Cals College

Nieuwegein

Cals College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Film
 • Internationalisering
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Kernwaarden

Het Cals College Nieuwegein is een scholengemeenschap voor havo, vwo en gymnasium. De school kenmerkt zich door een focus op brede ontwikkeling (Bildung) en wil een lerende organisatie zijn waarbinnen voortdurend gestreefd wordt naar ontwikkeling en verbetering.

In het kader van de brede ontwikkeling bieden wij leerlingen verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, technasium, (internationale) uitwisselingsprogramma’s en het tweetalig onderwijs. Naast het reguliere schoolprogramma biedt het Cals College speciale projecten voor gemotiveerde leerlingen zoals versterkt talenonderwijs, Chinees, U-Talent en topsportbegeleiding.

We delen op het Cals College een aantal kernwaarden die ons gedrag en onze cultuur bepalen en die mede bijdragen aan de vormgeving van onze pedagogisch-didactische opdracht. In trefwoorden gaat het om: vertrouwen, brede ontwikkeling, verbinding, openheid en veiligheid.

Het Cals College gaat uit van een brede opvatting van onderwijskwaliteit. Het gaat niet louter om meetbare eindexamencijfers, diploma’s en succesvolle doorstroming naar het vervolgonderwijs. Naast kwalificatie gaat het ook om socialisatie en persoonsvorming. De school leert leerlingen omgaan met zichzelf en de ander. Het gaat om ontwikkeling in de breedte (Bildung). Uit onze ervaringen blijken de lerende organisatie en een brede ontwikkeling hand in hand gaan. Docenten die leren, zorgen voor leerlingen die leren. Met elkaar vormen we de gemeenschap van het Cals College.

verankering

Doelstellingen van kunst- en cultuureducatie

Het kunst- en cultuurprogramma is een vertaling van de onderwijskundige ambities en de kernwaarden van het Cals College. In het programma zijn onze kernwaarden zichtbaar en voelbaar.

Artistieke en creatieve vaardigheden: het Cals College wil leerlingen uitdagen hun talenten te ontwikkelen en biedt hun daartoe de mogelijkheden. Dit doen we door middel van het verbreden, verdiepen en verrijken van hun artistieke, creatieve en expressieve vaardigheden. Kunst heeft een intrinsieke waarde die in onze visie het beste tot uiting komt door kunst te leren maken en te beleven.

Brede vaardigheden: we hechten groot belang aan de ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid van de leerling: creatieve, reflectieve, sociale, probleemoplossende vaardigheden. Kunst- en cultuureducatie biedt daartoe unieke mogelijkheden. De ontwikkeling van brede vaardigheden vormt tevens de verbinding tussen het leergebied kunst & cultuur en andere leergebieden binnen de school. Concreet komt dat tot uiting in bijvoorbeeld de media academie, de tweetalige afdeling en het Technasium, waar deze brede vaardigheden in een andere (maar óók in een culturele) context aan bod komen.

Presenteren:

Als één van de brede vaardigheden, nemen presentaties (presenteren en presentatievaardigheden) een speciale plaats in binnen het kunst- en cultuurprogramma. Kunst zie je en laat je zien aan klasgenoten, familie, docenten, in de klas en op presentatieavonden.

Leerlingen ontwikkelen gaandeweg hun identiteit, zijn trots op hun werk en leren het werk van anderen te waarderen en respect te hebben voor de makers binnen een veilige omgeving. Dat werkt verbindend. Ze leren reflecteren op hun eigen werk en dat van anderen en leren zo over en van zichzelf en elkaar.

Vanuit het vak drama wordt aan alle brugklassers een korte cursus ‘Overtuigend Presenteren’ aangeboden, waarin zij vanuit spelplezier technieken leren om vanuit authenticiteit overtuigend voor een groep te kunnen presenteren. De reader en rubrics worden ook ingezet bij andere vakken met presentaties in hun programma.

Brede vorming: Het Cals College biedt leerlingen naast de reguliere kunstvakken extra ontplooiingsmogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur. Het Cals College wil haar leerlingen breed en intensief laten kennismaken met verschillende kunstdisciplines in projecten binnen en buiten de school.

Keuzes: Het Cals College biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken uit het aanbod van kunst en cultuur en zich te specialiseren in een kunstdiscipline, binnen en buiten de lessen. Binnen de lessen hebben leerlingen veel keuze over inhoud en aanpak door bijvoorbeeld zelf hun werkwijze en repertoire te kiezen, , hun eigen materiaal en ontwerpen te maken (van een kunstwerk, choreografie, script, scène, muziekstuk). Zo ontwikkelen zij hun eigen (kunstzinnige/culturele) identiteit.

Verbinding binnen- en buitenwereld:

Een cultuurprofielschool staat midden in de maatschappij. Daarom werken we samen met culturele instellingen en opleidingen in de regio om leerlingen ook buiten de school kunstzinnige en culturele ervaringen te bieden. Ze maken kennis met kunstopleidingen en studenten van deze opleidingen. En met het professionele veld door kunstenaars de school en de klas in te halen. Een voorbeeld is het convenant van het Cals College met de HKU, wat resulteert in stages, muziek/drama/beeldende projecten met leerlingen en studenten, en uitwisseling over het curriculum.

