Wij zijn de leden!

CultuurProfielScholen in het basis- en speciaal onderwijs zijn scholen die zich richten op cultureel bewustzijn en uitgaan van vakintegratie. Wij verbinden cultuuronderwijs met andere  leergebieden. Een cultuurrijke leeromgeving hoort daarbij evenals het voeren van het gesprek op alle niveaus – van icc’er, schoolleider, team, bestuur tot aan culturele partners – over de kwaliteit en invulling van cultuuronderwijs.

Wij hebben ons bij deze vereniging aangesloten om samen te leren, elkaar te inspireren, de belangen te behartigen en zich willen verbinden aan een duurzaam landelijk (en regionaal georganiseerd) netwerk. Cultuureducatie, een Manifest is een van de belangrijke pijlers onder de vereniging.

‘Dan kun je jezelf toch een schouderklopje geven!’

 

Profilering

Wij vinden profilering als cultuurprofielschool heel belangrijk. Het helpt ons intern en extern cultuuronderwijs helder te communiceren en vorm te geven. Zo weten ouders, gelijkgezinde scholen, het veld  ons goed te vinden. Wij zien de VCPS PO als een landelijke vereniging met een duidelijke meerwaarde voor het cultuuronderwijsveld: de vereniging vormt een verbinding tussen scholen, regionale- en landelijke instellingen. Als leden zien wij de duurzame en kwalitatieve werkwijze van de vereniging als grote pluspunten, waaraan wij zelf ook actief bijdragen.

Meerwaarde

Agnesschool

Agnesschool, IJsselstein

Eerste Cultuurschool leidt kinderen op voor beroepen van de 21ste eeuw

De Agnesschool in IJsselstein mag zich als eerste basisschool in de provincie Utrecht CultuurProfielSchool noemen. Woensdagmiddag kreeg directeur Carolien Barger het bijbehorende bordje uitgereikt.

www.agnesschool.nl

 

Bs De Fakkel

Welkom bij de Fakkel

Met kwalitatief goed onderwijs halen onze leerlingen met plezier het maximale uit zichzelf.
Kunst- en cultuureducatie inspireert onze leerlingen om anders te durven denken en stimuleert hun creativiteit.
Vakdocenten geven bij ons kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Sport en Beweging is leuk, gezond en goed voor de leerprestaties

www.bsdefakkel.nl

 

 

Bs Het Palet

Bs Het Palet, Hapert

Onze missie is om ‘veelzijdig te leren om samen kleurrijk te leven’. Naast het cognitief leren vinden we leren op sociaal, sportief en creatief gebied belangrijk. Hierbij hechten wij veel waarde aan het overdragen van waarden en normen. Leren doen onze kinderen met hun hoofd, hart en handen. We willen ons onderwijs zo inrichten dat de leerlingen door middel van reflectie inzicht in hun handelen krijgen en zelf daar de effecten van ondervinden. [lees meer op de site]

www.hetpalet.nl

Csbo De Kimkiel

Csbo De Kimkiel, Groningen

Op de onze school werken we vanuit een warme, veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen, rekening houdend met de eigenheid van elk kind. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

www.dekimkiel.nl

 

Cso De Zonnehoek

Cso De Zonnehoek, Apeldoorn

De Zonnehoek: Gelderlands eerste Cultuurprofielschool

  • “We willen dat leren en plezier hand in hand gaan en we zijn ervan overtuigd dat cultuur en creativiteit hier onlosmakelijk mee zijn verbonden. Daarom besteden we hier veel aandacht aan bij ons op school,” vertelt Truus Hermkens. Zij is combinatiefunctionaris vrije tijd van De Zonnehoek, een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen in Apeldoorn. Sinds donderdag 12 oktober mag De Zonnehoek zich als eerste basisschool in Gelderland officieel Cultuurprofielschool noemen.

 

De Starter

De Starter, Groningen

De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.
Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld  en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.
Op de Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.

www.destarter.nl

Het Landje

Het Landje is een kunstzinnige basisschool midden in het historisch centrum van Rotterdam.

Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. Je ziet ons kunstzinnige karakter terug in ons onderwijs aanbod: we betrekken de culturele instellingen uit onze omgeving bij school, vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!

Ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat d.m.v. groepsplannen op drie niveaus en betrekt kinderen actief bij hun leerproces door ze mee te laten denken over hun leerdoelen. Een kind dat na 8 jaar onze school verlaat, heeft geleerd creatief en probleem oplossend te denken, verantwoording te nemen, een eigen mening te vormen en daarbij rekening te houden met de mening van anderen.

