3

De Meerwaarde

De VCPS-PO is een landelijke vereniging, voor en door leden. De vereniging werkt regio-overstijgend én regio-verbindend. Met ambitiegesprekken, visitaties, kwaliteitskaders, inspiratie- en studiedagen stelt de vereniging scholen in staat actief en ambitieus te werken aan hun cultuuronderwijs. Het verenigingsbordje voor op de schoolgevel is een tastbaar keurmerk dat staat voor de erkenning en borging van cultuuronderwijs.

 

Samen stappen gaan zetten; als pionerende scholen je verenigen in een platform dat een motor is voor boeiend onderwijs.

 

Wat BIEDT de VCPS-PO de scholen

 • Erkenning van de school als CultuurProfielSchool door het verstrekken van het gevelbordje en zichtbaarheid op de site.
 • Inspiratie door organisatie van bijeenkomsten, als de halfjaarlijkse Meet Up! , waar kennisneming, kennisdeling centraal staan.
 • Deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling; excellentie bevordering van de scholen door ambitiegesprekken en visitaties, door ontwikkeling kwaliteitskaders.
 • Belangenbehartiging door met landelijke organisaties als PO Raad, LKCA, Raad van twaalf, met landelijke initiatieven als Curriculum.nu en met opleidingen als voor Cultuurbegeleiders af te stemmen, samen te werken.

Wat biedt én vraagt de VCPS PO de regionale instellingen cultuureducatie?

De VCPS PO en de regionale instellingen cultuureducatie hebben een versterkende samenwerking. De instellingen werken lokaal-regionaal; de VCPS PO heeft vanwege de landelijke oriëntatie een regio-overstijgende en regio-verbindende werkwijze. De samenwerking is trapsgewijs opgebouwd:

 • Signalering: de regionale instellingen cultuureducatie geven aan welke scholen kandidaat leden kunnen zijn; de VCPS PO neemt contact op met de scholen
 • Presentaties: VCPS PO verzorgt presentaties op presentatiedagen van de regionale instellingen cultuureducatie; de instellingen presenteren zich op VCPS PO bijeenkomsten
 • Netwerkvorming: regionale instellingen cultuureducatie vormen na verloop van tijd voor een grotere groep CultuurProfielScholen het regionale netwerk.

Waarom – Hoe – Wat

Waarom

Waarom zou je je als school willen profileren?

Omdat wij, leerkrachten en schoolleiders, ervan overtuigd zijn dat met goed cultuuronderwijs de leerling zich optimaal toerust om als mens een waardevolle bijdrage te leveren aan onze steeds veranderende samenleving.

Wij ervaren dat je met cultuuronderwijs:

 • beter kunt aansluiten bij de leerwensen, leerstijl, affiniteit, talenten en intelligentie van leerlingen;
 • versterkt kunt inzetten op speciale vaardigheden zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en experimenteren;
 • een leertraject kunt bieden aan leerlingen met een bijzonder talent;
 • een inhoudelijke impuls aan kunstzinnige oriëntatie en de kunstvakken kunt geven en dat samenhang met andere vakken bevordert;
 • het schoolklimaat en de PR positief kunt versterken.

De sfeer op school speelt een belangrijke rol. Leerlingenwerk op de gang, wekelijks kinderen op het podium, cultuurroutes in de omgeving, een programma met veel cultuur; (klassen)ateliers of studio’s. Allemaal aspecten die de school culturele eigenheid geven.

Hoe

Wij, leerkrachten en schoolleiders van de CultuurProfielScholen, vormen een landelijke vereniging voor en door scholen die samen willen leren. Zo streven we naar samenhang en kwaliteit. Wij onderscheiden ons door uit te gaan van schooleigen ambities en elkaar daar kritisch op te bevragen. Dat bestendigen we door een kwaliteitskeurmerk toe te kennen waar we trots op zijn.

Zoveel scholen zoveel kleuren. Vanuit het eigen karakter en omgeving kiest elke CultuurProfielSchool zijn eigen onderwijskoers. Onze ambitie op het gebied van cultuuronderwijs is ons kompas. Elke school zet een route uit in een schooleigen beleidsplan, het Cultuurprofielplan.

Wat

Cultuurprofilering is een invulling van cultuuronderwijs waarbij je als school vanuit visie en ambitie keuzes maakt voor onderwijsbeleid, inhoud en uitvoering.

Dat doen we door:

 • bieden van een cultuurrijk programma en leeromgeving;
 • cultuuronderwijs structureel verbinden met andere leergebieden;
 • samenwerken met mensen en organisaties buiten de school;
 • ons (cultuur)onderwijsplan regelmatig te evalueren.