Markenhage

Markenhage
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Artistiek onderzoek
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Markenhage is een daltonschool voor mavo, havo en vwo met een cultuurprofiel. Markenhage organiseert culturele activiteiten voor leerlingen in en buiten vaklessen gedurende de gehele schoolloopbaan. Onze leerlingen krijgen uiteenlopende vormen van cultuur aangeboden, waarbinnen ze zelfstandig keuzes moeten maken. De beleving van cultuur wordt gestimuleerd door samenwerken, ervaringen uitwisselen en reflecteren.

Onze docenten besteden aandacht aan cultuur in alle vakken, presenteren cultuur en ondersteunen culturele activiteiten. Alle aangeboden vormen van cultuur liggen verankerd binnen onze lessen en organisatievormen: cultuurklassen, cv-piramide, daltonblokken, Rock- en Cultblock, BAL-dagen en overige buitenschoolse activiteiten.

Werk van leerlingen heeft  een prominente plaats in onze school.

Je kunt zeggen dat Markenhage een cultuur heeft waar plaats is voor cultuur. Door daltonprincipes en cultuuronderwijs te integreren vergroten wij verantwoordelijkheid, verruimen wij de blik van de leerlingen en verbreden wij hun horizon.

Cultuurcoördinatoren:

Ygje de Badts, y.d.badts@markenhage.nl

Nathan Veldhuijsen, n.veldhuijsen@markenhage.nl

 

 

verankering

Reguliere lessen

Binnen de reguliere lessen besteden we veel aandacht aan cultuur. Het vak culturele vorming krijgt iedere leerling in de eerste en de tweede klas maar liefst drie tot vijf uur in de week. In die tijd ontwikkelen kinderen hun talenten op het gebied van muziek, tekenen, vormgeving en techniek, beeld & geluid, drama en dans. In de eerste klas volgen de leerlingen de laatste vier vakken elk een periode van 8 weken lang; in de tweede en derde klas maken zij uit deze vier vakken en de vakken beeldend en muziek een keuze van twee en volgen zij de gekozen vakken een half jaar. Op deze manier leren leerlingen kiezen. Daarnaast ontdekken zij waar hun kwaliteiten liggen.

In de bovenbouw hebben de leerlingen ook een ruime keuze aan culturele vakken. In de mavo-stroom kunnen de leerlingen kiezen voor muziek, tekenen of handvaardigheid. In de havo- en vwo-stroom zijn muziek, kunst beeldend en kunst drama culturele keuzevakken.

 

Onze passie voor cultuur houdt echter niet op bij de lesuren culturele vorming per week. Ook in de reguliere lessen wordt waar mogelijk aandacht besteed aan het culturele aspect van het vak en in de daltonblokken is er ruimte voor cultuur, bijvoorbeeld bij de voorleeswedstrijd, de debatclub, de cursus 3D-printen en de voorbereiding op de reizen. Steeds meer vakken werken samen aan projecten waarin cultuur de leidraad is. Op de BAL-dagen (Buitenschoolse Activiteiten voor Leerlingen) is er altijd een cultureel onderdeel in het programma opgenomen. Ook tijdens de buitenlandse reizen in mavo 4, havo 5 en vwo 5 is er veel aandacht voor cultuur.

 

Cultuurklassen

De leerlingen die kiezen voor de cultuurklassen, volgen allereerst gewoon de lessen in hun eigen klas. Naast, en deels in plaats van, die lessen volgen ze een programma van gemiddeld vier uur in de week, dat hun de mogelijkheid biedt te werken aan hun ambities op kunstzinnig vlak. Er zijn twee typen cultuurklassen:

 

In de atelierklas ontwikkelen kinderen hun beeldende vermogens. Enerzijds is de atelierklas een verdieping van het reguliere programma van culturele vorming, anderzijds is het een verbreding, waar kinderen kennis maken met disciplines die normaal gesproken niet aangeboden worden in het voortgezet onderwijs (fotografie, zeefdrukken, beeldhouwen, etc.). Binnen de atelierklas werken we samen met kunstenaars die workshops komen geven en gaan we op bezoek bij ateliers, kunstinstellingen en musea.

