Metameer Jenaplan

Boxmeer

Metameer Jenaplan
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Burgerschap
 • Film
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Op Metameer jenaplan worden 5 verschillende kunstvakken aan alle leerlingen gegeven. Dans en drama, muziek, beeldende vorming 2d, beeldende vorming 3d en een vakoverstijgend vak welke wij kunstvak 1 noemen. Dit vak is een voorbeeld van een vakoverstijgend programmaonderdeel welke alle leerlingen volgen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 3.

Er wordt samengewerkt tussen muziekdocenten, dans en dramadocenten en beeldende docenten.
De leerlingen starten door te kijken naar een voorstelling gemaakt door professionals. Vervolgens doorlopen leerlingen alle stadia die horen bij het maken van een voorstelling; ze krijgen workshops in het theater o.a. door een theatertechnicus. Ze verzinnen zelf een verhaal, schrijven hier een theatertekst van, volgen expertlessen in dans, animatie of muziek alwaar een deel van het verhaal verteld moet worden in dat medium. Ook vinden er verdiepingslessen filmtechnieken plaats. Na 8 weken wordt de voorstelling opgevoerd in het Weijertheater voor ouders.

Metameer Jenaplan kent een tweetalige stroom, voor zowel havo/vwo leerlingen als vmbo leerlingen. Binnen deze stroom krijgen leerlingen o.a. het vak W.C.L ( World Citizenship Lesson) . Eén van de lesdoelen bij W.C.L. is het ervaren en kunnen benoemen van de multiculturele aspecten van kunst en cultuur in de samenleving. Eén van de projecten die alle leerlingen binnen deze stroom beleven is Phileas Fogg; een theaterproject waarbij een Engelse theatergroep het leven in Engeland in de Victoriaanse tijd op grappige interactieve manier neerzet. De T.T.O. ( tweetalig onderwijs) leerlingen houden een Engelstalig portfolio bij dat bestaat uit bijdragen van alle leergebieden in de vorm van opdrachten gericht op wereldburgerschap.

Projectweken: de Meerweken
Vier maal per jaar vindt er school breed een projectweek plaats waarin leerlingen verdiepende en afrondende activiteiten krijgen aangeboden. Vanuit het leergebied K&C zijn dit museumbezoeken, workshops en voorstellingen.

Talentprogramma Kunst en Cultuur Het kunst en cultuuronderwijs op Metameer Jenaplan kent op dit moment drie talentprogramma’s te weten de schoolband, de dancecrew en het Open Podium. De leerlingen die hier aan meedoen zijn gevraagd door docenten of hebben zich hiervoor opgegeven. Er zijn voor de leerling geen extra kosten aan verbonden.

De schoolband bestaat uit leerlingen uit verschillende jaarlagen die samenkomen op de woensdagmiddag onder leiding van een muziekdocent. Deze leerlingen vormen naar voorkeur en niveau hun eigen bandjes/ensembles. Leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus stimuleren en leren van en met elkaar, een belangrijke pijler van ons Jenaplan onderwijs. In verschillende samenstellingen treden deze bands op bij diverse activiteiten en vieringen binnen school, maar soms ook buiten de school . Ons jaarlijkse Open Podium is één van de vaste optredens. Afgelopen jaar heeft een elftallige leerlingenband meegedaan aan het” Freedom’s Cool Festival”, een schoolband-battle georganiseerd door poppodium Doornroosje in Nijmegen. Tot onze trots wonnen zij daar de publieksprijs waardoor ze ook nog mochten optreden op het vrijheidsfestival van Nijmegen. Het programma is veelal leerling gestuurd waarbij de docent een coachende rol heeft. De schoolband vindt plaats op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. We vragen commitment van leerlingen.

Ook de dancecrew bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden en dansniveaus. Zij komen samen op de woensdagmiddag onder leiding van een dansdocent. Ook hier is er sprake van “peerteaching” onder de vooral coachende leiding van een dansdocent. Zij zijn te zien bij diverse activiteiten en vieringen binnen en buiten de school, waaronder ons jaarlijkse Open Podium.

Elk jaar organiseren de docenten van kunst en cultuur een open podium. Op dit podium treedt muzikaal talent en danstalent op voor een groot publiek. Iedereen mag deelnemen: leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Na een auditieronde, een paar weken eerder, krijgen de deelnemers die door zijn een coaching traject aangeboden gegeven door kunst- en cultuurdocenten. Naast optredens van leerlingen proberen we ieder jaar te zorgen voor een inspirerende niet alledaagse culturele act, zoals een klassiek geschoolde zanger.

 

verankering

Metameer jenaplan Boxmeer is een jenaplan school In het jenaplanonderwijs gaan we telkens op zoek naar de kwaliteiten van ieder afzonderlijk kind. Talentontwikkeling wordt gezien in breed perspectief: hoofd, hart en handen, de totale mens omvattend. We geven actief vorm aan de brede ontwikkeling van kinderen. De cognitieve ontwikkeling gaat hand in hand met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder kind heeft daarbij anderen nodig om een eigen identiteit te ontwikkelen. In ons lesgeven staat zowel aandacht voor de groep als aandacht voor het individu centraal. We zien leren als een sociale bezigheid, met een individueel resultaat. Leerlingen worden voorbereid op een wereldburgerschap voor een duurzame samenleving. Leerlingen leren vaardigheden voor de toekomst. Deze vaardigheden zijn binnen ons jenaplanonderwijs vertaald naar essenties: Ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden, zorgen voor, communiceren en respecteren.

