Insula College (mavo)

Insula College (mavo)
 • Expertises:
 • Creatieve industrie
 • Culturele diversiteit
 • Talentontwikkeling
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Welkom op de pagina van het Insula College. 

De mavo-afdeling van het Insula College wil herkenbaar zijn als christelijke school waar iedereen welkom is. Onze missie is de christelijke grondslag vertalen naar de manier waarop wij met elkaar om willen gaan. Betrokkenheid, openheid en respect zijn daarbij de sleutelwoorden. Medewerkers, leerlingen en ouders werken samen aan de invulling van die begrippen. Daarnaast staan wij voor onderscheidend onderwijs in een veilige en geborgen werksfeer. Wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen; de les of leersituatie wordt gekenmerkt door een krachtige leeromgeving, samenwerkend leren, een activerende didactiek, vakoverstijgende leersituaties en gepersonaliseerd leren. Als school willen wij de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze leerlingen bevorderen.

Als cultuurprofielschool willen wij de culturele interesse van de leerling opwekken en verbreden, de persoonlijke ontwikkeling bevorderen, de leerlingen uitdagen eigen grenzen te verleggen en toekomst cultuurparticipatie bevorderen. De inhoudelijke integratie tussen kunst, cultuur en erfgoed zit zowel verweven in het lesprogramma als in het excursie- en activiteitenprogramma en willen wij op een hoog niveau gestalte geven.

Onze missie luidt dan ook: “Alle leerlingen met een rugzak vol bagage aan Kunst en Cultuur de wereld in sturen!”

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze school of meer willen weten verwijs ik u door naar onze website: https://mavo.insulacollege.nl/website/Insula_College_Koningstraat.

 

verankering

Onze verankering van Kunst & Cultuur. 

Bij ons op school zit kunst & cultuur verweven in het gehele onderwijsprogramma en dat komt tot uiting door een breed aanbod van kunstdisciplines. Onze school onderscheidt zicht op het gebied van kunst & cultuur op de volgende manieren:

 1. Kunst in de reguliere kunstlessen,
 2. Kunst & cultuur in projecten, vakoverstijgend met niet-kunstvakken,
 3. Kunst accentklassen,
 4. Naschoolse activiteiten.

Op het Insula College hebben wij een pedagogisch-didactisch model ontwikkeld, waarin iedere vaksectie beschrijft welke plek kunst & cultuur in het curriculum heeft. Aan de hand van dit model wordt constant nagedacht over de plaats die kunst & cultuur in ons onderwijs inneemt.

De kunst accentklas is een speciale kunst & cultuur route waarbinnen de leerlingen extra tijd en faciliteiten krijgen om zich nog meer in kunst & cultuur te verdiepen. Onze leerlingen krijgen workshops van kunstenaars die diverse kunstdisciplines aanbieden en bezoeken regelmatig het werkveld. Daarnaast leren de leerlingen diverse manieren om zich te uiten en leren daarvoor open te staan, zowel binnen hun eigen cultuur als binnen andere culturen. Ook in hun persoonlijke ontwikkeling boren zijn aan bronnen die anders onbenut zouden blijven.

Als cultuurprofielschool bevorderen wij dat leerlingen gedurende de hele schoolperiode regelmatig activiteiten ondernemen, waarbij kunst & cultuur een centrale plaats innemen. Onze leerlingen zijn actief bezig met kunst & cultuur; kijkend, proevend, ruikend en handelend. Onze actieve manier in de omgang met kunst & cultuur sluit volgens ons het beste aan bij de belevingswereld van onze leerlingen. Door de leerlingen op school in aanraking te laten komen met kunst & cultuur hopen wij meer begrip en waardering te creëren voor de wereld om hen heen.

 

meerwaarde

De meerwaarde van het Cultuurprofiel. 

Als cultuurprofielschool streven wij naar en optimale ontplooiing van onze leerlingen, zowel vanuit het hoofd, het hart als de handen. Wij willen de talenten van alle leerlingen op expressiegebied actief opsporen en tot een hoger niveau tillen. Met cultuureducatie willen wij de culturele interesses van leerlingen opwekken en verbreden, de persoonlijke ontwikkeling bevorderen, de leerlingen uitdagen eigen grenzen te verleggen en toekomstige cultuurparticipatie bevorderen. Hiermee willen wij beter aansluiten bij de leerwensen (leerstijl, interesse, talenten en intelligentie) van onze leerlingen.

Kunst & cultuur hebben een positieve invloed op het schoolklimaat. Een prettige en veilige werksfeer draagt bij aan de vorming van leerlingen. Als (cultuurprofiel)school willen wij de leerlingen bijstaan op hun weg naar volwassenheid, waarin het verkrijgen van een steeds grotere zelfstandigheid en het kunnen dragen van steeds meer verantwoordelijkheden, oplossingsgericht denken en creativiteit belangrijke elementen zijn.

Het Insula College tracht een zo breed en evenwichtig mogelijk aanbod van onderwijsvoorzieningen in stand te ouden dat past bij de eisen van de huidige tijd, maar dat ook inspeelt op toekomstige ontwikkelingen en dat recht doet aan verschillen die er in de samenleving zijn!

 

partners
 • To Be, Dordrecht
 • Da Vinci College, Dordrecht
 • Energiehuis, Dordrecht
 • Schouwburg Kunstmin, Dordrecht
 • Onderwijsmuseum, Dordrecht
 • Dordrechts museum, Dordrecht
 • Bonfire, Dordrecht
 • Kleinkunstig, Zwolle
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Expressiestroom
 • Beeldende vorming
 • Dans
 • Drama
 • Film
 • Fotografie
 • Handvaardigheid
 • Keramiek
 • Kunstbeschouwing
 • Kunstklassen
 • Mediawijsheid
 • Musical
 • Muziek
 • Tekenen
 • Textiele werkvormen
 • Kunstgeschiedenis
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Kunst & Cultuur
 • Kunstgeschiedenis
 • Mode
 • Design
 • Film
 • Fotografie
 • Keramiek
 • Multimedia
 • Tekenen
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Dans (Kunst-dans)
 • Tekenen (Kunst-drama)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
Insula College (mavo)
Koningstraat 294
3319PH Dordrecht
078-8905200
mavo.insulacollege.nl
Contactpersoon Yvonne Romijn
Cultuurcoördinator
yromijn@insulacollege.nl
Leernetwerken
Erfgoed, Cultuurbeleid, Internationalisering, Vmbo, CKV, Nieuwe media en ICT, Podium voor cultuur, Rijke didactieken, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO

Onze projecten

project

Expositie Kunsttuin en Gambia Actie!

Iedereen is van harte welkom!

27 Maart wordt onze kunsttuin officieel geopend door kunstenares Diana van Hal. In onze kunsttuin is een prachtige expositie te zien die gemaakt is door onze leerlingen. Ook is er samengewerkt met de bewoners van verzorgingstehuis Dubbelmonde. Tevens is er ook een voorjaarsmarkt om geld in te zamelen voor Gambia.

Download project
project

UpTown – Jambo Afrika.