Hermann Wesselink College

Amstelveen

Hermann Wesselink College
 • Expertises:
 • Burgerschap
 • Internationalisering
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Hermann Wesselink College kent een rijke geschiedenis als het gaat om het aanbod van kunst en cultuur. Aangestuurd door gedreven docenten zijn op diverse podia talloze exposities, theatervoorstellingen en muziekuitvoeringen te bewonderen. Leerlingen kunnen al sinds de jaren zeventig examen doen in diverse kunstvakken. Er zijn lunchconcerten, bandjesavonden, een schoolkoor en vrijdagmiddagworkshops in beeldende vorming, zang, dans en muziek. Elk jaar wordt een beeldend werk van een jonge kunstenaar aangeschaft en in de school geplaatst. Door het omarmen van kunst en cultuur en het tegelijk de ruimte te geven, kunnen we de artistieke, economische én maatschappelijke waardes ervan verstevigen. Het is vanzelfsprekend dat dat begint met een vroegtijdig bewustzijn in de gemeenschap en het zich ontwikkelende individu in het bijzonder. Daarom is onze school een cultuurprofielschool.

 

De school heeft een internationaal karakter en netwerk. Op dit moment tellen wij bij ons op school bijna dertig nationaliteiten. Aandacht voor elkaar en voor wie wij zijn is dus essentieel. Bij zowel internationalisering als kunst en cultuur speelt inclusiviteit een belangrijke rol. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis voelt op school. De waarden ontmoeting en verbinding staan daarin centraal. Het motto van het HWC is dan ook: Een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde.

All the world’s a stage! Wij willen elke leerling een podium bieden voor zijn of haar talent. En dat podium is niet beperkt tot de school, tot de stad of tot Nederland. Wij bereiden kinderen voor op het wereldpodium, via enerzijds  internationalisering en anderzijds ons cultuurprofiel. Wij geven de leerlingen vanaf het moment dat ze bij ons binnenkomen de ruimte om hun podium, in de ruimste zin van het woord, op te bouwen en uit te breiden. Zo worden leerlingen opgeleid tot wereldburgers die een open houding aannemen in onbekende situaties en ten opzichte van elkaar. Door actieve beleving van kunst en cultuur en kennismaking met een internationale context krijgt de leerling inzicht in zichzelf, zijn plek in de geschiedenis en zijn podium op de wereld.

verankering

VERANKERING IN DE LESSEN

Kunst en cultuur bekijken wij schoolbreed. Alle leerlingen van het HWC doen brede ervaring op in het zowel maken als meemaken van kunst en cultuur en alle leerlingen leren betekenis te geven aan hun ervaringen met kunst en cultuur en verwerken die ervaringen in een plusdocument. We bieden de mogelijkheid om in diverse kunstvakken examen te doen.

 • Muziek

In de onderbouw ligt het accent vooral op het ontwikkelen van muzikale vaardigheden: muziek maken en spelen. In de derde klas zijn er ook praktijklessen met bandjes. In de bovenbouw vindt er verdieping plaats in instrumenten en zang. Samenwerken in verschillende formaties speelt een belangrijke rol. Ook komen in de bovenbouw muziektheorie en de geschiedenis van de klassieke-, pop- en jazzmuziek aan de orde. Het vak muziek wordt voor alle afdelingen als examenvak aangeboden.

 • Tekenen en Handvaardigheid (Beeldende Vormgeving)

In de onderbouw spreken we van tekenen en handvaardigheid en in de bovenbouw van beeldende vormgeving. De opbouw van de vakken tekenen en handvaardigheid over de verschillende leerjaren bestaat eruit dat we in de onderbouw leerlingen veel van de elementaire kennis en vaardigheden aanleren, die vervolgens (meer nog dan in de onderbouw) thematisch in de bovenbouw worden toegepast met als einddoel het behalen van een centraal landelijk examen. Het feit dat we beeldende vormgeving op alle niveaus als examenvak geven kan als bijzonder worden gezien.

 • Drama

Alle leerlingen krijgen het eerste half jaar van de brugklas het vak drama aangeboden. Een belangrijk element van het vak is het stimuleren van een vrije en zorgvuldige omgang met elkaar en het ontdekken van eigen kwaliteiten. De dramalessen starten bewust aan het begin van het eerste jaar omdat fysieke interactie, de grenzen van humor, de rol van het publiek, het in contact brengen met elkaar bijdraagt aan de positieve groepsvorming.

 • Artlab

Leerlingen hebben in de tweede en in de derde klas de mogelijkheid om zich te specialiseren in het vak Artlab, dat bijna letterlijk als een laboratorium voelt voor de leerlingen. We laten in dit vak de verschillende disciplines meer in elkaar overvloeien en maken ruimte voor andere disciplines en werkwijzen – zoals het meer digitaal werken – en we zoeken de samenwerking met andere vakken.

 • CKV

Het doel van het vak CKV is ‘kunst actief meemaken’. Alle leerlingen volgen CKV in hun voorexamenjaar. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van leerlingen betrokkenheid, inzet, kennis en vaardigheden. We behandelen in de les verschillende kunstdisciplines en nemen tijd om te reflecteren op wat we hebben meegemaakt tijdens het bezoeken van culturele activiteiten. De laatste periode kiezen leerlingen een discipline waarin ze zich verdiepen. Samen werkt de jaarlaag toe naar een grote eindpresentatie.