Ontwikkelen van vaardigheden
Wij vinden de creatieve vakken bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals het genereren van ideeën en het ontwikkelen van het creatief denkvermogen. Hiermee bedoelen we het adequaat kunnen oplossen van problemen en uitdagingen door een flexibel en snel werkend brein. Dit laatste is zeker nu, met de huidige technologische ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie van belang. Volwassenen van de toekomst zullen kennis nodig hebben die nu nog niet beschikbaar is. Kritisch kunnen denken en kennis kunnen toepassen in nieuwe situaties, zijn dan essentieel.
Kunstvaklessen waarborgen het experiment in het onderwijs. Nieuwe inzichten of vaardigheden ontstaan door uitproberen, experimenteren, ervaren, horen en voelen.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is binnen ons onderwijs een belangrijke pijler. “Worden wie je bent” ( onze slogan) gaat immers over het beste uit jezelf halen, en daarbij vooral te kijken naar je talenten. Talentontwikkeling richting een creatief beroep maar ook richting betekenisvolle vrijetijdsbesteding.
We hebben diverse talentprogramma’s en zijn ook volop in ontwikkeling deze uit te breiden en te verdiepen. Deze aandacht voor talentontwikkeling loopt synchroon met de ontwikkeling van het bevorderen van eigenaarschap binnen de gehele school, waarbij keuzevrijheid een belangrijke plaats inneemt.

Mediawijs
Vooral bij de beeldende vakken wordt er veel aandacht besteed aan de zeggingskracht van beelden, boodschappen die zonder woorden worden gegeven. Leerlingen leren hier deze “beeldtaal“ beter te begrijpen en zelf te gebruiken. Een belangrijke kwaliteit in een maatschappij waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze taal door de diverse media. Niet alleen zal het begrip van leerlingen toenemen, ze doen ook relevante kennis op als voorbereiding op studies richting design, grafische industrie en communicatie.
Genieten van kunst en cultuur
Tenslotte zien we het tonen/laten beleven van de diversiteit van kunst en cultuuruitingen aan onze leerlingen ook als een belangrijke taak. Daar hoort ook uitleg en duiding bij. Kennis vooraf en reflectiemomenten achteraf zorgen voor begrip en verdieping. We doen ons best ieder jaar een verscheidenheid aan professionele voorstellingen, rondleidingen in musea en workshops te boeken voor onze leerlingen. Actualiteit en kwaliteit zijn hier belangrijk.

meerwaarde

Het cultuurprofiel is van de hele school

Vanuit de jenaplanessenties omarmen we de visie dat kunst en cultuur een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van leerlingen. Deze visie past geheel in het jenaplanonderwijs en in de onderwijsontwikkeling naar verantwoordelijkheid voor het eigen leren van leerlingen. Hierbij is aandacht voor culturele, sociaal-emotionele, intellectuele en sensomotorische vaardigheden een stimulans voor succesvol leren, waarbij de creativiteit van leerlingen gestimuleerd wordt; denk hierbij aan oplossend vermogen, mogelijkheid om te creëren, samen met anderen of alleen.

Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers die op onze school werken, bekend zijn met ons cultuurprofiel en dat ook goed uitdragen. Dit is zichtbaar in veel vak lessen waar met regelmaat activiteiten of vormen ondernomen of gebruikt worden die haken aan ons cultuuronderwijs.

partners
 • De Weijer, Boxmeer
Bekijk de onderbouw vakken
 • Dans
 • CKV junior
 • Theater
 • Tekenen
 • Musical
 • Drama
 • Beeldende vorming
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Tekenen
 • Dans (niet-ex. vak)
 • Handvaardigheid
Metameer Jenaplan, Boxmeer
Stationsweg 5
5831ND Boxmeer
Stevensbeekseweg 8a
5844 AB Stevensbeek
0485-571434
www.metameer.nl
Contactpersoon Lory Caldarella
Cultuurcoördinator
l.caldarella@metameer.nl
Leernetwerken
Vmbo
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

Phileas Fogg

een theaterproject waarbij een Engelse theatergroep het leven in Engeland in de Victoriaanse tijd op grappige interactieve manier neerzet.
grimeren
Leerlingen hebben geleerd om elkaar te schminken en zetten deze vaardigheid in tijdens de musicalvoorstelling van de school.
project

Project vrijheid

Tijdens het project vrijheid werken de vakken geschiedenis, nederlands en kunst en cultuur samen.
Er word verteld over de wereldoorlogen, de kinderen gaan naar het Oorlogsmuseum. Ze gaan op bezoek bij een veteraan. Er wordt een boek gelezen over dit thema en zij maken een werkstuk tijdens een workshop op school.
inspiratie voorstelling in de aula
inspiratievoorstelling 3e klas