Sint-Joriscollege

Sint-Joriscollege
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Ambacht
 • Podiumkunsten
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Sint-Joriscollege is een middelbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Eindhoven. De school telt zo’n 1500 leerlingen. De school wil een brede groep leerlingen aanspreken op hun interesses. Daarom biedt de school verdiepingsmogelijkheden aan in sport, kunst en cultuur, techniek en economie. De onderwijsprofielen Kunst en Cultuur (we zijn sinds 2004 lid van de Vereniging cultuurprofielscholen) en Topsport Talentschool bieden op deze gebieden bijzonder getalenteerde leerlingen de ruimte om ontplooiing van dit talent te combineren met een vo-opleiding. Daarnaast is er extra aanbod voor sport en kunst en cultuur voor een brede groep geïnteresseerde leerlingen. Dit aanbod vindt zowel binnen- als buiten het reguliere onderwijsaanbod plaats.

Alle leerlingen, of ze nou meedoen aan een bijzonder project of niet, komen op verschillende niveaus in aanraking met kunst en cultuur.

Enerzijds is er het reguliere lesprogramma en het aanbod van diverse culturele activiteiten die voor een stevige verankering van kunst in het curriculum zorgen. Anderzijds is er voor leerlingen met een meer dan gemiddelde affiniteit en/of een bijzonder talent op het gebied van drama, dans, beeldende kunst en muziek, de mogelijkheid om zich binnen en buiten het normale lesrooster in het bijzonder te oriënteren en (eventueel) voor te bereiden op een studie in het kunstvakonderwijs.

Om de verschillende niveaus zichtbaar te maken waarop een leerling op ’t Joris met kunst in aanraking komt, hanteren wij een piramidemodel waarin we 3 lagen onderscheiden:

1. Beneden laag: In deze laag behoren zaken die zich richten op alle leerlingen van de school. Hierbij valt te denken aan: kunstvakken die regulier in het curriculum zijn opgenomen, culturele activiteiten in samenwerking met een professional en werkvormen met een ‘creatieve invalshoek’ bij de niet- kunstvakken

2. Middenlaag: bestaande uit: KunstKlas. Leerlingen kunnen vanaf de brugklas deelnemen aan de KunstKlas (voorheen project Kunst & Cultuur), waarbij ze zich in een van de disciplines beeldend, dans drama of muziek verder kunnen verdiepen. Daarnaast worden de kunstvakken Beeldend, Drama, Muziek en Dans als examenvak Eens per jaar wordt er een grote multidisciplinaire voorstelling gemaakt (Plankenkoorts) die wordt opgevoerd in Parktheater Eindhoven. Verder zijn er meerdere leerlingen die kiezen voor een kunstvak als profielwerkstuk.

3. Bovenlaag: Talentprogramma bestaande uit flexibele masterclasses die zijn afgestemd op het kunstvakonderwijs. Binnen dit programma worden leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op eventuele doorstroom naar een creatieve opleiding.

 

 

 

 

verankering

Kunst is van onmiskenbaar belang voor de ontwikkeling van een leerling in de middelbare school leeftijd. Het stelt de leerling in staat op een andere bredere manier naar zichzelf en zijn omgeving te kijken. Dat is wat wij vinden op ‘t Joris. En daarom wordt er hard gewerkt om dit belang te onderstrepen en voelbaar te maken.

Hoe zit het dan volgens ons? De middelbare school is een bijzondere tijd. Het is een tijd waarin de leerling wordt gevormd tot de persoon die hij ‘uiteindelijk’ zal gaan worden. De sfeer van de school en de sociale omgeving waarin de leerling zich begeeft, zijn belangrijke ingrediënten voor eenieders persoonlijke ontwikkeling. Ten aanzien van deze ontwikkeling willen wij leerlingen tools bieden en  te leren functioneren als weldenkende mensen waarbij ze op genuanceerde en bewuste wijze leren denken en handelen. Op deze manier stellen we ze in staat zich goed voor te bereiden op de steeds complexer wordende maatschappij waarvan zij deel uit (gaan) maken.

 

Dit klinkt natuurlijk allemaal erg mooi… maar wat doen we nu precies om bovenstaande woorden ook daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen?

Wij zijn van mening dat cultuureducatie hierbij een belangrijke hulpbron is. Kunst is ons inziens een primaire levensbehoefte voor de ontwikkeling van het ‘mens zijn.’ Kunst werkt namelijk meningvormend, nuancerend en openbarend.

Zelf kunst maken leert je het proces van zelfontwikkeling tot en met zelfbewustwording vorm te geven. Creëren en creativiteit is te ontwikkelen en de kunstvakken zijn hiervoor uitermate geschikt omdat ze heel snel en effectief tot deze materie doordringen.