VERANKERING BUITEN DE LESSEN

Voor leerlingen en medewerkers die dat willen, bieden we mogelijkheden buiten het rooster om zich meer te verdiepen en verrijken op het gebied van kunst en cultuur. Afwisselend krijgen we bezoek van kunstenaars op school (zoals Schrijver in de klas), of trekken wij er met de leerlingen op uit naar musea, exposities, voorstellingen, concerten en andere culturele activiteiten. De school faciliteert ook uitvoeringsmomenten voor leerlingen en medewerkers, zoals lunchconcerten en bandjesavonden. Ook de niet-kunstvakken dragen bij aan het culturele bewustzijn en het oefenen van culturele vaardigheden als waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. De dragers van dit bewustzijn, namelijk het lichaam, voorwerpen, taal en grafische media, worden bij elk vak in meer of mindere mate ingezet. Het idee is dat alle docenten de kennis hierover integreren in het ontwerp en de uitvoering van projecten en individuele lessen.

Op vrijdagmiddag zijn er workshops, waarbij onder andere wordt gerepeteerd met ons koor, de band, toneel en dans en wordt gewerkt aan techniek en decors. In de eerste helft van het jaar werken de workshops onder andere toe naar de kerstviering.  In de tweede helft van het jaar worden de slotpresentaties in Schouwburg Amstelveen voorbereid. Zowel leerlingen als docenten kunnen zich hiervoor opgeven.

 

meerwaarde

Wij willen leerlingen een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding aanleren door het aanbieden van kunst- en cultuuronderwijs aan al onze leerlingen. Actieve (en passieve) beleving van kunst en cultuur helpt je inzicht te krijgen in jezelf, in wat jou raakt en in wat jou inspireert. Het biedt troost, hoop en optimisme. Onderwijs in kunst en cultuur stimuleert een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Kunst- en cultuur gaat over empathie, inlevingsvermogen, ‘je kunnen verplaatsen in’. Naast de ruimte om jezelf te kunnen zijn staat de verantwoordelijkheid als groep om goed met verschillen om te gaan. Kunst en cultuur levert een bijdrage aan de balans tussen individuatie (wie je bent) en socialisatie (de wereld om je heen). Kunstonderwijs levert dus inzicht in andere culturen en kunstvormen, ontwikkelt creatief denken en levert intensieve sociale interactie op. Leerlingen leren met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken.

Wij creëren als school ruimte om te ontwikkelen en ruimte om uit te drukken. Dat gaat over fysieke ruimte zoals met ons theater en de kunstvaklokalen. En over ruimte in aandacht en tijd. Wij willen onze leerlingen de ruimte bieden om zichzelf en de ander te leren kennen door het maken en beleven van kunst. De ruimte krijgen om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen. Daarvoor is vertrouwen nodig. Vertrouwen in jezelf en in elkaar. Vertrouwen hangt samen met veiligheid. We willen een veilig thuis bieden waarbinnen leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen vanuit eigen kracht, kunnen bouwen aan het vertrouwen in het eigen kunnen. Door het oefenen in het presenteren van uiteenlopende kunstzinnige en expressieve uitingen bouwen de leerlingen aan hun zelfvertrouwen. Samenwerkingsprojecten op velerlei manieren bouwen aan vertrouwen in elkaar.

Docenten van het HWC werken nauw samen met leerkrachten van de basisscholen in Amstelveen en omgeving. De overgang van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor kinderen een grote stap. Om deze stap wat kleiner en gemakkelijker te maken en om te ervaren hoe het gaat op deze nieuwe school, biedt het HWC projecten aan voor kinderen van groep 7 en groep 8.

Wij geloven er daarnaast in dat samenwerking met externen belangrijk is om jezelf en de (culturele) wereld om je heen beter te leren kennen. De ontmoeting en verbinding met uiteenlopende kunstenaars, verschillende disciplines en culturele instellingen zorgen voor inspiratie, schoonheidsbeleving, oefening en kennis en leveren een bijdrage aan plezier en kwaliteit van eigen werk.

partners
 • Scheepvaartmuseum Het Schip, Amsterdam
 • Joods Historisch Museum en Synagoge, Amsterdam
 • Fatih Moskee, Amsterdam
 • Paaskerk, Amstelveen
 • Allard Pierson Museum, Amsterdam
 • Cultuureducatie Amstelland, Amstelveen
 • Schouwburg Amstelveen, Amstelveen
 • Shakespeare in Performance, London
 • Schrijverscentrale, Amsterdam
 • Bibliotheek Amstelland, Amstelveen
 • Concertgebouw, Amsterdam
 • Tropenmuseum, Amsterdam
 • Nationale Opera en Ballet, Amsterdam
 • ITA, Amsterdam
 • Aluin, Utrecht
 • Rijksmuseum, Amsterdam
 • Cobra Museum, Amstelveen
 • Breitner Academy, Amsterdam
 • Anne Frank Huis, Amsterdam
 • Teylers Museum, Haarlem
 • Nemo, Amsterdam
 • Artis, Amsterdam
 • Dansschool Mittelmeijer, Amstelveen
 • Buenting, Amstelveen
 • AHK, Amsterdam
 • KOOP&CO, Amstelveen
Bekijk de onderbouw vakken
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Muziek
 • Drama
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen
 • Muziek (Kunstv. 2)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
Hermann Wesselink College , Amstelveen
Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
Startbaan 3
1185 XP Amstelveen
school@hethwc.nl
0206459751
www.hethwc.nl
Contactpersoon Erik Jobben
Cultuurcoördinator
JOB@hethwc.nl
Leernetwerken
Internationalisering
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

Momenteel heeft deze school nog geen projecten.