Wij zijn de leden!

CultuurProfielScholen in het basis- en speciaal onderwijs zijn scholen die zich richten op cultureel bewustzijn en uitgaan van vakintegratie. Wij verbinden cultuuronderwijs met andere  leergebieden. Een cultuurrijke leeromgeving hoort daarbij evenals het voeren van het gesprek op alle niveaus – van icc’er, schoolleider, team, bestuur tot aan culturele partners – over de kwaliteit en invulling van cultuuronderwijs.

Wij hebben ons bij deze vereniging aangesloten om samen te leren, elkaar te inspireren, de belangen te behartigen en zich willen verbinden aan een duurzaam landelijk (en regionaal georganiseerd) netwerk. Cultuureducatie, een Manifest is een van de belangrijke pijlers onder de vereniging.

‘Dan kun je jezelf toch een schouderklopje geven!’

 

Profilering

Wij vinden profilering als cultuurprofielschool heel belangrijk. Het helpt ons intern en extern cultuuronderwijs helder te communiceren en vorm te geven. Zo weten ouders, gelijkgezinde scholen, het veld  ons goed te vinden. Wij zien de VCPS PO als een landelijke vereniging met een duidelijke meerwaarde voor het cultuuronderwijsveld: de vereniging vormt een verbinding tussen scholen, regionale- en landelijke instellingen. Als leden zien wij de duurzame en kwalitatieve werkwijze van de vereniging als grote pluspunten, waaraan wij zelf ook actief bijdragen.

Meerwaarde

Agnesschool – IJsselstein

Agnesschool, IJsselstein

Eerste Cultuurschool leidt kinderen op voor beroepen van de 21ste eeuw

De Agnesschool in IJsselstein mag zich als eerste basisschool in de provincie Utrecht CultuurProfielSchool noemen. Woensdagmiddag kreeg directeur Carolien Barger het bijbehorende bordje uitgereikt.

www.agnesschool.nl

 

Bs De Fakkel – Utrecht

Welkom bij de Fakkel

Met kwalitatief goed onderwijs halen onze leerlingen met plezier het maximale uit zichzelf.
Kunst- en cultuureducatie inspireert onze leerlingen om anders te durven denken en stimuleert hun creativiteit.
Vakdocenten geven bij ons kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Sport en Beweging is leuk, gezond en goed voor de leerprestaties

www.bsdefakkel.nl

 

 

Bs Het Palet – Hapert

Bs Het Palet, Hapert

Onze missie is om ‘veelzijdig te leren om samen kleurrijk te leven’. Naast het cognitief leren vinden we leren op sociaal, sportief en creatief gebied belangrijk. Hierbij hechten wij veel waarde aan het overdragen van waarden en normen. Leren doen onze kinderen met hun hoofd, hart en handen. We willen ons onderwijs zo inrichten dat de leerlingen door middel van reflectie inzicht in hun handelen krijgen en zelf daar de effecten van ondervinden. [lees meer op de site]

www.hetpalet.nl

Csbo De Kimkiel – Groningen

Csbo De Kimkiel, Groningen

Op de onze school werken we vanuit een warme, veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen, rekening houdend met de eigenheid van elk kind. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

www.dekimkiel.nl

 

Cso De Zonnehoek – Apeldoorn

Cso De Zonnehoek, Apeldoorn

De Zonnehoek: Gelderlands eerste Cultuurprofielschool

  • “We willen dat leren en plezier hand in hand gaan en we zijn ervan overtuigd dat cultuur en creativiteit hier onlosmakelijk mee zijn verbonden. Daarom besteden we hier veel aandacht aan bij ons op school,” vertelt Truus Hermkens. Zij is combinatiefunctionaris vrije tijd van De Zonnehoek, een christelijke school voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen in Apeldoorn. Sinds donderdag 12 oktober mag De Zonnehoek zich als eerste basisschool in Gelderland officieel Cultuurprofielschool noemen.

