Jan Tinbergen College

Roosendaal

Jan Tinbergen College
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Burgerschap
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Jan Tinbergen College (JTC) is een openbare middelbare school in Roosendaal voor mavo, havo en (t)vwo. Iedereen is welkom op het JTC: leerlingen en medewerkers van alle achtergronden, godsdiensten, wereldbeschouwingen, (gender)identiteiten en politieke en culturele overtuigingen. Wij vinden die diversiteit waardevol, want wij beschouwen onze school als een ontmoetingsplaats bij uitstek. Die diverse microsamenleving komt op het JTC bij elkaar en leeft en leert daar met, door en voor elkaar. Net als in de maatschappij. Verscheidenheid zien wij dan ook als een kracht: je leert verschillen kennen, ermee omgaan en ze te waarderen. Zo ontwikkel je je als mens.

 

Om die ontwikkeling mogelijk te maken, is voor ons de sfeer op school heel belangrijk. We streven daarom op het JTC naar een sfeer en werkklimaat waarin iedereen zich thuis kan voelen. We hechten dan ook erg aan vertrouwen, geborgenheid, structuur, respect, kwaliteit. In zo’n klimaat kunnen leerlingen (en personeelsleden) zich maximaal ontplooien. Zo kun je goede (studie)resultaten behalen en jezelf ontplooien als individu. Niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op sociaal-emotioneel, sportief, internationaal én natuurlijk op creatief en cultureel terrein, dat laatste is de zilveren omlijsting van ons onderwijs.

 

Voor ons onderwijs in brede zin nemen wij graag de uitgangspunten Helen Parkhurst ter harte: vrijheid in gebondenheid, groeiende zelfstandigheid en samenwerking. Gecombineerd met een enthousiast team, modern onderwijs en ons rijke culturele profiel zijn wij een bloeiende school die een ankerpunt vormt in de regio Roosendaal.

verankering

In het verlengde van de visie van Helen Parkhurst die een belangrijk onderdeel vormt van onze brede onderwijsvisie, is ons huidige schoolplan gebouwd rond groei: we ontwikkelen, we willen en durven te veranderen en doen dat veilig en samen. Cultuuronderwijs is een van de drijfveren achter die groei omdat het zich goed leent voor ontwikkeling, verandering, samenwerking en het creëren van veiligheid en breed ingezet kan worden.

Het cultuuronderwijs op het JTC omvat dan ook alle vormen van educatie waarin cultuur als middel wordt ingezet om het onderwijs te ondersteunen. Alle vakken, activiteiten, medewerkers en leerlingen zijn daardoor bij die groei betrokken en vormen onmisbare schakels in die ontwikkeling.

Cultuuronderwijs is op veel manieren terug te vinden in ons onderwijsprogramma. Concreet in de lessentabel, in het curriculum, het PTA en de lessen van de kunstvakken en in de lessen en programma’s van alle andere vakken. Natuurlijk zijn er ook activiteiten binnen en buiten lestijd die bijdragen aan de culturele groei van onze leerlingen: culturele meerdaagse reizen, theaterbezoek, pop-upclubs (denk aan: fotografie, dans en creatief schrijven) en inspiratiedagen, etc.

Het geeft leerlingen meer zelfvertrouwen, leerlingen leren zich beter te uiten en krijgen zo meer grip op hun vorming. Bovendien rust het leerlingen optimaal toe om als mens een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Niet in de laatste plaats omdat actieve cultuurbeleving binnen en buiten de school, in samenwerking met partners en binnen en over de grenzen bijdraagt aan het noodzakelijke en waardevolle gemeenschapsgevoel.

Cultuur(educatie) is zichtbaar in de dagelijkse lessen op het JTC, is steeds meer in de school verankerd als vaste waarde, is zichtbaar binnen de school, vormt een beleving voor elke leerling en vormt steeds meer een uitgangspunt voor het nadenken en vormgeven van de lespraktijk.

meerwaarde

Het JTC vindt in het algemeen dat cultuuronderwijs van wezenlijk belang is voor de persoonsontwikkeling van iedere leerling en medewerker. Cultuuronderwijs op het JTC omvat daarom alle vormen van educatie waarin cultuur als middel wordt ingezet om het onderwijs te ondersteunen en te laten floreren, binnen en buiten de muren van de school, nu en in de toekomst, in individueel en in groepsverband.