Een andere verbinding is die met zorginstellingen, die jaarlijks worden uitgenodigd door leerlingen van toneelklas 3 om hun interactieve presentatie bij te wonen

Lerende organisatie:

Docenten leren van elkaar en van hun leerlingen. Door leerlingen feedback te vragen over de lessen, door samen te reflecteren op de presentatieavonden, door te kijken in elkaars lessen, samen met de leerlingen. De kunstdocenten scherpen hun visie aan en denken gezamenlijk na over hun doelen in bijeenkomsten.  Zij volgen studiedagen en scholing op kunsteducatief gebied.

meerwaarde

Op het Cals College zit de meerwaarde van het cultuurprofiel in de volgende aspecten.

Veel mogelijkheden: leerlingen hebben naast een sterk programma van reguliere kunstvakken veel extra ontplooiings mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur in de vorm van het verplichte vak CKV onderbouw.

Alle leerlingen: onze school wil álle leerlingen breed en intensief kennis laten maken met verschillende kunstdisciplines.

Talenten: we willen leerlingen uitdagen hun talenten te ontwikkelen en hen daartoe de mogelijkheden bieden.

Keuzes: een leerling heeft de mogelijkheid zelf keuzes te maken uit het aanbod van kunst en cultuur en zich te specialiseren in een kunstdiscipline.

Algemene vaardigheden: het Cals College hecht groot belang aan de ontwikkeling van creatieve, expressieve, reflectieve, sociale en probleemoplossende vaardigheden (‘denk Einstein’) en ziet kunst- en cultuureducatie daarbij als een belangrijk middel.

Verbanden: kunst(vakken) en cultuur staan niet op zichzelf, tussen de kunstvakken onderling leggen we waar mogelijk dwarsverbanden aan en zoeken we ook met andere vakgebieden (zoals met Tvwo en Technasium) samenhang en inhoudelijke verbanden in projecten en andere samenwerkingsvormen.

Media: in de maatschappij spelen media een steeds grotere rol; mediavaardigheid en het werken met moderne middelen is dus belangrijk. Daarnaast komen in de (nieuwe) media de verschillende (kunst)disciplines bij elkaar en vormen ze als zodanig een sterk middel tot het bereiken van samenhang.

partners
 • Kunstencentrum de Kom: organisatie en uitvoering van de cultuurdag CKV, Nieuwegein
 • TivoliVredenburg: Pronkstukken, workshops & optreden in het muziekcentrum, Utrecht
 • HKU: Koorproject, workshops BV, stages, interdisciplinaire mix projecten met studenten., Utrecht
 • UCK (tot 2019): uitvoering/bemiddeling cultuurdag Vwo4. , Utrecht
 • Impresariaat Uit de Kunst: advies en boekingen voorstellingen , Utrecht
 • Engelse theatergroepen: Phileas Fogg en Marc Norris voor theaterworkshops voor Tvwo. , UK
 • Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS): inzendingen leerlingen, workshops.,
 • Stadsschouwburg Utrecht: Cultuurdag vwo4 theaterworkshops, voorstellingen KCV, Utrecht
 • DOX Theater en Dans, Utrecht
 • ’t Hoogt educatie, Utrecht
 • Louis Hartlooper Complex: workshops film en geluid., Utrecht
 • Kapitaal: Grafisch Design, zeefdruk en etsen., Utrecht
 • Theatergroep Aluin: KCV bezoek voorstellingen en workshop , Utrecht
 • FotoDok -Documentaire fotografie: , Utrecht
 • BAK (Basis Actuele Kunst): , Utrecht
Bekijk de onderbouw vakken
 • Atelier
 • Theatertechniek
 • Musical
 • Muziek
 • Audiovisuele vormgeving
 • CKV
 • CKV junior
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Toneel
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Muziek (Oude stijl)
 • KCV
Cals College, Nieuwegein
Vreeswijksestraatweg 6a
3432NA Nieuwegein
Postbus 128
3430AC Nieuwegein
nieuwegein@cals.nl
030-6036604
www.cals.nl
Contactpersoon Stefanie Meijer
Cultuurcoördinator
Leernetwerken
Techniek, Nieuwe media en ICT
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

Singer-Songwriting project i.s.m. TivoliVredenburg

Leerlingen van de 3e muziekklas gaan een dag in TivoliVredenburg onder leiding van workshopleiders beginnen aan een eigen song. In de les werken ze die verder uit. De workshopleiders komen nog een keer in de les. De eigen songs worden gepresenteerd en op CD gezet tijdens een eindconcert in de aula.
project

Koorproject i.s.m. HKU opleiding docent muziek

Leerlingen zingen 3 dagen op het conservatorium onder leiding van studenten van de opleiding in kleinere en grotere koren. De leerlingen leren meerstemmig zingen, de studenten dirigeren en muzikaal leidinggeven aan pubers. Op de laatste dag is een afsluitend concert in de grote zaal van het conservatorium.

Download project
project

Pronkstukken i.s.m. TivoliVredenburg

Leerlingen uit de 4e klas muziek maken in drie dagen een groepscompositie onder leiding van workshopleiders volgens de methodiek van Collaborate Music Making in TivoliVredenburg. Op de laatste dag voeren zij deze compositie uit in 1 van de zalen van TV. Tevens bezoeken zij een concert in de serie Pieces of Tomorrow.

Download project