 

De Bonte Pael/De Regenboog – Delft

Bij De Bonte Pael en de Regenboog staat de kerngedachte ‘Samen groeien, samen trots’ centraal. Wij vinden het belangrijk een balans te houden tussen het cognitieve proces, socialisering en de persoonsvorming van onze leerlingen. Daarvoor is aandacht voor  het creatief werken en denken belangrijk. Het is fijn als je je mogelijkheden en talenten ontdekt en daar trots op kunt zijn! Zelfvertrouwen hebben en zelfverzekerd zijn over deze mogelijkheden en talenten, zijn kwaliteiten die kinderen in hun toekomst nodig hebben.

De Botteloef – Amsterdam

De Botteloef is een vooruitstrevende school die vanuit een onderzoekende houding kinderen ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Het motto van ons onderwijs: ‘De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid’
Aandacht voor elkaar, voor wat jijzelf en de ander goed doet, geeft een gevoel van waardevol zijn. Alles wat er op De Botteloef gebeurt, moet hiervan doordrongen zijn: aandacht en interesse voor onderzoek, aandacht voor hoe kinderen het beste leren, aandacht omdat alles wat je aandacht geeft, groeit!

https://www.botteloef.nl/

De Roedel – Harskamp

CultuurProfielSchool De Roedel is een open school die de wereld voor kinderen opent. Een school waar een kind zich welkom voelt.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich onderdeel voelen van de groep en zorgzaam zijn naar elkaar! Wij inspireren hen om elkaar te helpen, samen te werken en samen te spelen. Zij ervaren dat het fijn is om iets voor iemand anders te doen Wij dagen kinderen uit om hun mogelijkheden, hun persoonlijke behoeften en hun rol in de samenleving te ontdekken. Daarvoor hebben ze de ruimte nodig. Ruimte om zichzelf en hun talenten te laten groeien vanuit onze visie:

met hoofd, hart en handen …

We vinden het belangrijk dat kinderen door middel van cultuuronderwijs hun denkvermogen ontwikkelen en dat ze leren hun gedachten, kennis en gevoelens uit te drukken. Kunsteducatie biedt bovendien mogelijkheden om creativiteit en verbeeldingskracht te ontwikkelen, waardoor kinderen leren met andere ogen te kijken en zich verwonderen.

Welkom op De Roedel!

De Starter – Groningen

De Starter, Groningen

De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.
Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld  en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.
Op de Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.

www.destarter.nl

De witte olifant – Amsterdam

Veelzijdig leren in het ❤ van Amsterdam!

Kunstvakken helpen onze leerlingen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en leerplezier. Onze leerlingen krijgen lessen muziek, dans en beeldende vorming van vakleerkrachten. En sinds kort ook lessen mime van een theaterdocent.

Net als in de klas leren onze leerlingen ook tijdens deze kunstvakken samenwerken, problemen oplossen en hun concentratievermogen te vergroten. Waar mogelijk maken we bij de kunstvakken gebruik van onderwerpen die samenhangen met andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer betekenisvol voor onze leerlingen.

Wij maken graag gebruik van onze uitdagende en rijke leeromgeving: het centrum van Amsterdam! Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen in de acht jaar bij ons op school een divers cultureel aanbod hebben ervaren.

We zijn er enorm trots op dat we de eerste erkende cultuurprofielschool zijn in hartje Amsterdam.

https://www.witteolifant.nl/

Het Landje – Rotterdam

Het Landje is een kunstzinnige basisschool midden in het historisch centrum van Rotterdam.

Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is. Je ziet ons kunstzinnige karakter terug in ons onderwijs aanbod: we betrekken de culturele instellingen uit onze omgeving bij school, vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs een toegevoegde waarde heeft voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. Het proces is hierin even belangrijk als het resultaat!

Ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat d.m.v. groepsplannen op drie niveaus en betrekt kinderen actief bij hun leerproces door ze mee te laten denken over hun leerdoelen. Een kind dat na 8 jaar onze school verlaat, heeft geleerd creatief en probleem oplossend te denken, verantwoording te nemen, een eigen mening te vormen en daarbij rekening te houden met de mening van anderen.

