ORS Lek en Linge Culemborg

Culemborg

ORS Lek en Linge Culemborg
 • Expertises:
 • Burgerschap
 • Podiumkunsten
 • Rijke didactieken
portretten

Ons cultuurprofiel

typering
O.R.S. Lek en Linge is  een school voor voortgezet onderwijs, waar het onderwijs kleinschalig georganiseerd is. Onze school kent vier locaties in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen, de Lingeborgh. Wij hebben een breed onderwijsaanbod, van vmbo basisberoepsgericht tot tweetalig gymnasium. Samen streven we naar een warm-pedagogisch klimaat waar leerlingen veel leren en zichzelf en de werelden waar ze deel van uitmaken leren begrijpen en ontwikkelen.
O.R.S. Lek en Linge heeft als uitgangspunt dat leerlingen verschillen – in leeftijd en rijpheid, in achtergrond, in belangstelling, in talenten, in leer- en burgerschapsstijl, in sekse/gender, etc. Daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij streven naar een warm-pedagogisch en uitdagend klimaat waarin leerlingen positief benaderd worden en waarin wij hen maximaal stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen. Daarbij hebben we zowel oog voor de leerlingen die extra begeleiding en zorg behoeven als voor excellente leerlingen.
Op onze school besteden medewerkers, voor de klas en daarbuiten, veel aandacht aan de ontwikkeling van democratisch (wereld)burgerschap bij onze leerlingen. Dat draagt bij aan het plezierige schoolklimaat en helpt de leerlingen ook bij hun plaatsbepaling in de samenleving als mondige, verantwoordelijke, autonome en inclusief-denkende burgers. Dat draagt vervolgens weer bij aan een samenleving op basis van betrokkenheid en verdraagzaamheid en op basis van solidariteit.
O.R.S. Lek en Linge wil leerlingen stimuleren in hun kunstzinnige, culturele, sportieve en sociale ontplooiing. We willen bijdragen aan het culturele vermogen van onze leerlingen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan het culturele leven. Wij vinden dit een onmisbaar onderdeel van de brede vorming van jonge mensen.

Ook vinden wij dat de ontwikkeling van een culturele, kunstzinnige, sportieve en sociale houding in zichzelf belangrijk is en de leerprestaties bovendien positief beïnvloedt.

Tenslotte zien wij het als onze taak bij elk vak leerlingen te stimuleren zich op het gebied van creativiteit en vindingrijkheid te ontplooien. Zo helpen wij hen om zich creatief, flexibel en met vertrouwen te verhouden tot een onzekere toekomst.

 

 

verankering

Op O.R.S. Lek en Linge willen we leerlingen in staat stellen zich te ontplooien tot volwaardige, zelfstandige, positief-kritische mensen in een snel veranderende maatschappij. Daarbij zijn kennis, creativiteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin en een humane levensinstelling van groot belang. Wie ben jij en wil je zijn in deze wereld? Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om de wereld, dichtbij en verder weg, te duiden? Het zijn vragen die we onze leerlingen bij ieder vak stellen.

Vanuit onze visie bieden we leerlingen een veilig, open en uitdagend klimaat waarin zij hun talenten kunnen ontplooien. Wij willen dat leerlingen veel leren (kennis, vaardigheden en houding) en hen stimuleren om het best passende diploma te behalen. Daarbij wordt veelzijdigheid in ontwikkeling bevorderd. Socialisatie, persoonlijkheidsvorming en kwalificatie trekken gezamenlijk op.

O.R.S. Lek en Linge wil leerlingen stimuleren in hun kunstzinnige, culturele, sportieve en sociale ontplooiing.
Wij bieden dan ook een breed en gevarieerd aanbod van kunstvakken, binnen- en buitenschoolse kunstzinnige en culturele activiteiten waar iedere leerling jaarlijks mee in aanraking komt. Zeker in een tijd van groeiende kansenongelijkheid zien we dit als een belangrijke taak.

Daarnaast zien wij het als onze taak bij elk vak leerlingen te stimuleren zich op het gebied van creativiteit en vindingrijkheid te ontplooien. Zo helpen wij hen om zich creatief, flexibel en met vertrouwen te verhouden tot een onzekere toekomst.
Kunst, cultuur en zeker ook creativiteit is iets van alle vakken, daarom stellen alle secties een cultuurplan op en is er binnen elke sectie een cultuurcontactpersoon die dient als aanspreekpunt, doorgeefluik en gesprekspartner van de coördinator CultuurProfielschool.
meerwaarde

We zien culturele en kunstzinnige ontplooiing als belangrijk onderdeel voor ontwikkeling van creatief vermogen, kritisch denken en democratische burgerschapsvorming van jongeren. Vaardigheden die in toenemende mate worden bevraagd in onze maatschappij.

We doen op Lek en Linge heel veel aan muziek, drama en beeldende vorming doen. Je kunt ook examen doen in deze vakken. We vinden het ontwikkelen van creatief vermogen in deze snel veranderende wereld heel belangrijk. Daarom krijg je bij elk vak de ruimte om je creativiteit en vindingrijkheid te ontwikkelen. Wij zien leren als creatief proces.  Hierbij worden  nieuwsgierigheid, het omgaan van het ongemak van het “nog niet weten” en fouten zien als kans om te leren gestimuleerd. We hebben op school mooie en goed uitgeruste lokalen en zalen hiervoor. Ook worden er buiten de school kunst- en cultuuractiviteiten georganiseerd. 

