Sint-Joriscollege

Sint-Joriscollege
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Ambacht
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Sint-Joriscollege is een middelbare school voor mavo, havo en atheneum in Eindhoven. De school telt ruim 1400 leerlingen. De school wil een brede groep leerlingen aanspreken op hun interesses. Daarom biedt de school verdiepingsmogelijkheden aan in sport, kunst en cultuur, techniek en economie. De  onderwijsprofielen kunst en cultuur (we zijn sinds 2004 lid van de vereniging cultuurprofielscholen) en Topsport Talentschool bieden op deze gebieden bijzonder getalenteerde leerlingen de ruimte om ontplooiing van dit talent te combineren met een vo-opleiding. Daarnaast is er extra aanbod voor sport en kunst en cultuur voor een brede groep geïnteresseerde leerlingen. Dit aanbod vindt zowel binnen- als buiten het reguliere onderwijsaanbod plaats.

Op ’t Joris geven we leerlingen mee dat ze keuzes kunnen maken die van invloed zijn op het eigen ontwikkelingsproces. Ze kunnen daarbij uitgaan van vragen als ‘Wat vind ik leuk? ‘Waar wil ik me verder in bekwamen?’ ‘Wil ik ergens extra tijd in steken?’ Dit betekent dat leerlingen die in de brugklas binnenkomen kunnen kiezen uit verschillende routes. De route kunst is er hier één van.

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat cultuureducatie op ‘t Joris niet alleen gericht is op kennismaken met kunst. We dragen het op diverse manieren uit in het profiel van de school. Kunst hoort bij het menu omdat het voor ons het ideale ingrediënt vormt voor de ontwikkeling tot een ‘volledig mens.’

Leerlingen kunnen zelf bepalen hoe intensief ze met kunst willen bezigzijn. Zij kunnen kiezen uit 2 routes (het betreft organisatorische termen ze worden niet op zodanige wijze naar leerlingen toe geformuleerd):

 • Route A: De basisroute kunst
 • Route B: De verdiepende route kunst

De vakken beeldend, drama en muziek worden in de onderbouw aangeboden aan alle leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Leerlingen kunnen deze vakken op de Havo en het Vwo ook als eindexamenvak kiezen. In alle jaarlagen (muv de examenklassen) worden minimaal 2 culturele activiteiten aangeboden die verbonden zijn aan een of meerdere vakken. Er zijn twee grote buitenschoolse culturele projecten waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen, te weten Plankenkoorts en JOP. Het vak ckv wordt aangeboden in mavo 3, havo 4 en vwo 4 en 5, hier wordt een apart activiteiten programma voor samengesteld. Het vak techniek wordt aangeboden in leerjaar 1 en 2. Op de mavo is sinds dit jaar het nieuwe examenvak technologie en design ingevoerd. Gesprekken zijn gaande om te bepalen hoe de aan techniek gelieerde vakken meer zichtbaar kunnen worden binnen het cultuurprofiel.

En dan is er nog de KunstKlas. Een bijzonder project dat al sinds 1998 wordt aangeboden in samenwerking met CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven). Leerlingen kunnen zich specialiseren in een van de disciplines, beeldend, drama, muziek of dans. Ze komen in een aparte KunstKlas. Deze klas volgt een aangepast rooster waardoor ze ongeveer 10 lesuren per week met kunst bezig zijn. Het is met name te danken aan de KunstKlas dat ’t Joris in de regio bekend staat als de ‘kunstschool.’

 

 

 

verankering

 

Kunst is van onmiskenbaar belang voor de ontwikkeling van een leerling in de middelbare school leeftijd. Het stelt de leerling in staat op een andere bredere manier naar zichzelf en zijn omgeving te kijken. Dat is wat wij vinden op ‘t Joris. En daarom wordt er hard gewerkt om dit belang te onderstrepen en voelbaar te maken.

Hoe zit het dan volgens ons? De middelbare school is een bijzondere tijd. Het is een tijd waarin de leerling wordt gevormd tot de persoon die hij ‘uiteindelijk’ zal gaan worden. De sfeer van de school en de sociale omgeving waarin de leerling zich begeeft, zijn belangrijke ingrediënten voor eenieders persoonlijke ontwikkeling. Ten aanzien van deze ontwikkeling willen wij leerlingen tools bieden en   leren te functioneren als weldenkende mensen waarbij ze op genuanceerde en bewuste wijze leren denken en handelen. Op deze manier stellen we ze in staat zich goed voor te bereiden op de steeds complexer wordende maatschappij waarvan zij deel uit (gaan) maken.