Jacob Maris-School – Rotterdam

Jacob Maris-School, Rotterdam

Zie jezelf en zie elkaar

De Jacob Maris is een openbare montessorischool in Hillegersberg Rotterdam, die kinderen vormt tot zelfstandige en verantwoordelijke persoonlijkheden. In het huidige onderwijs ligt de nadruk op prestatie indicatoren, terwijl wij geloven dat het mogelijk is dat kinderen beter én breder presteren, als ze ook nog eens met veel plezier naar school gaan. Hoe we dat doen? Door de kinderen zelf centraal te stellen. Dat zie je terug in de individuele begeleiding bij het onderwijs, maar vooral ook op sociaal gebied. En natuurlijk doordat we veel aandacht besteden aan het cultuuronderwijs, in ons wekelijkse Kinderatelier.

www.jacob-maris.nl

 

Laetare – Lelystad

 Op Jenaplanschool Laetare vinden wij het belangrijk dat de leerlingen de kans krijgen om hun talenten en voorkeuren te ontdekken en ontwikkelen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de leerlingen een open blik geeft, waardoor ze geraakt en verwonderd kunnen worden, en waarbij het eigen bewustzijn en de creativiteit in denken en doen ontwikkeld wordt. Wij gunnen de leerlingen dat ze na acht jaar Laetare met die culturele rugzak met trots onze school verlaten. 

We willen als school leerlingen kansen bieden om zich breed te ontwikkelen. Dit doen we door hen een rijke kennis van en ervaring met alle disciplines binnen de cultuureducatie aan te reiken. Ze ontdekken dans, theater, erfgoed, mediakunst, literatuur, muziek en beeldende kunst in de school en in hun culturele omgeving. Daarmee werken ze aan hun culturele competenties als onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren. 

In ons lerarenteam hebben we voor cultuureducatie een icc-er, een afgestudeerd kunstenaar, een muziekdocent en een zelfs een filmleraar van het jaar (regio midden). Hierdoor houden we de vinger aan de pols en het niveau hoog. Ook voor andere vakken, zoals bv. natuur (w.o.) hebben we deskundigen in het team. Dit alles tezamen zorgt ondermeer voor kwalitatief vakoverstijgend onderwijs. 

www.laetare.nl  

Nassauschool – Groningen

Nassauschool

Het team van de Nassau is nieuwsgierig naar. alle leerlingen en het verhaal dat zij te vertellen hebben. Eigenheid staat hoog in het vaandel, het is de taak om alle leerlingen te zien. Het is de verantwoordelijkheid om ze voor te bereiden op een leven in de maatschappij van nu en de toekomst. Dit doet de school door bij te dragen aan het vergroten van zelfkennis en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Er wordt brede kennis aangereikt en de leerlingen krijgen de ruimte om zich vaardigheden zoals kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend handelen eigen te maken.

Ieder kind is uniek en beschikt over talenten. Het benutten van gegeven talent en het ontwikkelen van persoonlijke, unieke eigenschappen bevorderen de eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en het welbevinden van de leerling. De missie van het Nassauteam is om de nieuwsgierigheid en betrokkenheid te blijven stimuleren om vanuit daar te komen tot leren en ontwikkelen. De Nassau stelt de persoonlijkheidsontwikkeling centraal en draagt bij aan het ontwikkelen van een moreel kompas. We maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, omdat ons doel is om het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. We stimuleren onderzoekend leren, samen meer kennis vergaren is wat ons betreft de mooiste vorm van leren.

www.nassauschool.nl/

 

obs ’t Prisma – Rotterdam

’t Prisma is een school met drie locaties, die in toekomst worden samengevoegd tot twee locaties met in totaal ongeveer 550 leerlingen. De school staat in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. De aanleiding te kiezen voor een duidelijk cultuurprofiel was vier jaar geleden de komst van de huidige directeur en de constatering dat er een opmerkelijk verschil was tussen de vriendelijke, tolerante sfeer in de klas en het gedrag daarbuiten. In samenwerking met Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is een cultuurcoördinator opgeleid, is het draagvlak in het team in kaart gebracht en is een cultuurplan ontwikkeld. Het draagvlak is nu groot op school op om te werken vanuit een cultuurplan dat gebaseerd is op Cultuur in de Spiegel en de leerlingen stapje voor stapje de publieke ruimte wil laten ontdekken. Eerst school, dan de wijk, dan de stad. Er zijn veel activiteiten, er is een Rotterdams samenwerkingsverband met het Maastheater, Villa Zebra en SKVR.