Naast de reguliere kunstvakken (drama, muziek, tekenen, handvaardigheid, beeldende vormgeving) vinden er binnen en buiten de lessen de volgende culturele activiteiten plaats:

  • Projecturen kunst, theater en muziek;
  • Projectuur Creatief en Ondernemen in vmbo brugklas;
  • Bezoek aan musea en theaters bij verschillende vakken;
  • Pitch-project (na schooltijd zingen in een koor);
  • Muziek à la carte (projecten van 8 weken, waarbij leerlingen zich kunnen verdiepen in songwriting, garageband, podiumpresentatie en interpretatie basiscursus pop)
  • Cultuurfestival;
  • Jaarlijkse muziektheaterproducties voor onder- en bovenbouw (leerlingen van alle locaties mogen meedoen);
  • Dansklas (lessen in modern en urban onder begeleiding van een professionele dansdocent van balletstudio Chantal);
  • Bandjesproject (leerlingen vormen onder leiding van een muziekdocent een echte band waarmee naar optredens toegewerkt wordt)
  • Exposities in school en in het plaatselijk museum;
  • Creatief en Ondernemen als afstudeerprogramma in vmbo
  • Werkweken en reizen met een hoog cultureel gehalte;
  • Professionele opnames maken in de geluidsstudio van Lek en Linge;
  • Cursus theatertechniek;
  • Atelieruur (onder begeleiding van een docent maak je beeldend werk met verschillende materialen);
  • Samenwerking met culturele partners op lokaal en regionaal niveau (o.a. Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, HAAKS, Theater De Fransche School en het Elizabeth Weeshuis);
  • en nog meer! Ontdek meer over de verschillende activiteiten in het ‘land’ Kunst en Cultuur in ‘De wereld buiten de lessen om’.
  • Korenproject met het conservatorium van de HKU (leerlingen studeren in een week tijd een koorrepertoire in onder leiding van studenten van de HKU. De week wordt afgesloten met een concert);
  • Zomermuziekconcert – een samenwerking tussen de Culemborgse middelbare scholen en het Culemborgs scholenorkest

Daarnaast vinden er drie keer per jaar Lek en Linge dagen plaats. Dit zijn dagen waarop er verschillende activiteiten worden ondernomen zowel binnen als buiten school. Deze activiteiten hebben jaarlijks zowel een kunstzinnige als een culturele invulling.

De creatieve vakken leveren hieraan een belangrijke bijdrage in de vorm van:

 • Museum bezoeken
 • Concerten
 • Workshops op het gebied van drama, muziek en beeldende vorming
 • Op de Lek en Linge dagen wordt er op het vmbo een kunstendag georganiseerd. Op deze dag kiezen leerlingen twee kunstzinnige workshops.
partners
 • Museum Elisabeth Weeshuis, Culemborg
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (verschillende opleidingen), Utrecht
 • LekArt, Culemborg
 • Kunst Educatie Culemborg, Culemborg
 • Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes, Culemborg
 • Brede School Culemborg, Culemborg
 • Dansschool Chantal van der Tuin, Culemborg
 • theater De Fransche School, Culemborg
 • theater Artemis, Den Bosch
 • theater De Gelderlandfabriek, Culemborg
 • Haaks, Culemborg
Bekijk de onderbouw vakken
 • Drama
 • Muziek
 • Theater
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Dans
 • Atelier
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Oude stijl)
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Tekenen (Oude stijl)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
 • KCV
 • Theater
O.R.S. Lek en Linge, Culemborg
Multatulilaan 6
4103NM Culemborg
postbus 461
4100AL Culemborg
info@lekenlinge.nl
0345-512833
www.lekenlinge.nl
Contactpersoon Marloes Veerkamp
Docent (kunst) drama/theater en cultuurcoördinator
vep@lekenlinge.nl
Leernetwerken
Erfgoed, Techniek, Cultuurbeleid, Internationalisering, Vmbo, CKV, Creatieve industrie, Nieuwe media en ICT, Podium voor cultuur, Rijke didactieken, Talentontwikkeling
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

PWS Ouiam el Ouasdad

Ouiam maakte voor haar profielwerkstuk een documentaire over het lot van de Oeigoeren.
Ze won de Nescioprijs, kreeg een 10 en er werd een avond omtrent dit thema door Amnesty georganiseerd.

https://www.culemborgsecourant.nl/nieuws/nieuws/347656/vwo-leerling-ouiam-el-ouasdad-won-de-nescioprijs
Cultuurfestival
Cultuurfestival
project

Dans- en theaterproductie Romeo & Julia

Gemaakt en gefilmd gedurende pandemie. Bekijk de voorstelling hier:
https://lekenlinge-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/scn_lekenlinge_nl/Documents/Theater/Dansvoorstelling/De%20film/Romeo%20%26%20Julia_v2.mp4?csf=1&web=1&e=o0q0JN&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZyIsInJlZmVycmFsQXB
Expositie bij cultuurfestival
Expositie bij cultuurfestival
VMBO Theatervoorstelling Showtime
Theatervoorstelling VMBO locatie Showtime
Muziek brugklas
Muziek
Beeldend
Beeldende vorming
project

Theaterprojecten gekoppeld aan een studiereis vanuit de sectie geschiedenis

Sinds 2006 organiseert O.R.S. Lek en Linge onder leiding van historicus Marco Baars reizen die uitmonden in een theatervoorstelling, waarbij vwo eindexamenleerlingen samenwerken met professionals. Dit jaar wordt een reis naar en een voorstelling over Rusland gemaakt.

Download project
Muziektheatervoorstelling Onderbouw – Voor ik vergeet
Muziektheatervoorstelling Onderbouw - Voor ik Vergeet
Bovenbouwmusical Porgy & Bess
Bovenbouw musical Porgy & Bess
Schrijfclub Pen & Paper
Schrijfclub Pen & Paper
Afbeelding voorstelling ‘Narnia’
Brugklasvoorstelling 'Narnia'