Almere
 • Schouwburg Almere, Almere
 • Vis à Vis, Almere
 • De Bonte Hond, Almere
 • ISH, Amsterdam
 • Muziektheater Amsterdam, Amsterdam
 • Kamermuziekfestival Almere, Almere
Bekijk de onderbouw vakken
 • Atelier
 • Audiovisuele vormgeving
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Theater
 • Kunst & Cultuur
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Atelier
 • Audiovisuele vormgeving
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Kunst Algemeen
 • Mode
 • Theater
 • Theatervormgeving
 • Kunst & Cultuur
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Arte College
Oostenrijkstraat 2
1363 CB Almere
info@artecollege.nl
0367670700
www.artecollege.nl
Contactpersoon Erik van Binsbergen
Afdelingsleider; Artistiek leider a.i.
e.vanbinsbergen@artecollege.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Classic Express

De leerlingen van klas 1 gaan naar het KAF (Kunstlinie Almere Flevoland) om deel te nemen aan de Classic Express.
Dit is een kennismaking met de klassieke muziek en het symfonie-orkest.
In de muzieklessen wordt dit bezoek voorbereid.
Presentatie Dijkenproject
Een dijk van een project!
project

Arteweek

Tijdens de drie Arteweken ligt de nadruk van de vakoverstijgende projecten op de ontwikkeling van het creatieve vermogen. Elke Arteweek heeft een eigen thema en invulling. Verdieping in het thema, inspiratie opdoen buiten de deur en/of het werken met externe experts en presenteren zijn structureel onderdeel van het programma.
Garageproject 5V
Opdracht Gemeente Almere parkeergarage
Operaworkshop 4hv
Operaworkshop 4hv
Meesterproef 5h/6v
Meesterproef 5h/6v
Meesterproef 5h/6v
into the woods
3hv-dada-project
Dada
Styling
Styling op het vmbo
BV-lokaal
Een kast vol mooie dingen!
Kamp klas 2
Kunstkamp
Dans 3TL
dans!