Cultuuronderwijs op het JTC wordt namelijk als middel ingezet voor het leren definiëren van betekenisvolle relaties, het ontwikkelen van een reflectief vermogen en het aanmoedigen van creatief en kritisch denken. Ook wanneer leerlingen met verschillende kansen en soms zonder vanzelfsprekend ankerpunt de toekomst tegemoet gaan.

Die groei door cultuuronderwijs is ook belangrijk omdat die onze leerlingen in staat stelt om hun horizons te bepalen, te verkennen, te verbreden en/of bij te stellen.

Cultuuronderwijs is in feite het zilveren randje waardoor alle vakken, activiteiten, medewerkers en leerlingen nog beter tot hun recht komen. Samen vormen zij een verband waarin cultuurbeleving en culturele en persoonlijke groei centraal staan. Dat is niet alleen waardevol voor de leerling tijdens zijn schoolloopbaan, maar dat dient ook om een gezonde weerbaarheid en een warm toekomstperspectief op te bouwen.

partners
 • Schouwburg De Kring, Roosendaal
 • Cultuurcompaan, Roosendaal
 • Martistiek, Bergen op Zoom
 • Marijke Maas, Roosendaal
 • City bioscoop, Roosendaal
 • CC Eductaie Anneke Wijn, Roosendaal
 • Phillius Fogg, Londen
 • Benjamin Scheltema, Roosendaal
 • Museum Tongerlo Huys, Roosendaal
 • Bibliotheek van NU, Roosendaal
 • Jambo Afrika, Nijmegen
 • Africa United, Rotterdam
 • Amar Speelt, Amsterdam
 • Driemaal Plankenkoorts, Roosendaal
 • Cultuurhuis Bovendonk, Roosendaal
 • Diverse grote musea, door het hele land
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Muziek
 • Beeldende vorming
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • Kunst Algemeen
 • Beeldende vorming (Kunstv. 2)
 • CKV
Jan Tinbergen College, Roosendaal
Burgemeester Schneiderlaan 2
4706 EZ Roosendaal
Postbus 1675
4700 BR Roosendaal
info@jtc-roosendaal.nl
0165-543871
www.jtc-roosendaal.nl
Contactpersoon Merel de Korte
Cultuurcoördinator
mkr@jtc-roosendaal.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, Internationalisering, CKV
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Literatuurfestival

Ieder jaar wordt er voor alle (T)V4 leerlingen een literatuurfestival georganiseerd. Het literatuurfestival is een samenwerking tussen de vakken Frans, Duits en CKV.
Het ene jaar moderniseren de leerlingen een bestaand sprookje en het andere jaar gaan ze aan de slag met songteksten en korte gedichten. We sluiten af met een voorstelling.
project

Jtc On Stage

Jtc On Stage is sinds 15 jaar een traditie op het JTC. Leerlingen produceren en regisseren hun eigen musical. Als onderdeel van hun PWS regelen zij de financiën, audities, pr-uitingen en onderhouden ze contact en maken ze afspraken met de schouwburg.
Dus echt door en voor leerlingen!
project

Kunst en Cultuur klas

Op het JTC kan je kiezen voor het ticket Kunst en cultuur. Je hebt dan elke week extra uren kunst en cultuur. In het eerste jaar zijn de lessen gericht op verbreden en verkennen en maken de leerlingen kennis met een groot scala aan kunstzinnige activiteiten. In het tweede jaar gaat het in de lessen om verdiepen en verbinden.

Download project
project

Culturele inspiratiedag docenten

Jaarlijks wordt er een culturele inspiratiedag georganiseerd voor onze medewerkers.
Een dag vol culturele en kunstzinnige workshops, een goed spreker, lekker eten en een actuele theatervoorstelling. Want willen wij onze leerlingen betekenisvol cultuuronderwijs kunnen aanbieden dan moeten we ook onszelf blijven inspireren en voeden.