Theresialyceum

Theresialyceum
 • Expertises:
 • 21st Century Skills
 • Duurzame samenwerking
 • Rijke didactieken
portretten

Ons cultuurprofiel

typering

Als Cultuurprofielschool besteden wij veel aandacht kunst en cultuur zowel in het curriculum als in het buitenschoolse programma. Kunst en cultuur staan binnen de kunstvakken al centraal, maar ook in het excursieprogramma van zowel de school als van de kunstvakken wordt hieraan veel aandacht gegeven. Naast kunst en cultuur besteden we ook aandacht aan het aspect cultureel erfgoed. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met andere vakken, zoals geschiedenis en aardrijkskunde.

Het Theresialyceum is sinds 2009 een cultuurprofielschool. Het cultuurprofiel is gericht op het structureel integreren van kunst, cultuur en erfgoed in het curriculum en op een hoge kwaliteit in de kunstvakken beeldend en muziek. In het nieuwe beleidsplan gaan we verder met deze twee accenten, die we nu hebben vastgelegd in een brede cultuurleerlijn en in een verdiepende kunstleerlijn.

De belangstelling voor kunst en cultuur zijn een voorbeeld van de rijke traditie en cultuur van de school. Als een leerling het Theresialyceum verlaat, dan heeft deze leerling een culturele identiteit ontwikkeld, de leerling staat open voor de wereld om hem/haar/hen heen en voor het andere en de ander, de leerling heeft kunstvakinhoudelijke kennis en een scala aan belangrijke levensvaardigheden opgedaan en kan creatief denken en handelen.

Mede door de gevarieerde en verdiepende ervaringen met kunst en cultuur heeft de leerling creatief leren denken en handelen, heeft de leerling tijdens excursies en culturele activiteiten verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander leren nemen en kan de leerling terugkijken op een verrijkende schooltijd, waarin de leerling het belang en de waarde van kunst en cultuur voor zichzelf en voor de wereld heeft kunnen ontdekken, de leerlingen hebben zich thuis leren voelen bij de kunst- en cultuurlessen maar hebben de wereld aan hun voeten omdat zij zich in kunnen leven in kunst, cultuur, de ander en het andere. Dat vinden we een grote verrijking voor hen, waardevol voor de rest van hun leven.

Meer is te vinden op onze eigen cultuurprofielschool website: https://theresialyceum-cultuurprofielschool.nl/

verankering

Wij bouwen aan de culturele identiteit van onze leerlingen vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord, een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Dit gebeurt in het buitenschoolse programma enerzijds via de brede cultuurleerlijn met vakoverstijgende projecten en in het curriculum van ckv in de bovenbouw en anderzijds via kwaliteitsvol onderwijs in de kunstvakken beeldend en muziek als examenvakken, in de verdiepende kunstleerlijn waarin leerlingen kunst en artistieke creativiteit leren ervaren en diepgaand doorgronden.

Naast kunst en cultuur besteden we ook aandacht aan de waarde van cultureel erfgoed in beide leerlijnen. Bij de vakoverstijgende cultuurprojecten is het samenwerken van alle vakken belangrijk om voor leerlingen een zinvolle samenhang te laten ontstaan.

We willen leerlingen gedegen inzicht laten ontwikkelen in de kunst en cultuur van heden (actuele kunst) en verleden (erfgoed) aan de hand van vakoverstijgende projecten. Bij de kunstvakken willen we leerlingen kennis laten maken met de werken en het discours van de professionele kunst in de context van de 21ste eeuw of dat nu high art, low culture of een mix is. Bij de ontwikkeling van het lesmateriaal voor kunsten cultuurprojecten ligt het accent op activerende werk vormen met veel inbreng door leerlingen zelf, authentiek leren dat gericht is op leren door en over professionele kunst in diverse culturele contexten en op creativiteit.

Wij vinden dat leerlingen via directe ervaringen in hun eigen omgeving of op locatie, optimaal leren hun verbeeldingsvermogen te ontwikkelen. Imaginative, embodied learning en omgevingsgericht leren staan daarom centraal in onze projecten. Authentiek leren vraagt om complexe contexten die levensecht zijn. In een aantal projecten – bijvoorbeeld rondom de Middeleeuwen (Den Bosch) of de Gouden Eeuw (Delft) – zitten zoveel aan knopingspunten in de lesprogramma’s van Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde en de kunstvakken dat we deze projecten vakoverstijgend ontwikkelden. Cultuureducatie is in deze projecten de drager van het vakoverstijgend leren: daarin worden vakken met elkaar verbonden via projecten die aansluiten op het curriculum van elk afzonderlijk vak.

Ook is er een doorlopende leerlijn uitgezet voor de culturele activiteiten, zijn er thema’s voor projecten ontwikkeld met daarin accenten op samenwerking tussen vakken en is er aandacht voor kwaliteit en talentontwikkeling in de kunstvakken (beeldende vorming en muziek).

Daarnaast zijn er modules ontwikkeld, waarin kunst en cultuur centraal staan, gericht op drama, mode en film.

meerwaarde

Leerlingen kunnen hun verbeeldingsvermogen en creativiteit door ervaringen met echte kunst en cultuur ontwikkelen en zo hun talenten optimaal ontwikkelen. Bovendien kunnen ze op het gebied van de kunst excelleren. Als school streven wij naar een hoge kwaliteit, dat vormt voor ons de basis van de cultuurprofielschool.

Er is een rijk aanbod aan projecten, culturele activiteiten en modules voor leerlingen en er zijn exclusieve samenwerkingsprojecten, zoals bijvoorbeeld de exclusieve samenwerking met Lustwarande (https://www.lustwarande.org/winkel/educatie).

Kortom, we laten leerlingen kennismaken met allerlei vormen van kunst en cultuur en dragen daarmee uit dat cultuur ertoe doet.

partners
 • Lustwarande, Tilburg
 • Museum De Pont, Tilburg
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg
 • CiST, Tilburg
 • Textielmuseum, Tilburg
 • Schouwburg/concertzaal , Tilburg
Bekijk de onderbouw vakken
 • Kunst & Cultuur
 • Beeldende vorming
 • Muziek
Bekijk de bovenbouw vakken
 • CKV
 • Kunst Algemeen
 • Muziek (Kunst-muziek)
 • Film
 • Beeldende vorming (Kunst-BV)
Theresialyceum
Cobbenhagenlaan 5
5037 DA Tilburg
0134673738
www.theresialyceum.nl
Contactpersoon Coen Jongbloets
Conrector Theresialyceum, coordinator kunst & cultuur
p.bekker@theresialyceum.nl
Leernetwerken
Cultuurbeleid, CKV, Rijke didactieken
Schooltype
HAVO, VWO

Onze projecten

project

POP UP kunstlab – project met ondersteuning van het LerarenOntwikkelFonds

Docenten werken samen met leerlingen en collega’s vanuit nieuwsgierigheid aan een onderzoeksproject met VR. https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/pilotproject-1-pop-up-kunst-lab-moonshot-thinking/
project

POP UP kunstlab – project met ondersteuning van het LerarenOntwikkelFonds

Aan leerlingen legde ik uit dat ik een plan had om samen met leerlingen en collega’s vanuit nieuwsgierigheid aan een onderzoeksproject te gaan werken. Meteen was een groepje 4 vwo leerlingen enthousiast om mee te doen. https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/pilotproject-1-pop-up-kunst-lab-moonshot-thinking/