 

Dit klinkt natuurlijk allemaal erg mooi… maar wat doen we nu precies om bovenstaande woorden ook daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen?

Wij zijn van mening dat cultuureducatie hierbij een belangrijke hulpbron is. Kunst is ons inziens een primaire levensbehoefte voor de ontwikkeling van het ‘mens zijn.’ Kunst werkt namelijk meningvormend, nuancerend, reflectief en openbarend.

Zelf kunst maken leert je het proces van zelfontwikkeling tot en met zelfbewustwording vorm te geven. Creëren en creativiteit is te ontwikkelen en de kunstvakken zijn hiervoor uitermate geschikt omdat ze heel snel en effectief tot deze materie doordringen.

Je leert de informatie die de maatschappij op je afvuurt te verwerken en eigen te maken om zo een vollediger mens te worden. Kennis alleen lijkt immers niet meer afdoende, het gaat erom wat je met die kennis doet, hoe je die gebruikt in relatie met je omgeving.

meerwaarde

Het project  dat ons als Cultuurprofielschool typeert is het KunstKlas project dat sinds 1998 op onze school wordt aageboden.

Doel van het project was, en is nog steeds, om leerlingen met een extra belangstelling voor kunst de gelegenheid te geven zich met extra lessen in hun discipline te laten ervaren dat kunst en creatief denken belangrijke onderdelen zijn in de opvoeding naar een open  en kritische houding ten opzichte van de buitenwereld . Laagdrempelig maar niet vrijblijvend.

Iedereen die enthousiast en gemotiveerd is, gedreven, nieuwsgierig en kritisch, diepgang wil geven aan een passie èn hiervoor extra tijd wil vrijmaken, kan deelnemen aan dit project. De leerlingen kiezen uit één van de disciplines, dans, drama, beeldende vorming en muziek. Hierin krijgen zij op school drie uren in de week les in kleine groepen. Daarnaast volgen ze ook nog lessen op het CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven). De vormgeving van het lesprogramma is per discipline anders van opzet. Bij de discipline beeldend kunnen leerlingen op het CKE kennis maken met technieken waar op ’t Joris geen apparatuur voor is. Bij muziek leer je tijdens je muziekles (privé of op de muziekschool) je technisch te bekwamen op je instrument en op ’t Joris gaat het vooral om het samenspelen in bandvorm. Bij Drama is het uitgangspunt dat het voor de leerlingen zeer verrijkend is om het vak door verschillende docenten belicht te zien. De docenten van het Sint-Joriscollege en van CKE komen twee keer per jaar gezamenlijk tot een beoordeling van de leerlingen.

Behalve de extra lessen in de eigen discipline volgen de leerlingen ook nog lessen in de andere disciplines. Om dit te kunnen realiseren zitten deze leerlingen bij elkaar in de klas. Voor deze klassen worden er jaarlijks vanuit alle disciplines culturele activiteiten georganiseerd in de vorm van theater-, concert-, en musea bezoek.

Het programma is in samenwerking met onder andere het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) en Fontys Hogeschool voor de Kunsten tot stand gekomen.

Een ander gegeven waar we erg trots op  zijn is het feit dat alle kunstvakken in de bovenbouw als examenvak worden aangeboden. Daardoor is er sprake van een bijzondere groep gemotiveerde en ondernemde leerlingen die hun expertise en passie voor de kunsten op een brede manier uitdragen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de grote belangstelling om het profielwerkstuk aan een kunstvak te koppelen en de intensieve deelname aan (externe) buitenschoolse projecten.

 

 

 

partners
 • CKE centrum voor de kunsten Eindhoven, Eindhoven
 • Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven
 • Fontys akademie voor Theater, Tilburg
Bekijk de onderbouw vakken
 • Drama
 • Kunstklassen
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • KCV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Dans (Kunst-dans)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Sint-Joriscollege
Roostenlaan 296
5644 BS Eindhoven
Postbus 4083
5604 BS Eindhoven
info-sintjoris@parmantscholen.nl
0402116090
sintjoriscollege.mwp.nl
Contactpersoon Lisa Brederode
Coördinator Kunst en Cultuur
sjc-cultuur@parmantscholen.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO
  Downloads

Onze projecten

project

JOP

JOP2.0 is het jaarlijks terugkerende culturele festival dat op school gehouden wordt. Op diverse lokaties binnen de school wordt een podium aan leeringen en docenten geboden. Het festival biedt een gevarieerde mix tussen muziek, theater, workshops en gezellig samenzijn.

Download project
Plankenkoorts 2019 FEEX
Plankenkoorts is de jaarlijks terugkerende grote theaterproductie die wordt opgevoerd in het Parktheater te Eindhoven.