Jacob Maris-School

Jacob Maris-School, Rotterdam

Zie jezelf en zie elkaar

De Jacob Maris is een openbare montessorischool in Hillegersberg Rotterdam, die kinderen vormt tot zelfstandige en verantwoordelijke persoonlijkheden. In het huidige onderwijs ligt de nadruk op prestatie indicatoren, terwijl wij geloven dat het mogelijk is dat kinderen beter én breder presteren, als ze ook nog eens met veel plezier naar school gaan. Hoe we dat doen? Door de kinderen zelf centraal te stellen. Dat zie je terug in de individuele begeleiding bij het onderwijs, maar vooral ook op sociaal gebied. En natuurlijk doordat we veel aandacht besteden aan het cultuuronderwijs, in ons wekelijkse Kinderatelier.

www.jacob-maris.nl

 

Nassauschool

Nassauschool

Het team van de Nassau is nieuwsgierig naar. alle leerlingen en het verhaal dat zij te vertellen hebben. Eigenheid staat hoog in het vaandel, het is de taak om alle leerlingen te zien. Het is de verantwoordelijkheid om ze voor te bereiden op een leven in de maatschappij van nu en de toekomst. Dit doet de school door bij te dragen aan het vergroten van zelfkennis en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Er wordt brede kennis aangereikt en de leerlingen krijgen de ruimte om zich vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend handelen eigen te maken.

Ieder kind is uniek en beschikt over talenten. Het benutten van gegeven talent en het ontwikkelen van persoonlijke, unieke eigenschappen bevorderen de eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en het welbevinden van de leerling. De missie van het Nassauteam is om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid te blijven stimuleren om vanuit daar te komen tot leren en ontwikkelen. De Nassau stelt de persoonlijkheidsontwikkeling centraal en draagt bij aan het ontwikkelen van een moreel kompas. We maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, omdat ons doel is om het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. We stimuleren onderzoekend leren, samen meer kennis vergaren is wat ons betreft de mooiste vorm van leren.

www.nassauschool.nl/

 

obs ’t Prisma

’t Prisma is een school met drie locaties, die in toekomst worden samengevoegd tot twee locaties met in totaal ongeveer 550 leerlingen. De school staat in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. De aanleiding te kiezen voor een duidelijk cultuurprofiel was vier jaar geleden de komst van de huidige directeur en de constatering dat er een opmerkelijk verschil was tussen de vriendelijke, tolerante sfeer in de klas en het gedrag daarbuiten. In samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een cultuurcoördinator opgeleid, is het draagvlak in het team in kaart gebracht en is een cultuurplan ontwikkeld. Het draagvlak is nu groot op school op om te werken vanuit een cultuurplan dat gebaseerd is op Cultuur in de Spiegel en de leerlingen stapje voor stapje de publieke ruimte wil laten ontdekken. Eerst school, dan de wijk, dan de stad. Er zijn veel activiteiten, er is een Rotterdams samenwerkingsverband met het Maastheater, Villa Zebra en SKVR.

Ambitie: In de komende jaren is het de bedoeling dat de culturele activiteiten ook steeds nauwer verweven worden met de reguliere lessen.

www.bs-prisma.nl

 

Obs De Notenkraker

Bs De Notenkraker, Amsterdam

Bij ons op school staat kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. De kunstvakken helpen de kinderen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en leerplezier. Deze eigenschappen steunen het kind bij het leren van alle vakken, want als leren leuk is leer je beter!

https://bsdenotenkraker.nl/

Obs De Vuurvogel

Obs De Vuurvogel, Assen

De Vuurvogel is een openbare Jenaplanschool in de wijk Noorderpark/Lariks in Assen met leerlingen verdeeld over stamgroepen. Het kindcentrum maakt gebruik van een modern ingericht nieuw schoolgebouw. Onze schoolbevolking komt voornamelijk uit de wijk en vormt een mooie afspiegeling van de maatschappij.
Onze visie: Ieder kind is uniek en ontdekt de wereld met hoofd, hart en handen.
Onze missie: De Vuurvogel helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen, die kunnen samenwerken, kritisch zijn en uitdagingen aangaan.
Wat maakt onze school bijzonder?
In ons onderwijs werken we vanuit thema’s, die voor kinderen betekenisvol en actueel zijn. De school krijgt vorm door samenwerking tussen team, ouders en kinderen. We kiezen bewust voor stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Dit doen we in een ritmisch weekplan van gesprek, spel, werk en viering. We gaan uit van talenten van kinderen. We gebruiken moderne materialen en inzichten. Wij staan voor kwaliteit en zijn een lerende organisatie.
Onze kernwoorden zijn: samenspel, verantwoordelijkheid, vertrouwen, ontdekken en trots.

