Compaen VMBO

Zaandam

Compaen VMBO
 • Expertises:
 • Authentiek leren
 • Duurzame samenwerking
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Duurzame samenwerking

Wij zijn een moderne en innovatieve school voor alle leerwegen van het vmbo. Leerlingen hebben de keuze uit de theoretische, gemengde en kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Ondanks de krimp en in tegenstelling tot andere scholen in de regio blijft het leerlingaantal (±800 leerlingen) opvallend constant. Dit is mede te danken aan een veilige leeromgeving en de waarde die wij hechten aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast is de school al jaren bezig om de positie van cultuureducatie stevig te verankeren door onder andere de kunstvakken meer ruimte in het curriculum te geven en duurzame partnerschappen met culturele instellingen steeds vaker aan te gaan.

Hoofd, Hart en Handen

Onze visie ‘Hoofd, Hart en Handen’ onderschrijft dan ook het belang van de inbedding van cultuureducatie in het curriculum. We vinden dat vaardigheid gelijkwaardig is aan kennis. Het kan gaan om zeer uiteenlopende vaardigheden; ambachtelijk, in het omgaan met mensen en in expressie. We willen leerlingen met zoveel mogelijk vaardigheden kennis laten maken en hen meer ruimte geven hun eigen voorkeuren daarin te volgen, zoals in het leertraject Eigenwijze. Daarnaast willen we onze leerlingen de gelegenheid bieden zich breed te ontplooien en te leren voor het leven.

Talentontwikkeling

Passie is een belangrijke motor voor verdere ontwikkeling. Gedrevenheid om iets te willen bereiken omdat je er gelukkig van wordt en omdat je er trots op kan zijn. We gaan op zoek naar de passie van onze leerlingen en proberen hen te laten ervaren hoe plezierig leren kan zijn als het past bij zijn of haar interesse. Compaen heeft een groot aantal leerlingen binnen school met uitzonderlijke talenten op het gebied van sport, kunst en cultuur. We zijn er dan ook trots op dat we als Topsportvriendelijke school zijn erkend. Een ander belangrijk doel is om het sportieve en artistieke talent van onze leerlingen verder te ontwikkelen en verdieping in het curriculum aan te brengen voor een bepaald vak door middel van de verschillende projecten en keuzevakken, zoals LO2 en BTE.

Cultuur als bindende factor

Cultuur is een bindende factor in ons onderwijs geworden. Niet alleen op het gebied van kennis en vaardigheden, maar vooral als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Verdieping in kunst en cultuur stimuleert een brede vorming en doet een beroep op de verschillende artistieke talenten van onze leerlingen. Kunst scherpt ons verstand en verrijkt ons gevoelsleven. Voor succes in de maatschappij zijn eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, wilskracht, sociaal gedrag en gevoeligheid belangrijke eigenschappen, die tijdens de scholing gestimuleerd moeten worden. Bij de kunstvakken in het bijzonder gaat het om creativiteit en relevante vaardigheden om deel te nemen aan de samenleving: het bedenken van nieuwe ideeën en het ontwikkelen van verbeeldingskracht, aanpassings- en scheppingsvermogen.

verankering

Het leergebied Kunst&Cultuur (K&C) wordt bij ons breed aangeboden in de onderbouw door middel van afzonderlijke kunstvakken en met verdieping in verschillende projecten. Daarnaast worden de examenvakken Kunstvakken inclusief Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) en Beeldend Tekenen (BTE) aangeboden in de bovenbouw. Dit is de rechtstreekse vertaling van onze visie van zowel de bevordering van het creatief vermogen en brede vorming als de persoonlijke- en talentontwikkeling van onze leerlingen. Door de ontwikkeling van het leergebied K&C en het projectmatig werken zijn de kunstvakken geen losse entiteiten meer in de onderbouw, maar vullen elkaar artistiek inhoudelijk aan en werken waar mogelijk vakoverstijgend aan projecten. Een mooi praktijkvoorbeeld is ons theaterproject met de werktitel ‘Wat Je Wilt!’.

meerwaarde

Onder cultuureducatie in het voortgezet onderwijs wordt verstaan: alle vormen van educatie waarbij kunst, bijvoorbeeld beeldende kunst, audiovisuele kunst, drama, dans en muziek doel of middel zijn. En voor alle duidelijkheid naast de kunstvakken omvat cultuureducatie ook de culturele activiteiten die de school organiseert. Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten het curriculum worden ontplooid en zowel in als buiten de school.

Cultuureducatie is, vanuit onze visie, ook onderwijs in cultureel bewustzijn; bewustzijn van de eigen cultuur, die van anderen en van de cultuur in het algemeen. De verschillende kunstdisciplines zijn vormen van cultureel bewustzijn met een eigen autonome functie, namelijk het ontwikkelen van verbeeldingskracht.

De titel van ons Cultuurprofielplan is Element van onze cultuur. Element is een Latijns woord dat basisonderdeel of vormend hoofdbestanddeel betekent. Het woord wordt in verschillende betekenissen gebruikt, maar in dit geval verwijst het naar cultuureducatie als een elementair onderdeel van ons onderwijs.

partners
 • Art Zaanstad, kunstuitleen en galerie, Zaandam
 • FluXus, centrum voor de kunsten, Zaandam
 • Het Zaantheater, schouwburg, Zaandam
 • De Fabriek, filmhuis, Zaandam
 • De Bullekerk, cultureel centrum, Zaandam
 • Diverse musea, Nederland
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Drama
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen (Kunst-tekenen)
 • Kunstgeschiedenis
 • Kunstbeschouwing
Compaen VMBO, Zaandam
Nieuwendamstraat 6
1507 JE Zaandam
Nieuwendamstraat 6
1507 JE Zaandam
administratie@compaenvmbo.nl
0756126303
www.compaenvmbo.nl
Contactpersoon Rob Cerneus
Cultuurcoördinator en Docent Kunstvakken
R.cerneus@compaenvmbo.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Vmbo
Schooltype
VMBO

Onze projecten

project

Vogels voor Vrijheid

Een vakoverstijgend kunsteducatieproject: bij het leergebied Kunst en Cultuur zijn ‘vrije vogels’ van papier-maché gemaakt, bij het vak Nederlands een gedicht en bij het leergebied Mens en Maatschappij is het thema inhoudelijk behandeld en verwerkt in een speciale muurkrant. Het is georganiseerd i.s.m. Art Zaanstad en is onthuld door C.v.d.K.

Download project