Ambitie: In de komende jaren is het de bedoeling dat de culturele activiteiten ook steeds nauwer verweven worden met de reguliere lessen.

www.bs-prisma.nl

 

Obs De Notenkraker – Amsterdam

Bs De Notenkraker, Amsterdam

Bij ons op school staat kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. De kunstvakken helpen de kinderen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en leerplezier. Deze eigenschappen steunen het kind bij het leren van alle vakken, want als leren leuk is leer je beter!

https://bsdenotenkraker.nl/

OBS de Schalm – Rotterdam

OBS De Schalm is een BOOR- school gelegen op de oever van het prachtige Rotterdamse schiereiland Katendrecht, omringd door de Rijnhaven, de Maashaven en de Nieuwe Maas. De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de universele verklaring van de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg is toevertrouwd. Dit ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.

Ieder kind mag de eigen identiteit in veiligheid en geborgenheid ontdekken. Zo ook diens plaats in de wereld. Met kennis over zichzelf en de ander kan het constructief bouwen aan de eigen ontwikkeling met oog op de wereld van morgen.

https://www.obsdeschalm.nl/

 

Obs De Vuurvogel – Assen

Obs De Vuurvogel, Assen

De Vuurvogel is een openbare Jenaplanschool in de wijk Noorderpark/Lariks in Assen met leerlingen verdeeld over stamgroepen. Het kindcentrum maakt gebruik van een modern ingericht nieuw schoolgebouw. Onze schoolbevolking komt voornamelijk uit de wijk en vormt een mooie afspiegeling van de maatschappij.
Onze visie: Ieder kind is uniek en ontdekt de wereld met hoofd, hart en handen.
Onze missie: De Vuurvogel helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen, die kunnen samenwerken, kritisch zijn en uitdagingen aangaan.
Wat maakt onze school bijzonder?
In ons onderwijs werken we vanuit thema’s, die voor kinderen betekenisvol en actueel zijn. De school krijgt vorm door samenwerking tussen team, ouders en kinderen. We kiezen bewust voor stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren. Dit doen we in een ritmisch weekplan van gesprek, spel, werk en viering. We gaan uit van talenten van kinderen. We gebruiken moderne materialen en inzichten. Wij staan voor kwaliteit en zijn een lerende organisatie.
Onze kernwoorden zijn: samenspel, verantwoordelijkheid, vertrouwen, ontdekken en trots.

www.kindcentrum-devuurvogel.nl

Obs Oscar Carré – Amsterdam

Onze leerlingen krijgen de vaardigheden mee die nodig zijn om vanuit een zelfbewuste houding de samenleving in te gaan. Leerlingen krijgen op de Oscar Carré de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Dit doen wij door middel van onze affiniteit met kunst en cultuur. Onze leerlingen voelen zich vrij om creatief te worden en reflecteren met elkaar en op zichzelf om verder te kunnen groeien. Hierbij komen immers de mooiste ontdekkingen tot stand.

www.oscarcarre.nl

Obs Wereldwijs – Amsterdam

Obs Wereldwijs, Amsterdam

Ons motto is “Samen op reis om wijs te worden “ . We verzorgen onderwijs waar elk kind op zijn of haar manier wijs mag worden, zijn kwaliteiten leert kennen en iedereen kan ontwikkelen.  Persoonsvorming staat bij ons voorop en vanzelfsprekend hoort Cultuureducatie daarbij. Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk betekenisvol en thematisch aangeboden. We werken ontwikkelingsgericht ( OGO). Bij elk thema staan de sociaal culturele praktijken die we naar binnen halen centraal. Onze kunstvakken als muziek en beeldende vorming ( hiervoor hebben we ook vakleerkrachten) en onder schoolse brede school activiteiten als dans, drama, cultureel erfgoed of nieuwe media, zijn een vast onderdeel in ons aanbod.
Wereldwijs heeft het predicaat excellent op het gebied van formatieve assessment.  Metacognitie en leren over leren zijn dus belangrijk en groei en ontwikkeling ten opzichte van jezelf zijn leidend. We hebben een digitaal ontwikkelingsportfolio waarbij we ook de culturele competenties van onze leerlingen volgen (en zij zichzelf).