Je leert de informatie die de maatschappij op je afvuurt te verwerken en eigen te maken om zo een vollediger mens te worden. Kennis alleen lijkt immers niet meer afdoende, het gaat erom wat je met die kennis doet.

Daarom is binnen het schoolplan van ’t Joris ook veel aandacht voor de 21st first century skills. Bovendien zijn er heldere kernwaarden geformuleerd die nauw aansluiten bij wat hierboven staat beschreven: ‘Een leerling op ’t Joris is zelfbewust, maatschappelijk betrokken, geïnspireerd en creatief.’ Als vanzelfsprekend richten deze waarden zich niet alleen op de kunstvakken, maar betreft het een invalshoek die schoolbreed aandacht krijgt.

 

meerwaarde

Het project  dat ons als Cultuurprofielschool typeert is het KunstKlas project dat sinds 1998 op onze school wordt aageboden.

Doel van het project was, en is nog steeds, om leerlingen met een extra belangstelling voor kunst de gelegenheid te geven zich met extra lessen in hun discipline te laten ervaren dat kunst en creatief denken belangrijke onderdelen zijn in de opvoeding naar een open  en kritische houding ten opzichte van de buitenwereld . Laagdrempelig maar niet vrijblijvend.

Iedereen die enthousiast en gemotiveerd is, gedreven, nieuwsgierig en kritisch, diepgang wil geven aan een passie èn hiervoor extra tijd wil vrijmaken, kan deelnemen aan dit project. De leerlingen kiezen uit één van de disciplines, dans, drama, beeldende vorming en muziek. Hierin krijgen zij op school drie uren in de week les in kleine groepen. Daarnaast volgen ze ook nog lessen op het CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven). De vormgeving van het lesprogramma is per discipline anders van opzet. Bij de discipline beeldend kunnen leerlingen op het CKE kennis maken met technieken waar op ’t Joris geen apparatuur voor is. Bij muziek leer je tijdens je muziekles (privé of op de muziekschool) je technisch te bekwamen op je instrument en op ’t Joris gaat het vooral om het samenspelen in bandvorm. Bij Drama is het uitgangspunt dat het voor de leerlingen zeer verrijkend is om het vak door verschillende docenten belicht te zien. De docenten van het Sint-Joriscollege en van CKE komen twee keer per jaar gezamenlijk tot een beoordeling van de leerlingen.

Behalve de extra lessen in de eigen discipline volgen de leerlingen ook nog lessen in de andere disciplines. Om dit te kunnen realiseren zitten deze leerlingen bij elkaar in de klas. Voor deze klassen worden er jaarlijks vanuit alle disciplines culturele activiteiten georganiseerd in de vorm van theater-, concert-, en musea bezoek.

Het programma is in samenwerking met onder andere het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) en Fontys Hogeschool voor de Kunsten tot stand gekomen.

Een ander gegeven waar we erg trots op  zijn is het feit dat alle kunstvakken in de bovenbouw als examenvak worden aangeboden. Daardoor is er sprake van een bijzondere groep gemotiveerde en ondernemde leerlingen die hun expertise en passie voor de kunsten op een brede manier uitdragen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de grote belangstelling om het profielwerkstuk aan een kunstvak te koppelen en de intensieve deelname aan (externe) buitenschoolse projecten.

 

 

 

partners
 • CKE centrum voor de kunsten Eindhoven, Eindhoven
 • Muziekgebouw Eindhoven, Eindhoven
 • Fontys akademie voor Theater, Tilburg
Bekijk de onderbouw vakken
 • Drama
 • Kunstklassen
 • Tekenen
 • Handvaardigheid
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Kunst Algemeen
 • KCV
 • Drama (Kunst-drama)
 • Dans (Kunst-dans)
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Sint-Joriscollege
Roostenlaan 296
5644 BS Eindhoven
Postbus 4083
5604 BS Eindhoven
info@sghetplein.nl
0402116090
sintjoriscollege.mwp.nl
Contactpersoon Kim van Kooij
Coördinator Kunst en Cultuur
k.vankooij@sghetplein.nl
Schooltype
VMBO, HAVO, VWO

Onze projecten

project

JOP2.0

JOP2.0 is het jaarlijks terugkerende culturele festival dat op school gehouden wordt. Op diverse lokaties binnen de school wordt een podium aan leeringen en docenten geboden. Het festival biedt een gevarieerde mix tussen muziek, theater, workshops en gezellig samenzijn.
Plankenkoorts 2017: Ego Alert
Plankenkoorts is de jaarlijks terugkerende grote theaterproductie die wordt opgevoerd in het Parktheater te Eindhoven.