Elk jaar werken de leerlingen toe naar twee exposities, één in school en één op locatie in de stad.

In de podiumklas staan drama, dans en zang centraal. Kinderen ontwikkelen hun talenten op deze gebieden, en krijgen in de loop van de opleiding ook diverse workshops over zaken die met theater te maken hebben, zoals licht en geluid, grime, decorbouw en kostuums. Ook werken ze toe naar een voorstelling.

De cultuurklassen kunnen in de onderbouw gevolgd worden. In de bovenbouw hebben de leerlingen de mogelijkheid om in één van de culturele vakken eindexamen te doen.

 

Cult- en Rockblock 

Markenhage biedt buiten het onderwijsprogramma een keur aan cursussen in het Cult- en Rockblock, bijvoorbeeld lessen zang, drums, (bas)gitaar, toetsen, maar ook cursussen fotografie, grime, koken en DJ. Elk jaar treden onze cursisten op tijdens ‘Ready 4 Rockblock’ en op school tijdens de ‘Kul’. Zoals het hoort op een daltonschool, doen onze leerlingen dan veel zelfstandig  en ook samen.

 

meerwaarde

Markenhage heeft, naast dalton, een bewuste keuze gemaakt voor cultuur. Naast het ontwikkelen van de intellectuele vermogens van kinderen kiezen we voor de ontwikkeling van hun creatieve en expressieve talenten.

De school ademt cultuur: op allerlei plekken hangen kunstwerken van leerlingen en veel leerlingen zijn gedurende de schooldag op allerlei plekken in de school aan de slag met o.a. muziek, drama of fotografie.

Wij willen onze leerlingen meer meegeven dan alleen een diploma. Doordat er in de lessen maar ook daarbuiten aandacht is voor cultuur, keuzes maken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en reflecteren zorgen wij ervoor dat onze leerlingen echt klaar zijn voor hun volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij.

partners
 • Cultuurwinkel, Breda
 • Stedelijk Museum Breda, Breda
 • Stedelijk overleg cultuureducatie en CKV, Breda
 • Kunstacademie St. Joost, Breda
Bekijk de onderbouw vakken
 • Beeldende vorming
 • Muziek
 • Audiovisuele vormgeving
 • Dans
 • Drama
 • Kunstklassen
Bekijk de bovenbouw vakken
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Kunst Algemeen
 • Drama (Kunst-drama)
 • Muziek (Oude stijl)
Markenhage
Emerweg 29
4814NA Breda
Postbus 3219
4800DE Breda
info@markenhage.nl
076-5141152
www.markenhage.nl
Contactpersoon Danny Boots
Locatiedirecteur
d.boots@markenhage.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Ready 4 Rockblock

De naschoolse activiteiten die onder het Rockblock vallen, worden aan het einde van het jaar afgesloten met een optreden in ons theater: zang, gitaar, piano, drums, bandcoaching en DJ.
project

Expositie atelierklassen

De leerlingen van de atelierklassen verzorgen in elk leerjaar twee exposities, gevuld met hun eigen werken. In het najaar wordt het schoolgebouw hiervoor omgebouwd tot expositieruimte. Aan het einde van het schooljaar wordt er een expositie ingericht in een expositieruimte in de stad, waar geïnteresseerden een weekeinde lang langs kunnen komen.

Download project
project

Voorstelling podiumklassen

De leerlingen van de podiumklassen verzorgen in leerjaar 1, 2 en 3 een voorstelling die zij dan drie keer opvoeren in ons theater: twee maal voor ouders en vrienden, eenmaal voor hun klasgenoten. In de voorstellingen komen de disciplines dans, zang en drama nadrukkelijk aan bod.