www.obs-wereldwijs.nl

Remmelt Booy School – Doezum

Remmelt Booy School – Samen Talentvol

Een open school, waar ruimte is voor ieders talenten

Onderwijs geven doen we zo Op onze school zorgen we voor een goed evenwicht in kennisconstructie, creativiteit en bewustwording van de normen en waarden in de maatschappij. De vakken rekenen, taal en lezen vormen een basis voor iedere andere ontwikkeling. We geven het onderwijs in de hele school thematisch. Gedurende een vooraf bepaalde periode worden vak en vormingsgebieden rond een thema aangeboden. Daarnaast willen we kinderen stimuleren tot actief en , onderzoekend en probleemoplossend gedrag. Leerlingen werken aan hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. De leerlingen zullen middels reflectie verantwoordelijk worden voor en kritisch leren kijken naar hun eigen handelen. Daarom voeren leerkracht en leerling regelmatig een reflectie gesprek.

www.remmeltbooy.pentaprimair.nl

Samenlevingsschool De Stapsteen – Herten

Samenlevingsschool De Stapsteen

“The fearless human being”

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

Een daltonleerkracht leidt dit proces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.

Een daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

www.stapsteen.pentaprimair.nl

 

St. Michaelschool – Groningen

Op twee prachtige plekken, midden in de binnenstad van Groningen en in de Korrewegwijk, geven leerlingen, ouders, schoolteam en bestuur gestalte aan een kleine gezellige school, de St. Michaëlschool en de St.Franciscus dependance van de St. Michaëlschool. Soms kun je er een speld horen vallen, soms is het er een drukte van belang. Maar altijd is het een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar we met z’n allen onze uiterste best doen om goed onderwijs te geven.

Wij zien de school als een plaats waar de leerlingen zich verstandelijk, emotioneel en creatief kunnen ontwikkelen en waar ze sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden kunnen verwerven. De basis van ons onderwijskundig handelen ligt in het Bouwen aan een Adaptieve School project.

https://sint-michael.nl/index.html

 

Van Asch van Wijckschool – Utrecht

We zijn trots dat de Van Asch van Wijckschool sinds dit jaar is aangesloten bij de vereniging van Cultuur Profielscholen!

Kunst en cultuur is een belangrijke pijler op school.

Vanaf groep 1 tot en met 8 laten we de kinderen kennis maken met verschillende culturele disciplines: drama, dans & theater, beeldende vorming, muziek, cultureel erfgoed, digitale media en techniek en literatuur. In de acht jaar dat kinderen naar school gaan zijn de genoemde disciplines vast onderdeel van hun programma. We hebben een vakleerkracht kunst & cultuur die wekelijks lesgeeft in het atelier. Om het cultuuronderwijs verder vorm te geven, werken we nauw samen met verschillende culturele instellingen en gaan we regelmatig naar musea en voorstellingen. Daarnaast geven studenten van het conservatorium HKU wekelijks muzieklessen in de groepen 1 tot en met 3.

Wij hebben de overtuiging dat kunst- en cultuuronderwijs een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Het verrijkt hun creativiteit, kijk op de wereld en het inspireert om een mening te hebben, een open blik en anders te durven denken.

Halen & Brengen

Heb je vragen, ideeën of wensen? Kom deze brengen en kom inzichten halen! Als lid van VCPS PO ben je actief op zoek en draag je bij aan het gemeenschappelijke belang van cultuuronderwijs.

‘Het gevelbordje is goed, want het staat voor borging en voor een zekere verantwoording om er vorm aan te geven.’