www.kindcentrum-devuurvogel.nl

Obs Oscar Carré

Onze leerlingen krijgen de vaardigheden mee die nodig zijn om vanuit een zelfbewuste houding de samenleving in te gaan. Leerlingen krijgen op de Oscar Carré de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Dit doen wij door middel van onze affiniteit met kunst en cultuur. Onze leerlingen voelen zich vrij om creatief te worden en reflecteren met elkaar en op zichzelf om verder te kunnen groeien. Hierbij komen immers de mooiste ontdekkingen tot stand.

www.oscarcarre.nl

Obs Wereldwijs

Obs Wereldwijs, Amsterdam

Samen op reis om wijs te worden “ is het motto van Wereldwijs. Niet alleen op reken en taal gebied maar ook op het gebied van kunst en cultuur. Muziek aanbod doen wij via het leerorkest en dit in het kader van de breder schoolontwikkeling. Het is onze ambitie om met onze methodiek kunst en cultuur te integreren in de andere vakken en daar ook doelen aan te verbinden.

www.obs-wereldwijs.nl

Remmelt Booy School

Remmelt Booy School – Samen Talentvol

Een open school, waar ruimte is voor ieders talenten

Onderwijs geven doen we zo Op onze school zorgen we voor een goed evenwicht in kennisconstructie, creativiteit en bewustwording van de normen en waarden in de maatschappij. De vakken rekenen, taal en lezen vormen een basis voor iedere andere ontwikkeling. We geven het onderwijs in de hele school thematisch. Gedurende een vooraf bepaalde periode worden vak en vormingsgebieden rond een thema aangeboden. Daarnaast willen we kinderen stimuleren tot actief en , onderzoekend en probleemoplossend gedrag. Leerlingen werken aan hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. De leerlingen zullen middels reflectie verantwoordelijk worden voor en kritisch leren kijken naar hun eigen handelen. Daarom voeren leerkracht en leerling regelmatig een reflectie gesprek.

www.remmeltbooy.pentaprimair.nl

Samenlevingsschool De Stapsteen

Samenlevingsschool De Stapsteen

“The fearless human being”

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Een daltonleerkracht leidt dit proces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.

Een daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

www.stapsteen.pentaprimair.nl

 

Vso Alphons Laudy

Vso Alphons Laudy, Amsterdam

Willen worden wie ik ben

  • Dit geldt voor alle leerlingen en voor alle mensen die werken op of op een andere manier betrokken zijn bij de school. De leerlingen worden uitgedaagd om zich continue te ontwikkelen en daarom is de hele organisatie hierop gericht.

VSO Alphons Laudy (Amsterdam)

http://nijenrode.alphonslaudy.nl/Home

Zonnewereld

Zonnewereld

Hoe werkt Jenaplanonderwijs in de praktijk? Het Jenaplanonderwijs kent geen klassen, maar stamgroepen, waarin kinderen zitten die qua leeftijd maximaal vier jaar van elkaar verschillen. Jenaplanschool Zonnewereld heeft driejarige stamgroepen. Elk van deze stamgroepen heeft een eigen klas, waarvoor de kinderen veelal zelf verantwoordelijk zijn. Een focus in dit type onderwijs ligt op de samenwerking tussen kinderen, niet alleen van de eigen leeftijd, maar ook van andere leeftijden. Naast de focus op de intellectuele ontwikkeling wordt er in het Jenaplanonderwijs nadruk gelegd op de ontwikkeling van creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Wereldoriëntatie is het hart van het onderwijs zodat de kinderen zoveel mogelijk ervaringen opdoen.

www.zonnewereld.nl

Halen & Brengen

Heb je vragen, ideeën of wensen? Kom deze brengen en kom inzichten halen! Als lid van VCPS PO ben je actief op zoek en draag je bij aan het gemeenschappelijke belang van cultuuronderwijs.

‘Het gevelbordje is goed, want het staat voor borging en voor een zekere verantwoording om er vorm aan te geven.’