Theresialyceum

Theresialyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Duurzame samenwerking
 • Rijke didactieken
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Het Theresialyceum hecht veel waarde aan kunst en cultuur in het curriculum. Het ontwikkelen van kunstzinnig en creatief talent kent een lange traditie op de school. Als cultuurprofielschool willen we kunst, cultuur en erfgoed structureel in het curriculum integreren, omdat we van mening zijn dat een leerling die een goed inzicht in kunst en cultuur wil ontwikkelen, zowel kennis van heden als verleden nodig heeft. Cultuurhistorisch besef geeft meer inzicht in achtergronden van hedendaagse ontwikkelingen, waardoor je kunst en cultuur beter begrijpt. Onze school wil kunst, cultuur en erfgoed zowel in het lesprogramma als in het excursie- en activiteitenprogramma op een hoog niveau vormgeven. Volgens ons is vakoverstijgend leren in het kader van cultuureducatie noodzakelijk om zo voor leerlingen een betekenisvol en samenhangend geheel te laten ontstaan. We werken momenteel aan een verbreding van het traject waarbij kunst en techniek verbonden worden en aan een verdieping van het traject door een ‘talent-traject-op-maat’ aan te bieden voor kunstzinnige getalenteerde leerlingen.

verankering

In ons cultuurbeleidsplan is de verbinding tussen cultuurbeleid en uitgewerkte projecten aangegeven. De hoofdlijnen worden ook gebruikt bij het opzetten van nieuwe projecten en het consolideren van bestaande projecten. We willen leerlingen gedegen inzicht laten ontwikkelen in de kunst en cultuur van heden (actuele kunst) en verleden (erfgoed) aan de hand van vakoverstijgende projecten. Bij de kunstvakken willen we leerlingen kennis laten maken met de werken en het discours van de professionele kunst in de context van de 21ste eeuw of dat nu high art, low culture of een mix is. Bij de ontwikkeling van het lesmateriaal voor kunsten cultuurprojecten ligt het accent op activerende werk vormen met veel inbreng door leerlingen zelf, authentiek leren dat gericht is op leren door en over professionele kunst in diverse culturele contexten en op creativiteit. Wij vinden dat leerlingen via directe ervaringen in hun eigen omgeving of op locatie, optimaal leren hun verbeeldingsvermogen te ont wikkelen. Imaginative, embodied learning en omgevingsgericht leren staan daarom centraal in onze projecten. Authentiek leren vraagt om complexe contexten die levensecht zijn. In een aantal projecten – bijvoorbeeld rondom de Middeleeuwen (Den Bosch) of de Gouden Eeuw (Delft) – zitten zoveel aan knopingspunten in de lesprogramma’s van Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en de kunstvakken dat we deze projecten vakoverstijgend ontwikkelden. Cultuureducatie is in deze projecten de drager van het vakoverstijgend leren: daarin worden vakken met elkaar verbonden via projecten die aansluiten op het curriculum van elk afzonderlijk vak. Ook is er een doorlopende leerlijn uitgezet voor de culturele activiteiten, zijn er thema’s voor projecten ontwikkeld met daarin accenten op samenwerking tussen vakken en is er aandacht voor kwaliteit en talentontwikkeling in de kunstvakken (beeldende vorming en muziek). Daarnaast is een breed scala aan modules ontwikkeld, waarin kunst en cultuur centraal staan, gericht op drama, mode en film.

meerwaarde

Leerlingen kunnen hun verbeeldingsvermogen en creativiteit door ervaringen met echte kunst en cultuur ontwikkelen en zo hun talenten optimaal ontwikkelen. Bovendien kunnen ze op het gebied van de kunst excelleren. Als school streven wij naar een hoge kwaliteit, dat vormt voor ons de basis van de cultuurprofielschool. Er is een rijk aanbod aan projecten, culturele activiteiten en modules voor leerlingen en er zijn exclusieve samenwerkingsprojecten, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Fundament Foundation (www.fundamentfoundation.nl/educatie). Kortom, we laten leerlingen kennismaken met allerlei vormen van kunst en cultuur en dragen daarmee uit dat cultuur ertoe doet.

partners
 • Fundament Foundation/Lustwarande, Tilburg
 • Museum De Pont, Tilburg
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
 • CiST, Tilburg
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Beeldende vorming
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Film
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Theresialyceum
Cobbenhagenlaan 5
5037 DA Tilburg
0134673738
www.theresialyceum.nl
Contactpersoon Coen Jongbloets
Conrector Theresialyceum, coordinator kunst & cultuur
C.Jongbloets@theresialyceum.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, CKV, Rijke didactieken
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

POP UP kunstlab – project met ondersteuning van het LerarenOntwikkelFonds

Docenten werken samen met leerlingen en collega’s vanuit nieuwsgierigheid aan een onderzoeksproject met VR. https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/pilotproject-1-pop-up-kunst-lab-moonshot-thinking/
project

POP UP kunstlab – project met ondersteuning van het LerarenOntwikkelFonds

Aan leerlingen legde ik uit dat ik een plan had om samen met leerlingen en collega’s vanuit nieuwsgierigheid aan een onderzoeksproject te gaan werken. Meteen was een groepje 4 vwo leerlingen enthousiast om mee te doen. https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/pilotproject-1-pop-up-kunst-lab-moonshot-thinking/